Jozua en Kaleb – deel 1 van 3

0
190
Goddelijke timing!

Lezen: Numeri 13:1-20

Vers voor vandaag: “Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.” (Spreuken 3:6)

Plannen maken
Er bestaat niet zoiets als een ideale tijd om God te gehoorzamen; een tijd waarin wij God meer gehoorzaam moeten zijn dan anders. Maar er bestaat wel zoiets als Goddelijke timing; een door God aangewezen tijd voor actie.

Een goed voorbeeld daarvan in de Bijbel is de gebeurtenis bij het beloofde land. U kunt hierover lezen in Numeri 13.

Vierhonderd jaar hadden de Israëlieten doorgebracht in slavernij. God had hen op een wonderlijke manier uit Egypte geleid. Eindelijk stonden zij aan de grens van hun beloofde land. Het was het land dat God hun eeuwen daarvoor al had toegewezen. Het land waar ze al zóveel over hadden gehoord en waar ze zó vaak met elkaar over gesproken hadden. Het land waar ze eindelijk vrij zouden zijn.

Aan de grens van dat beloofde land ontving Mozes een opdracht en een belofte. “Zend mannen uit om het land Kanaän te verspieden, dat Ik de Israëlieten geven zal; telkens één man zult gij zenden als vertegenwoordiger van de stam zijner vaderen: allen vorsten onder hen.” (vers 1,2)
De opdracht was om het land Kanaän te verspieden en de belofte was dat ze dat land uit Gods hand zouden ontvangen. Op dat tijdstip had het volk van Israël het beloofde land zo in bezit kunnen nemen. Het hoefde alleen maar gehoor te geven aan de ‘grote opdracht’ die God had gegeven.

Mozes zond twaalf mannen uit om het land te verspieden. Hij zei tegen hen: “Trekt hier het Zuiderland in en trekt op naar het bergland, en ziet, hoe het land is, en of het volk dat er in woont, sterk is of zwak, klein of talrijk; en of het land, waarin het woont, goed is of slecht, hoe de steden zijn, waarin het woont, of het in legerplaatsen woont dan wel in vestingen, en of het land vet is of schraal, of er bomen op staan of niet.” (vers 17b-20a)

De twaalf mannen kregen een gedetailleerde opdracht mee.
Ze moesten heel wat vragen beantwoorden.
Waarom?
Niet om te besluiten òf ze al dan niet het beloofde land zouden binnentrekken, maar wel om te besluiten hoe ze dat land zouden binnentrekken, waar de grootste tegenstand te verwachten was, en waar ze zich het best konden vestigen.

God Zelf gaf de opdracht om het land te verspieden om, gebaseerd op kennis en inzicht, praktische plannen te kunnen maken. En dat terwijl God uiteraard die wetenschap niet nodig had. Zeker niet als wij bedenken hoe het Beloofde Land uiteindelijk veroverd werd.
Dat doet mij denken aan de aanmoediging van Jezus in Lucas 14:28-32 om eerst de kosten te berekenen en plannen te maken, en dan pas tot daden over te gaan. God wil dat wij nuchter zijn, plannen maken en kosten berekenen voordat wij in actie komen.

Toepassing: Bent u iemand die primair intuïtief en impulsief beslissingen neemt, of iemand die belangrijke beslissingen eerst zorgvuldig doordenkt? Wat kunt u leren van het bovenstaande?

Gebed: Heer, dank U dat U ons een voelend hart en een gezond verstand hebt gegeven om goede beslissingen te kunnen nemen. Amen.

© Maximum Life – http://www.manna-vandaag.nl