Pastorale adviezen – deel 3 van 8

0
14
Blijf uit de buurt van verkeerde dingen!

Lezen: Psalm 15:1-5

Vers voor vandaag: “Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen.” (Exodus 23:2a)

Vijftien pastorale adviezen van Paulus aan Timótheüs

4. Gebruik de gaven
“Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten.” (1 Timótheüs 4:14)
“Ik herinner u eraan de gave Gods aan te wakkeren, die door mijn handoplegging in u is.” (2 Timótheüs 1:6)

Het Griekse woord voor gave is ‘charisma’. Het betekent ‘geschenk van God’. Een heel mooie naam, die precies weergeeft hoe wij geestelijke gaven mogen zien.
Ieder christen heeft als gave ‘de Heilige Geest’ ontvangen. Dat wil zeggen dat ieder christen kan en mag leven onder de controle van de Heilige Geest. Met de Heilige Geest hebben wij echter ook gaven van de Geest ontvangen. Dat zijn geestelijke talenten, die ons in staat stellen God op een bijzondere manier te dienen.

Maar, dat is nog niet alles. Als God een gelovige roept voor een speciale taak, dan geeft Hij vaak ook extra, speciale gaven om die taak te kunnen uitoefenen.
Toen Timótheüs bevestigd werd in zijn ambt als leider of voorganger van de gemeente van Efeze ontving hij van God een speciale gave. De Bijbel vertelt niet welke gave dat is. Paulus vindt het echter nodig om zijn discipel aan die gave te herinneren en hem aan te moedigen die gave te gebruiken.

Dat alles kan ook een bemoediging voor ons zijn. Het is goed om te weten dat de God die ons roept ons ook toerust om Zijn werk te doen.

5. Blijf uit de buurt van verkeerde dingen
“Wees afkerig van onheilige oudevrouwenpraat.” (1 Timótheüs 4:7)
“Houd u buiten het bereik van de onheilige, holle klanken en de tegenstellingen der ten onrechte zo genoemde kennis.” (1 Timótheüs 6:20)
“Vermijd de onheilige, holle klanken; want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven en hun woord zal voortwoekeren als de kanker.” (2 Timótheüs 2:16,17)
“Wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen.” (2 Timótheüs 2:23)

De gemeente van Efeze was in groot gevaar. Sommige mensen predikten een valse leer. Anderen ontkenden de lichamelijke opstanding van Jezus Christus. Mensen vonden het fijn om te argumenteren en met elkaar te strijden.

Paulus ziet dit soort handelen als een kankergezwel. Het verspreidt zich, tast alles aan en leidt uiteindelijk tot de dood. Hij bindt Timótheüs op het hart: doe daaraan niet mee; houd je afzijdig; keer je daarvan af.
Maar, hoe moet je dan afrekenen met dit soort problemen? Daarover morgen meer.

Toepassing: Ook wij moeten afkerig zijn van roddel, woordenstrijd en valse theologieën. Misschien goed om vandaag ons hart eens te onderzoeken op dit punt.

Gebed: Heer, help mij om uit de buurt te blijven van die dingen die mij van U afhouden. Amen.

© Maximum Life