Historische Boeken – deel 1 van 6

0
184
Een indeling van het Oude Testament!

Lezen: Psalm 81

Vers voor vandaag: “Ik, de Here, ben uw God.” (Psalm 81:11a)

Het Oude Testament kan als volgt worden ingedeeld:

1. De Pentateuch
De eerste vijf boeken uit de Bijbel: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.
Belangrijkste thema’s zijn: de schepping, de uitverkiezing van het Joodse volk, Gods verbond met het Joodse volk, de wet, de gevangenschap en de uittocht uit Egypte.

2. De historische boeken
Jozua, Richteren, Ruth, 1 en 2 Samuël, 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken, Ezra, Nehemia en Esther.
In deze boeken gaat het voornamelijk over hoogte- en dieptepunten met betrekking tot het koningschap; de invloed van de mannen en vrouwen van God (Debora, Samuël, Nathan, Gad, Achia, Micha, Elia, Elisa en Esther); de bouw en de zorgen rondom de tempel in Jeruzalem.

3. Poëzie en wijsheidsliteratuur
Job, Psalmen, Spreuken, Prediker en Hooglied.
Het verwoorden van wijsheid speelde in de Oud-Testamentische tijd een heel belangrijke rol. De belangrijkste auteurs van de wijsheidsliteratuur in de Bijbel zijn David en Salomo. De boeken van wijsheid zijn vooral gericht op het hart. Het centrale thema in deze boeken kan het best verwoord worden in de uitdrukking: de vreze Gods.

4. Profetische boeken
A. De grote profeten – Jesaja, Jeremia en Klaagliederen, Ezechiël en Daniël.
B. De kleine profeten – Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia, Maleachi.

Naast de politieke macht van de richteren en de koningen hadden de geestelijke leiders en de profeten een grote invloed. Vaak stonden politiek en geloof op gespannen voet met elkaar. In crisissituaties koos God regelmatig een profeet als Zijn werktuig. Het was de taak van de profeten om het volk op te roepen zich tot God te keren. Ook gaf God hen soms inzicht in de dingen die komen gingen. Het woord ‘profeet’ betekent in de Bijbelse context: vertolker van het woord van God.

Belangrijkste thema’s van de profetische boeken zijn:
A. God houdt het hele universum in Zijn hand en bepaalt wat er gebeurt.
B. De persoonlijke omgang met de Heer is essentieel.
C. De vreze des Heren moet ‘vertaald’ worden in het dagelijkse leven.
D. Oordeel volgt op zonden, hoop is het gevolg van bekering.
E. De toekomst en het Messiaanse Koninkrijk.

Toepassing: Misschien wilt u vandaag eens nadenken over de vijf belangrijkste thema’s van de profetische boeken. Hoe kunt u deze punten toepassen in uw leven?

Gebed: Heer, ik wil vandaag mijn liefde voor U ‘vertalen’ in mijn denken en handelen. Amen.

© Maximum Life