Paulus’ motivatie – deel 1 van 2

0
109
Wat motiveerde Paulus in het dienen van de Heer?

Lezen: 2 Corinthiërs 5:11-21

Vers voor vandaag: “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.” (2 Corinthiërs 5:17)

Vier dingen die Paulus motiveerden
Boven het bijbelgedeelte van vandaag staat: Het ambt der verzoening. In deze korte, mooie tekst geeft Paulus vier redenen waarom hij gemotiveerd was om te leven en te werken voor Jezus Christus.

1. Paulus was gemotiveerd door vrees.
“Daar wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen.” (2 Corinthiërs 5:11)
Met andere woorden, Paulus werd in zijn dienst voor God gemotiveerd door vrees en ontzag voor God. Hij was bezorgd over Gods uiteindelijke oordeel over zijn leven. Hij wist dat hij eens voor de rechterstoel zou moeten verschijnen. Hij wist dat God hem eens zou beoordelen naar de manier waarop hij zou leven en werken met de talenten die hem waren toevertrouwd. Denk in dit verband maar eens aan de parabel van de talenten in Matthéüs 25:14-30, en aan 1 Corinthiërs 3:10-23 waar Paulus het heeft over het feit dat het wel degelijk belangrijk is hoe wij op het fundament, dat er in ons leven gelegd is (Jezus Christus) bouwen.

2. Paulus werd gemotiveerd door de liefde van Christus.
“Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat een voor allen gestorven is.” (2 Corinthiërs 5:14)
Het is alsof Paulus wil zeggen: als ik denk aan datgene wat Jezus Christus voor mij gedaan heeft, kan ik niet anders dan leven voor Hem en getuigen van Hem. De onbeschrijfelijk grote liefde van Jezus Christus motiveerde Paulus om helemaal voor God te leven.

3. Paulus werd gemotiveerd door herschepping.
“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.” (2 Corinthiërs 5:17) In dit prachtige vers geeft Paulus te kennen dat het zin heeft om van Jezus Christus te getuigen omdat een persoonlijke relatie met God door Jezus Christus mensenlevens radicaal zal veranderen. Ieder mens kan een nieuwe schepping worden, opnieuw geboren worden, helemaal opnieuw beginnen door ‘in’ Christus te zijn. Dat is echt goed nieuws en dat motiveert.

4. Paulus werd gemotiveerd door de bediening der verzoening.
“En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.” (2 Corinthiërs 5:18,19)
Paulus ziet het als een geweldig voorrecht dat hij – en alle christenen – als een soort bemiddelaar tussen God en de mensen mag staan. Hij mag God bij de mensen brengen en hij mag de mensen bij God brengen. Dat is een hoge roeping. Dat is de taak van een gezant van Christus; een ambassadeur. Wat een ambassadeur precies is, zullen wij morgen bespreken.

Toepassing: Bent u gemotiveerd om voor Jezus Christus te leven en mogelijkheden aan te grijpen om van Hem te getuigen? Zo ja, wat motiveert u dan ten diepste? Probeer dat vandaag eens onder woorden te brengen.

Gebed: Heer, ik wil U graag liefhebben met heel mijn hart, heel mijn ziel en heel mijn verstand. Ik verlang ernaar om te leven voor U. Amen.

Foto: Hugh-Jackman in de film Apostle Paul.

© Maximum Life