Paulus’ motivatie – deel 2 van 2

0
115
Christenen zijn ambassadeurs van God!

Lezen: 2 Corinthiërs 5:20,21 en Matthéüs 28:18-20

Vers voor vandaag: “Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen.” (2 Corinthiërs 5:20)

Ambassadeurs van God
Eens zat ik tijdens een diner naast de toenmalige Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Deze man en zijn vrouw zijn toegewijde christenen. Wij kregen een gesprek over evangelisatie. De ambassadeur zei: “Eigenlijk zijn wij volgens Paulus allemaal ambassadeurs van God op deze aarde.” Toen ik hem vroeg welke parallellen hij zag tussen zijn werk als ambassadeur en het feit dat wij gezanten van Jezus Christus zijn, somde hij vijf punten op.

1. Vreemdeling
Een ambassadeur of een gezant leeft in een land waar hij eigenlijk niet thuis hoort. Zo behoren wij christenen ook tot een ander koninkrijk, het Koninkrijk van God. Petrus schreef daarover dat wij vreemdelingen en bijwoners zijn op deze aarde (1 Petrus 2:11).

2. Vertegenwoordiger
De enige taak van een ambassadeur is om zijn koning of zijn regering zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. De taak van ons christenen is om God zo goed en zo eerlijk mogelijk te vertegenwoordigen tegenover de mensen op aarde.

3. Gevolmachtigde
Een ambassadeur heeft geen eigen gezag of macht. Hij handelt op het gezag van zijn koning of zijn regering. Een christen heeft ook veel gezag en macht, maar dat gezag is uitsluitend gebaseerd op Jezus Christus, die zei: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op (de) aarde.” (Matthéüs 28:18b)

4. Afhankelijk
Als een ambassadeur niet weet wat hij moet doen, dan neemt hij contact op met zijn regering om instructies te vragen. Als wij christenen niet weten hoe wij moeten handelen, kunnen wij de Bijbel raadplegen of in gebed contact opnemen met onze Koning om te vragen wat wij moeten doen.

5. Pensioen verzekerd
Als de ambassadeur zijn loopbaan beëindigd heeft, dan wordt hij naar huis geroepen. Hij is verzekerd van een goed pensioen en de zorg van zijn regering. Als onze tijd hier op aarde er op zit, worden wij christenen ook naar huis geroepen. Dan mogen wij onze Koning van aangezicht tot aangezicht ontmoeten en de eeuwigheid met Hem doorbrengen.

Een gezant is ook een heraut, een ‘proclamator’. Het woord proclameren komt 61 keer voor in het Nieuwe Testament. Het heeft de betekenis van datgene wat een heraut doet. Een heraut is iemand die uitgezonden wordt door een koning om zijn woorden door te geven, te proclameren. In zekere zin wordt zo’n heraut de ‘mond van de koning’. Zo mogen wij christenen ook herauten zijn van een goede boodschap en de spreekbuis van de Koning der Koningen.

Toepassing: Wat voor beeld krijgen de mensen van God als ze naar u, als Zijn ambassadeur of ambassadrice, kijken? God is heilig, trouw, rechtvaardig, liefdevol, vergevingsgezind, barmhartig … enz. Is dat het beeld dat u overdraagt? Of kan het zijn dat u uw functioneren als ambassadeur of ambassadrice eens moet bijstellen?

Gebed: Heer, ik wil een goede ambassadeur/ambassadrice van U zijn hier op aarde. Amen.

© Maximum Life