Nehemia – deel 3 van 12

0
78
Nehemia bidt één van de mooiste gebeden in de Bijbel!

Lezen: Deuteronomium 30:1-20

Vers voor vandaag: “Kies dan het leven, …….., door de Here, uw God, lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en Hem aan te hangen.” (Deuteronomium 30:19b en 20a)

Nehemia werd geconfronteerd met de verschrikkelijke situatie waarin de Joden in Juda en de stad Jeruzalem zich bevonden. Als reactie daarop ging hij huilen, rouw bedrijven, vasten en bidden.

Een gebed
In Nehemia 1:5-11 lezen wij het gebed van Nehemia. Ik vind het één van de mooiste gebeden in de Bijbel. Hier is iemand in gebed die God kent. Iemand die het Woord van God kent.

1. Nehemia eert God (vers 5)
Nehemia begint zijn gebed met God te erkennen en te eren. Hij smeekt God om te horen naar zijn gebed. Hij bidt dag en nacht voor de nood van zijn volk en zijn land.

2. Nehemia belijdt zonden (vers 6)
Hij belijdt zonden. Niet alleen de zonden van het volk, nee hij betrekt zichzelf daarbij. Hij neemt ook schuld op zich. Hij belijdt ook zijn eigen zonden en de zonden van zijn familie. Ieder belangrijk werk van God begint met het belijden van zonden. God kan pas aan het werk gaan wanneer mensen tot inkeer komen. God wil grote dingen doen wanneer mensen het verlangen hebben om hun relatie tot God in orde te maken.

3. Nehemia maakt aanspraak op de beloften van God (vers 8)
Hij herinnert God aan Zijn eigen Woorden. Het is alsof Nehemia tegen God zegt: U hebt eens gezegd dat U ons zou verstrooien onder de volken als wij ontrouw zijn. Dat is ook gebeurd. Maar, U hebt ook beloofd dat U ons zult terugbrengen naar ons land als wij ons bekeren en Uw geboden weer onderhouden. Ik wil mijn hand leggen op die belofte van U. Ik wil U vragen of U ons weer wilt terugbrengen naar Jeruzalem.

4. Nehemia durft vrijmoedig te zijn (vers 10)
Nehemia wijst God op het feit dat hij deze vraag niet zomaar stelt. Hij wijst God op het feit dat het gaat om Zijn volk waar Hij een plan mee heeft. Dat is een heel vrijmoedig gebed. Wij christenen mogen God op eenzelfde vrijmoedige manier benaderen. Wij mogen God ook herinneren aan het feit dat wij niet de eerste de besten zijn. Wij mogen tot God gaan als Zijn kinderen en erfgenamen van de hemel. Ook wij mogen weten dat wij een open deur hebben tot de troon van genade.

5. Nehemia stelt een concrete vraag (vers 11)
Nehemia eindigt zijn gebed met een concrete vraag: “Doe uw knecht (Nehemia) heden slagen en laat hem erbarming vinden bij deze man (de koning)”. Hij kan die concrete vraag stellen omdat hij een plan heeft. En waar heeft hij dat plan vandaan? In Nehemia 2:12 staat dat God Zelf hem dit plan in het hart heeft gegeven. Met andere woorden: God geeft hem een plan en vervolgens vraagt Nehemia aan God om hem welgevallig te zijn bij het uitvoeren van dat plan. Dat is letterlijk bidden naar Gods wil. Geen wonder dat God dit gebed verhoort.

Toepassing: Bidden moet geleerd worden. Nehemia reikt ons een mooie blauwdruk aan voor gebed. Probeer vandaag eens heel bewust deze blauwdruk toe te passen in uw eigen gebedsleven.

Gebed: Heer, ik wil het leven kiezen door U lief te hebben, naar Uw stem te horen en U aan te hangen. Amen.

© Maximum Life