Omgangsvormen – deel 1 van 2

0
56
Tien bijbelse ‘spelregels’ voor de omgang met elkaar!

Lezen: de bijbelteksten die op deze pagina genoemd worden.

Vers voor vandaag: “Doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf.” (Filippenzen 2:3b)

Elkander
Vele jaren heb ik leiding mogen geven in christelijk werk. Dat was een geweldig voorrecht, maar het was niet altijd gemakkelijk. Ook in het werk dat voor het Koninkrijk van God gedaan wordt komen heel wat problemen voor. Vaak spelen financiën een destructieve rol. De plannen zijn altijd groter dan de beschikbare middelen. Toch heb ik ontdekt dat een veel grotere bedreiging voor de Gemeente van Jezus Christus ligt in de relatie die wij als gelovigen hebben met elkaar. Vandaag en morgen willen wij eens een tiental bijbelse ‘spelregels’ voor de omgang met elkaar bespreken. In bijna al die bijbelgedeelten komt het woord ‘elkander’ voor. Letterlijk wil dat zeggen elk ander; ieder ander.

1. Aanvaardt elkander
“Aanvaardt elkander, zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid Gods.” (Romeinen 15:7) Hoe heeft Christus ons aanvaard? Zonder enige reserve; helemaal; totaal. Hij zei niet: Ik zal jullie aanvaarden als jullie eerst jullie leven beteren. Zo moeten ook wij anderen aanvaarden zoals ze zijn. Niet telkens proberen anderen te veranderen naar het beeld dat wij voor hen in gedachten hebben.

2. Leef in harmonie met elkaar
“Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes.” (Efeziërs 4:1-3) Ik zou een streep willen zetten onder het woordje beijveren. Harmonie en eenheid gaat namelijk niet vanzelf. Daar moet aan en voor gewerkt worden.

3. Bouw elkaar op
“Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.” (Colossenzen 3:16) We kunnen elkaar zo gemakkelijk afbreken door onvriendelijk te zijn; door te roddelen; door gebrek aan respect. De bijbelse boodschap is om elkaar vanuit het Woord op te bouwen en te bemoedigen. Dat kan echter alleen als het Woord van God rijkelijk in ons woont.

4. Dient elkander
“Dient elkander, een ieder naar de genadegaven, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods.” (1 Petrus 4:10) Als christenen hebben wij allemaal speciale gaven van God ontvangen. Die gaven zijn bedoeld als aanvulling op de gaven van anderen, zodat wij samen het lichaam van Christus kunnen vormen en samen tot de dienst toegerust zijn.

5. Respecteer elkaar
“Maakt (dan) mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder (lette) ook op dat van anderen.” (Filippenzen 2:2-4)

Toepassing: Denk eens aan de mensen uit uw omgeving. Kan het zijn dat u in een of enkele relaties tekort bent geschoten? Doe er dan vandaag iets aan.

Gebed: Heer, help mij om werkelijk lief te hebben. Amen.

© Maximum Life