Geld – deel 3 van 7

0
109
Hoe God geld gebruikt in ons leven!

Lezen: Lucas 12:22-34

Vers voor vandaag: “Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, luidt het woord van de Here der heerscharen.” (Haggaï 2:9)

God gebruikt geld en bezittingen in ons leven
Geld en bezittingen hebben veel moeilijke en ook gevaarlijke kanten. Zo kan geld heel gemakkelijk de belangrijkste plaats in ons leven gaan innemen en al het andere overwoekeren en verstikken. God kan geld en bezittingen echter ook gebruiken om ons dichter tot Zichzelf te trekken.

1. Door ons vertrouwen in Hem te versterken
In Matthéüs 6 spreekt Jezus over zorgen maken over het dagelijkse bestaan. Het is duidelijk dat Hij dit ziet als verspilling van tijd en energie. Hij zegt: “Zoekt eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles (de levensbehoeften) zal u bovendien geschonken worden.” (hoofdstuk 6:33) God wil dat wij Hem vertrouwen, ook met betrekking tot ons geld en onze bezittingen.

2. Door Zijn liefde te tonen
In Matthéüs 7:11 staat: “Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.” Uit de context van dit bijbelgedeelte blijkt dat het bij die goede gaven gaat om primaire levensbehoeften. Met andere woorden, wij mogen God vragen om te voorzien in datgene wat noodzakelijk is. De verhoringen van die gebeden zijn een bevestiging van Gods liefde voor ons en een aanmoediging in onze relatie tot Hem.

3. Door christenen samen te binden
“Die veel verzameld had, had niet over en die weinig verzameld had, had niet te kort.” (2 Corinthiërs 8:15) God wil de overvloed van sommige christenen gebruiken om te voorzien in de noden van anderen. Te zijner tijd kan ook een situatie ontstaan waarin de rollen omgekeerd worden, zoals blijkt uit het voorgaande vers: “Uw overvloed kome voor het ogenblik hun gebrek ten goede, opdat hun overvloed wederkerig uw gebrek ten goede zou komen en er zodoende gelijkheid zij.” (vers 14) God trekt ons dichter tot Zichzelf door ons te zegenen in de manier waarop wij elkaar helpen.

4. Door ons te leiden
Waarschijnlijk is er geen manier waarop God ons duidelijker kan leiden in wat wij wel en niet moeten doen dan door de overvloed of door het gebrek aan financiële middelen. Soms hebben wij fantastische plannen. Om die plannen uit te voeren hebben wij geld nodig. Als christenen mogen wij God bidden te voorzien in de middelen die wij nodig hebben om de plannen te kunnen uitvoeren. Hoe God reageert op deze gebeden laat ons zien wat God werkelijk wil. Hij zal deuren openen of gesloten houden en zodoende Zijn wil aan ons bekend maken.

5. Door ons te zegenen als wij geven
Het doet er niet toe hoeveel bezittingen wij hebben, ieder christen zou een deel van zijn geld moeten weggeven. Als wij dat niet doen lopen wij zegeningen van God mis. “Beproeft Mij toch daarmede (met het geven), zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.” (Maleachi 3:10)

Toepassing: Denk eens na over hoe God geld en bezittingen gebruikt in uw leven om u dichter bij Hem te brengen.

Gebed: Heer, dank U dat uiteindelijk alles van U is. Amen.

© Maximum Life