Geld – deel 4 van 7

0
110
Plannen maken en kosten begroten!

Lezen: Jacobus 4:13-17

Vers voor vandaag: “Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen of hij het werk zal kunnen volbrengen?” (Lucas 14:28)

De Bijbel heeft veel te zeggen over geld en bezittingen. Vandaag en de komende dagen zullen wij de Bijbel alleen aan het woord laten met betrekking tot diverse thema’s die allemaal direct of indirect met financiën te maken hebben.

Plannen maken en kosten begroten
Onderstaande bijbelverzen laten zien dat God wil dat wij plannen maken, onze situatie overdenken, de kosten van tijd, energie en financiën begroten.
Tegelijkertijd maakt God duidelijk dat Hij het heft in handen heeft. Hij bepaalt wat er uiteindelijk wel of niet gebeurt; waar Hij zegent of zegen onthoudt.
Daarom is de enig juiste manier voor een christen om plannen te maken en kosten te begroten dit biddend en in afhankelijkheid van de Heer te doen.

“Welke koning die tegen een andere koning wil optrekken om met hem tot een treffen te komen, zet zich niet eerst neder om te beraadslagen, of hij in staat is met tienduizend man iemand te ontmoeten, die met twintigduizend tegen hem optrekt?” (Lucas 14:31)

“Ieder schrander mens handelt met overleg.” (Spreuken 13:16a)

“Beveel de Here uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken.” (Spreuken 16:3)

“Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.” (Spreuken 16:9)

“Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des Heren, die zal bestaan.” (Spreuken 19:21)

“De schrandere ziet het onheil en bergt zich.” (Spreuken 22:3a)

“Koop waarheid.” (Spreuken 23:23a)

“Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd.” (Spreuken 24:3)

“Let wel op de staat van uw kleinvee, en zet uw hart op de kudden, want een schat duurt niet voor eeuwig.” (Spreuken 27:23,24a)

“Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen.” (Klaagliederen 3:40a)

“Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen?” Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had, en het werk niet kon voltooien, allen, die het zagen, beginnen hem te bespotten, zeggende: Die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien.” (Lucas 14:28-30)

Toepassing: Probeer heel bewust om plannen te maken in overleg met en in afhankelijkheid van de Heer. Praat met Hem over uw plannen. Verwacht dat Hij u leiden zal.

Gebed: Heer, ik wil mijn plannen en mijn financiën in Uw handen leggen. Amen.

© Maximum Life