Omgangsvormen – deel 2 van 2

0
121
Vandaag nog vijf punten over christelijke omgangsvormen.

Lezen: de bijbelteksten die op deze pagina genoemd worden.

Vers voor vandaag: “Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander” (Johannes 13:34,35)

Elkander
Gisteren hebben wij vijf bijbelse suggesties met betrekking tot de omgang met elkaar besproken (Aanvaardt elkander – Romeinen 15:7; Leef in harmonie met elkaar – Efeziërs 4:1-3; Bouw elkaar op – Colossenzen 3:16; Dient elkander – 1 Petrus 4:10; Respecteer elkaar – Filippenzen 2:2-4).
Vandaag nog vijf punten over christelijke omgangsvormen.

6. Zorg voor elkaar
“Broeders (en zusters), zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen. Verdraagt elkanders moeilijkheden; zo zult gij de wet van Christus vervullen.” (Galaten 6:1,2) De uitdrukking ‘terechtwijzen’ kennen wij allemaal. In deze bijbelverzen wordt echter een veel mooiere uitdrukking geïntroduceerd: ‘terecht helpen’; dat wil zeggen iemand terug helpen op de juiste weg.

7. Bemoedig elkaar
“Laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.” (Hebreeën 10:24 – zie ook Hebreeën 3:12,13) Een bemoedigend woord op het juiste moment is een geweldige duw in de rug. Laten wij proberen om ons deze kunst eigen te maken.

8. Vergeeft elkander
“Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.” (Colossenzen 3:13) Hoe heeft Jezus ons vergeven? Compleet, 100%, zonder enige reserve! Zo moeten wij ook elkaar vergeven.

9. Bidt voor elkander
“Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander.” (Jacobus 5:16) Wij kunnen een geweldig belangrijke rol spelen in de levens van christenen en niet-christenen die ons dierbaar zijn door regelmatig en volhardend gebed. Als we echt geloven wat de Bijbel heeft te zeggen over gebed weten wij dat dit het belangrijkste is dat wij voor anderen kunnen doen.

10. Hebt elkander lief
“Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander.” (Johannes 13:34,35) Eigenlijk worden alle punten die wij besproken hebben over de omgang met elkaar samengevat in dit laatste punt. En opnieuw wordt de manier waarop Jezus met ons omgaat als voorbeeld gebruikt. Hoe heeft Jezus ons liefgehad? Onvoorwaardelijk en ongelimiteerd. Dat is de bijbelse norm voor omgang met elkaar.

Toepassing: Gebruik de tien punten van gisteren en vandaag eens als een spiegel voor uw omgang met medegelovigen. Er zal vast wel een puntje zijn waarin u het beter kunt doen, waardoor u nog meer voor anderen kunt betekenen.

Gebed: Heer, ik verlang ernaar om positief en constructief te zijn in mijn omgang met andere mensen. Amen.

© Maximum Life