Nehemia – deel 1 van 12

0
104
Een Bijbels voorbeeld van een leider!

Lezen: 2 Kronieken 36:11-23

Vers voor vandaag: “Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort – de Here, zijn God, zij met hem, hij trekke op.” (2 Kronieken 36:23b)

Vandaag beginnen wij met een serie studies over het boek en de persoon van Nehemia. Het gaat daarbij vooral om de vele lessen die wij kunnen leren van Nehemia als leider. Daarom zullen wij ons in deze studies concentreren op de eerste zes hoofdstukken uit het boek Nehemia. Eerst wat inleidende informatie.

1. Waar?
Volgens Nehemia 1:1,2 begint het verhaal in de burcht Susan. Vanaf hoofdstuk 2:11 verplaatsen de gebeurtenissen zich naar Jeruzalem. Susan was één van de twee hoofdsteden van het Perzische rijk. Het was het zomerverblijf van de koning.
De burcht Susan is dezelfde plaats waar Esther eens tot koningin werd gekroond (Esther 2:1-18). Daniël zag de burcht in een visioen (Daniël 8:2.) Susan lag zo’n 1200 kilometer ten oosten van Jeruzalem, ten noorden van de Perzische Golf.

2. Wanneer?
Nehemia 1:1 maakt duidelijk dat het verhaal begint in de maand Kisleu van het twintigste jaar. Hoofdstuk 2:1 vertelt verder dat het gaat om het twintigste jaar van de regering van koning Arthahsasta. Deze koning regeerde van 465 tot 424 voor Christus. Het twintigste jaar is dus het jaar 445 voor Christus. Kisleu is de negende maand van het Joodse jaar. Het is de tijd die valt tussen half november en half december.
Een van de kenmerken van het boek Nehemia is dat Nehemia, de schrijver, heel exact tijd, plaats en gebeurtenissen weergeeft. In dat opzicht was hij zeker een perfectionist.

3. Wie?
De hoofdpersoon van het boek is Nehemia de zoon van Hachalja (Nehemia 1:1). Deze ene zin geeft alles weer dat wij weten over de achtergrond van Nehemia. Er is niets bekend over zijn vader Hachalja. Er is niets bekend over zijn familie. Het is zelfs niet duidelijk tot welke stam hij behoorde. Nehemia komt als het ware uit het niet naar voren en verdwijnt als bijzonder leider ook weer in de geschiedenis zonder verdere sporen na te laten.
Van beroep was Nehemia schenker van de koning (Nehemia 1:11b). Een schenker was iemand die een vertrouwenspositie innam. Want niet alleen moest een schenker de drank inschenken, nee, een schenker moest ook de drank en het eten van tevoren testen. Dat was niet om na te gaan of er voldoende zout in de pap zat, maar om proefondervindelijk vast te stellen of het eten of het drinken vergiftigd was. Met andere woorden, Nehemia nam een vertrouwenspositie in ten opzichte van de machtigste man in het hele rijk. Dat plaatste hem in een unieke situatie die God zou gebruiken om Zijn doelen te bereiken.

4. Wat?
Het boek Nehemia beschrijft de herbouw van de muur rond Jeruzalem. Waarom dat nodig was kunnen wij lezen in 2 Kronieken 36:11-23.

Toepassing: De studie van vandaag reikt ons geen directe toepassing aan. Vandaar dat ik u vandaag heel in het algemeen zou willen aanmoedigen om te genieten van het unieke leven dat God u geschonken heeft. Wat ook uw situatie is, er zijn altijd redenen om te danken en te genieten van het leven. We eren God als we genieten van het leven dat Hij ons geschonken heeft.

Gebed: Heer, dank U voor het leven dat U mij geschonken hebt en dat ik mag zijn wie ik ben. Amen.

© Maximum Life