Geld – deel 5 van 7

0
117
Vandaag een aantal bijbelgedeelten die spreken over schulden!

Lezen: Matthéüs 18:23-35

Vers voor vandaag: “Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.” (Matthéüs 6:12)

Een christen kan pas echt leven uit de overvloed die Jezus belooft (Johannes 10:10b) als hij zijn leven bewust overgeeft aan God en dagelijks de leiding van God in zijn leven zoekt.
Zo kan een christen ook pas echt vrede vinden met betrekking tot zijn financiën als hij bewust al zijn geld en bezittingen onder controle van God heeft gesteld en als het hem duidelijk is dat hij rentmeester is van datgene wat hem is toevertrouwd.
Een rentmeester beheert geld en bezittingen van iemand anders.
Zo behoort alles wat wij bezitten God toe.
Wij zijn alleen aangesteld om die bezittingen een tijdje te beheren.

Vandaag een aantal bijbelgedeelten die spreken over schulden van onszelf en schulden van anderen. Behalve schulden die wij aangaan bij het kopen van een huis, een studiefinanciering of het starten van een bedrijf moet ons streven altijd zijn om zonder schulden te leven.
Schulden hebben werkt zeer verlammend en heeft een doorwerking in vele aspecten van het leven.
Borg staan voor schulden van anderen kan ons de das om doen.
Het is beter om aan een ander te geven dan zijn verantwoording over te nemen.

Schulden
“Gij zult van uw broeder geen rente nemen noch van geld noch van levensmiddelen noch van iets, dat men tegen rente lenen kan. Van de buitenlander moogt gij rente nemen, maar van uw broeder zult gij geen rente nemen – opdat de Here, uw God, u zegene in alles wat gij onderneemt.” (Deuteronomium 23:19,20a)

“De goddeloze vraagt te leen en geeft niet terug, maar de rechtvaardige ontfermt zich en schenkt.” (Psalm 37:21a)

“Mijn zoon, indien gij borg zijt geworden voor uw naaste, voor een vreemde uw handslag hebt gegeven; als gij verstrikt zijt door de woorden van uw mond, gevangen zijt door de woorden van uw mond – doe dan toch dit, mijn zoon, en red u, want gij zijt in de greep van uw naaste gekomen: ga, klamp uw naaste aan en bestorm hem; gun uw ogen geen slaap en uw oogleden geen sluimering.” (Spreuken 6:1-4)

“Slecht vergaat het hem die borg is voor een vreemde, maar wie de handslag vermijdt, gaat veilig.” (Spreuken 11:15)

“Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen. Wie zijn huis in wanorde brengt, zal wind erven.” (Spreuken 11:28a,29a)

“De rijke heerst over de armen, en de man die leent, is een knecht van de uitlener.” (Spreuken 22:7)

“Betaalt aan allen het verschuldigde.” (Romeinen 13:7a)

Toepassing: Hebt u andere schulden dan een hypotheek of een investering in uw bedrijf? Staat u borg voor iemand anders? Bovenstaande bijbelgedeelten maken duidelijk dat u daar (gauw) iets aan moet veranderen.

Gebed: Heer, help mij om zonder financiële schulden te leven. Amen.

© Maximum Life