Historische Boeken – deel 6 van 6

0
187
De boodschap van Kronieken is dat God soeverein is!

Lezen: 1 Kronieken 16:7-36

Vers voor vandaag: “Zingt de Here, gij ganse aarde, boodschapt zijn heil van dag tot dag. Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Want de Here is groot en zeer te prijzen, geducht is Hij boven alle goden; want alle goden der volken zijn afgoden, maar de Here heeft de hemel gemaakt; majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht, sterkte en vreugde in de plaats waar Hij woont.” (1 Kronieken 16:23-27)

1 en 2 Kronieken
In de Hebreeuwse Bijbel vormen 1 en 2 Kronieken één boek.
De naam van de schrijver wordt niet genoemd. De Hebreeuwse traditie schrijft de boeken echter toe aan Ezra. De laatste zinnen van 2 Kronieken sluiten bijvoorbeeld direct aan bij de openingszinnen van het boek Ezra. Waarschijnlijk werden de boeken ca. 450 v. Christus geschreven voor de ballingen die onder leiding van Ezra en Nehemia terugkeerden naar Jeruzalem. Belangrijkste thema’s zijn: het dienen van God en het voorbeeld van de goede koningen.

Kroniekschrijvers waren vaak beambten die aan het koninklijke hof een soort ‘dagboek’ bijhielden van de gebeurtenissen in het rijk en van de daden van de koning. Hun schrijfstijl was meestal zakelijk en weinig emotioneel. Ook de stijl van 1 en 2 Kronieken is vergeleken bij 2 Samuël en 1 en 2 Koningen nogal zakelijk en saai, en dat terwijl voor een deel dezelfde gebeurtenissen beschreven worden.

De boodschap van Kronieken is dat God soeverein is in Zijn handelen. Hij grijpt steeds weer in de geschiedenis van Zijn volk in. Telkens als de koningen en het volk zich tot God keren hoort Hij en helpt hen. Hij doet wonderen; Hij bevrijdt en beschermt. Als de mensen met God leven is Hij een trouwe bondgenoot die telkens opnieuw afrekent met hun vijanden. Keert het volk zich van God af, dan laat God hen leven met de consequenties van hun daden.

Indeling van 1 en 2 Kronieken
A. Geslachtsregister (1 Kronieken 1-9)
1. de patriarchen (1:1-54)
2. de twaalf stammen van Israël (2:1-8:40)
3. de inwoners van Jeruzalem en Gibeon (9:1-44)
B. Geschiedenis van Israël onder koning David (1 Kronieken 10-29)
1. einde van het huis van Saul (10:1-14)
2. de regering van David (11:1-20:8)
3. de laatste jaren van David (21:1-29:30)
C. Geschiedenis van Israël onder Salomo (2 Kronieken 1-9)
1. de inwijding van Salomo (1:1-17)
2. de tempel van Salomo (2:1-7:22)
3. de regering van Salomo (8:1-9:31)
D. Geschiedenis van het rijk van Juda (2 Kronieken 10-36)
1. de scheuring van het rijk (10:1-11:23)
2. 19 koningen en 1 koningin (12:1-36:16)
3. wegvoering in ballingschap (36:17-21)
4. terugkeer naar Jeruzalem (36:22,23 met het vervolg in Ezra en Nehemia)

Tot zover deze serie over de historische boeken in de bijbel. Er zijn echter nog meer historische boeken. Deze boeken, Jozua, Ezra, Nehemia en Esther worden in de Manna serie echter apart behandeld.

Toepassing: Een belangrijke les in de geschiedenis van het volk van Israël is dat God zegent en zorgt als mensen Hem eren en dat God zich terugtrekt of straft als mensen van Hem afdwalen. Denk vandaag eens na over het toepassen van dit geestelijke principe in uw leven.

Gebed: Heer, dank U dat U ook voor mij een trouwe bondgenoot wilt zijn. Amen.

© Maximum Life