Onder Zijn vleugelen

0
202
Onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht!

Lezen: Psalm 91

Vers voor vandaag: “Onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht. (Psalm 91:4b)

Er werd eens een wedstrijd georganiseerd voor beeldende kunstenaars. De opdracht was om een tekening of een schilderij te maken dat de begrippen rust en vrede zou weergeven.
Veel kunstenaars concentreerden zich op symbolische beelden van vrede en rust zoals een zonsondergang, lammeren in een wei, een dwarrelend blad en een rustig brandende kaars.

De eerste prijs werd echter gewonnen door een kunstenaar die een schilderij maakte van een verschrikkelijke storm die tegen een rotswand beukte. In een kleine nis in de rotsen was een nest te zien waarin een adelaar een aantal jonge vogels beschermde met haar vleugels.

Wat een prachtig beeld van de bescherming die wij kunnen vinden onder Gods vleugels.
Ons leven en alles wat op ons afkomt, is soms ook als een (verschrikkelijke) storm. Soms voelen wij ons bedreigd en weten wij niet of wij het geestelijk of lichamelijk zullen redden. Juist in die tijden mogen wij weten en zullen wij ervaren dat God ons beschermt onder Zijn vleugelen.

Psalm 91, het bijbelgedeelte voor vandaag, beschrijft in mooie woorden de hulp en de bescherming die God ons aanbiedt. Bij Hem mogen wij schuilen en bij Hem kunnen wij rust vinden. Hij stuurt zelfs Zijn engelen om ons te beschermen op onze wegen (vers 11).

Jezus zei: “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Matthéüs 11:28-30)
Dat is een belofte van onze Heer, waar wij onze hand op mogen leggen.

In Psalm 23:4 staat: “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.”

Petrus schrijft aan de christenen in de verstrooiing: “Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.” (1 Petrus 5:7)

God wil ons beschermen, troosten, rust geven.
Daar ligt echter één voorwaarde aan ten grondslag en dat is dat wij dicht bij Hem blijven, dat wij tot Jezus gaan, dat wij bescherming zoeken onder Zijn vleugelen, dat wij bewust onze zorgen bij Hem brengen.

Zo gauw de jonge adelaar uit het voorbeeld van het schilderij het nest verlaat zal het beestje blootgesteld worden aan allerlei gevaren en niet meer kunnen rekenen op de bescherming van de moeder. Als wij ons ‘nest’ verlaten en los van onze Heer gaan avonturieren zullen wij niet meer kunnen rekenen op de bescherming van ‘Vader’.

Toepassing: Misschien bevindt u zich op dit moment wel midden in een storm. Als dat zo is, zoek dan vandaag heel bewust bescherming onder Zijn vleugelen. ‘Voel’ Gods vleugelen om u heen en ervaar de rust die van Hem uitgaat.

Gebed: Neem vandaag eens de tijd om Psalm 91 ‘terug te bidden’ tot God. Dat kunt u bijvoorbeeld zó doen: ‘Heer, dank U dat ik mag schuilen in Uw schuilplaats. Dank U dat U mijn toevlucht en mijn vesting wilt zijn. Dank U dat ik op U mag vertrouwen . . . ‘

© Maximum Life