Geld – deel 7 van 7

0
124
Geef al uw geld en bezittingen terug aan God!

Lezen: Lucas 6:27-38

Vers voor vandaag: “Vraagt iemand iets van u, geef het hem.” (Lucas 6:30a)

Vandaag de laatste studie in deze serie over geld. Om geestelijke vrijheid te ervaren met betrekking tot geld en bezittingen zijn ten minste drie stappen nodig:
1. Geef al uw geld en bezittingen terug aan God.
Alles behoort Hem toe. U hebt het alleen in bruikleen ontvangen. Als u sterft kunt u niets meenemen.
2. Accepteer uw rol als rentmeester.
Een rentmeester beheert het geld van iemand anders zo goed mogelijk. Zo moeten ook wij christenen het geld en de bezittingen die God ons heeft toevertrouwd naar eer en geweten beheren.
3. Reserveer het eerste deel van uw inkomen en bezittingen voor God. God is een gevende God. Hij wil dat wij, Zijn kinderen, rijkelijk geven voor Zijn dienst en aan mensen in nood.

Geven
“Gij zult niet talmen, van uw graan- en van uw wijnoogst te geven.” (Exodus 22:29a)

“Het beste der eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de Here, uw God, brengen.” (Exodus 23:19a)

“Ook is alle tiende van het land, van het zaad des lands, van de vrucht van het geboomte, van de Here; het is de Here heilig.” (Leviticus 27:30)

“Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen.” (Spreuken 3:9,10)

“Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Brengt de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.” (Maleachi 3:8-10)

“Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.” (Matthéüs 10:8b)

“En Hij ging tegenover de offerkist zitten en zag met aandacht, hoe de schare kopergeld wierp in de offerkist. En vele rijken wierpen er veel in. En er kwam een arme weduwe, die er twee koperstukjes in wierp, dat is een duit. En Hij riep de discipelen en zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, deze arme weduwe heeft het meeste in de offerkist geworpen van allen, die er iets in geworpen hebben. Want allen hebben erin geworpen van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede erin geworpen, al wat zij had, haar ganse levensonderhoud.” (Marcus 12:41-44)

“Vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen.” (Hebreeën 13:16)

Toepassing: Lees de drie punten boven aan deze pagina nog eens. Misschien kunt u een nieuwe start maken wat betreft financiën. Als u dat wilt, bid dan het onderstaande gebed.

Gebed: Hemelse Vader, alles wat ik heb behoort U toe; ik wil een goede rentmeester zijn en ik wil rijkelijk geven voor Uw dienst en voor mensen in nood. Amen.

© Maximum Life