Jozua en Kaleb – deel 3 van 3

0
104
Democratisch kiezen tegen Gods wil!

Lezen: Hebreeën 3:7-19

Verzen voor vandaag: “Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.” (2 Corinthiërs 10:3-6)

Leven met de consequenties
Nadat de twaalf verspieders waren teruggekeerd uit het Beloofde Land waren ze verdeeld in hun mening over de mogelijkheid het land in bezit te nemen. Die verdeeldheid sloeg over op het volk. In paniek wilden zij hun tenten opbreken om terug te keren naar de slavernij van Egypte, in plaats van de moed op te brengen om God te vertrouwen voor het onmogelijke.

Het was zeker niet eenvoudig voor Jozua en Kaleb om tegen de mening van een heel volk in te gaan. Het volk stond zelfs op het punt hen te stenigen. Zij wilden hun leven niet op het spel zetten vanwege het enthousiasme van enkele fanatici. Zij kozen er heel democratisch voor om tegen de wil van God in te gaan en hun eigen wil te volgen. Die vrijheid hebben wij als mensen. Als we later tot inkeer komen en onze dwaling belijden, is God zelfs bereid om ons onze zonden te vergeven. De consequenties van onze daden kunnen wij echter nooit ontlopen.

Een goed voorbeeld hiervan is David. Hij zondigde door gemeenschap te hebben met Bathséba, de vrouw van zijn vriend Uria. Toen hij betrapt werd en zijn zonde niet meer kon ontkennen kreeg hij spijt van wat hij gedaan had.
Die inkeer kwam een beetje laat, maar was wel oprecht. Dat blijkt onder andere uit Psalm 51, een schreeuw om vergeving, die David schreef nadat de profeet Nathan hem met zijn zonde geconfronteerd had. Hij schreef: “Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid; was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat bestendig voor mij. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan wat kwaad is in uw ogen.” (Psalm 51:3-6a)

David vastte zeven dagen lang en bracht de nachten biddend door. God vergaf hem, maar de consequenties van zijn zonde kon hij niet ontlopen. Zijn naamloze zoon stierf een week na de geboorte en de problemen in zijn gezin namen dramatische vormen aan, precies zoals de profeet Nathan voorzegt had.

Wij kunnen Gods geboden opvolgen of naast ons neerleggen. God heeft ons die vrijheid gegeven. We kunnen kiezen, maar de gevolgen kunnen wij nooit ontlopen. Wat we ook kiezen, gehoorzaamheid of rebellie, het heeft telkens verstrekkende gevolgen. Weigeren gehoor te geven aan Gods wil heeft een verwoestende uitwerking op ons geestelijk leven.

God eerde Jozua en Kaleb zo’n veertig jaar later voor hun vertrouwen in Hem toen de rest van het volk gestorven was in de woestijn. Deze twee mannen, de enigen die de moed hadden God op Zijn Woord te geloven, waren de enige volwassenen uit een groot volk die het Beloofde Land mochten binnentrekken.

Toepassing: Hebt u wel eens meegemaakt dat een zonde vergeven werd, maar dat de gevolgen van die zonde niet werden weggenomen?

Gebed: Heer, dank U dat U zonden vergeeft, maar dat U de consequenties van onze zonden niet wegneemt om ons gehoorzaamheid te leren. Amen.

© Maximum Life – http://www.manna-vandaag.nl