Geld – deel 2 van 7

0
117
Arm zijn is niet geestelijk, rijk zijn is niet zondig!

Lezen: Lucas 16:10-15

Vers voor vandaag: “Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft, om wel te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam, waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te grijpen.” (1 Timótheüs 6:17-19)

Misvattingen over geld
Gisteren zijn wij begonnen met een serie studies over geld. Het is belangrijk dat wij een juist perspectief hebben op de plaats en de rol van bezittingen in ons leven. Is dit niet het geval, dan kunnen geld en bezittingen heel gemakkelijk de plaats van God gaan innemen. Dan zoeken wij zekerheid, vervulling, onze toekomst bij wat we hebben in plaats van bij God.
Vandaag enkele misvattingen over geld die een juist perspectief in de weg kunnen staan.

1. Arm zijn is geestelijk
Dat is onzin. Er zijn goede, geestelijke rijke mensen en slechte, ongeestelijke arme mensen. Sommige rijke mensen zijn vrijgevig; sommige arme mensen zijn hebzuchtig. Arm zijn op zich is geen deugd. Geld is neutraal. Onze omgang met geld echter niet. We kunnen goed en verkeerd omgaan met geld en met het ontbreken van geld.
In Romeinen 12:6-8 wordt het ‘mededelen’ (geven) als een gave van de Heilige Geest genoemd. Om te kunnen geven moet je eerst verzamelen. Hoe meer je verzameld hebt, dat wil zeggen hoe rijker je bent, hoe meer goed je met die bezittingen kunt doen.

2. Rijk zijn is zondig
Ook dat is geestelijke onzin. God zelf zegent mensen vaak met rijkdom. Hij gaf grote rijkdommen aan Abraham. Toen Salomo God vroeg om wijsheid om het land te besturen gaf God hem wijsheid en ongekende rijkdommen (1 Koningen 3:5-15).

3. Rijke mensen kunnen eigenlijk niet behouden worden
Deze dwaling is gebaseerd op Matthéüs 19:23 waar Jezus zegt: “Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnengaan.” Rijke mensen hebben meer drempels te overwinnen dan arme mensen in het binnengaan van het Koninkrijk van God. Zoals we eerder hebben gezien kan rijkdom heel gemakkelijk een persoonlijke relatie met God in de weg staan.

4. Geld maakt gelukkig
Als dit waar zou zijn, zouden de rijken van deze wereld gelukkiger moeten zijn dan de armen. Het tegendeel is eerder waar. Er bestaat absoluut geen relatie tussen bezittingen en geluk. Te veel bezittingen, dat wil zeggen meer dan wij nodig hebben om op een normale manier te kunnen leven, creëren veel zorgen, spanningen en eenzaamheid. Te veel bezittingen maken de kans op geluk eerder kleiner dan groter. Niet te weinig en niet te veel is de beste basis voor geluk.

5. Geld is de wortel van al het kwaad
Gisteren hebben wij al gezien dat dit een populaire manier is om de Bijbel verkeerd te lezen. In 1 Timótheüs 6:10 staat namelijk dat geldzucht de wortel van alle kwaad is. Geldzucht is de verslaving naar meer ten koste van andere mensen. Die houding veroorzaakt veel problemen.

Toepassing: Neem opnieuw tijd om na te denken over uw relatie tot geld en bezittingen.

Gebed: Heer, dank U dat ik een vaste grondslag voor de toekomst mag hebben in U. Amen.

© Maximum Life