Maleachi – deel 1 van 2

0
114
Wij kunnen Gods oordeel niet ontlopen!

Lezen: Maleachi 1 en 2

Vers voor vandaag: “Ik heb u liefgehad, zegt de Here.” (Maleachi 1:2a)

Keer terug tot Mij
Er is eigenlijk niets bekend over de schrijver van dit bijbelboek. Waarschijnlijk was Maleachi een Leviet en lid van de synagoge. Nergens anders komen wij hem in de Bijbel tegen. Zijn naam betekent heel toepasselijk ‘Mijn boodschapper’. Daarom bestaat het vermoeden dat Maleachi een pseudoniem is en niet de werkelijke naam van de schrijver. Sommigen denken dat Ezra de schrijver van dit bijbelboek is. Het boek werd waarschijnlijk geschreven tussen 450 en 425 voor de geboorte van Jezus Christus.

Alhoewel er onduidelijkheid is over de schrijver is de boodschap van het boek heel duidelijk. Het is een heel directe boodschap aan een zondige natie. Het volk was onverschillig geworden ten aanzien van God en gebod. Ze hadden de tempel, die met zoveel moeite weer herbouwd was, verontreinigd. En ze vermengden zich, tegen de uitdrukkelijke wil van God in, met de omliggende volkeren.

Maleachi houdt de mensen voor dat zij het oordeel van God niet kunnen ontlopen, maar dat er hoop is voor hen die van hun dwaalweg terugkeren.

Een indeling van het boek zou er als volgt uit kunnen zien:
I. Aanhef 1:1.

II. Vragen waarop God een antwoord heeft: 1:2-3:18.
A. Waarin hebt Gij ons uw liefde betoond? 1:2-5.
B. Waarmee verachten wij uw naam? 1:6-2-9.
C. Waarom zijn wij ontrouw? 2:10-16.
D. Waarmee vermoeien wij Hem? 2:17-3:6.
E. In welk opzicht moeten wij terugkeren? 3:7-12.
F. Wat hebben wij verkeerd over U gezegd? 3:13-18.

III. De dag des Heren 4:1-6.

De laatste drie verzen van het boek zijn een soort nawoord; niet alleen op Maleachi’s boek, maar op het hele Oude Testament. Eerst wordt het volk herinnerd aan de wet, dan volgt de belofte van een nieuwe profeet: Elia (Johannes de Doper – zie Matthéüs 17:10-13), die de komst van de Messias zal aankondigen.

Het meest bekende vers uit Maleachi vinden wij in hoofdstuk 3:10: “Brengt de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.”

Toepassing: Als het volk van Israël van God kan afdwalen, dan kunnen wij dat ook. En afdwalen kan op vele manieren. Morgen zullen wij zeven zonden bespreken die in het boek Maleachi aan de kaak worden gesteld. Vandaag luidt de vraag: Ben ik God trouw?

Gebed: Heer, ik realiseer mij dat het zo gemakkelijk is om van U af te dwalen. Help mij om dicht bij U te blijven. Amen.

© Maximum Life