Pentateuch – deel 1 van 6

0
194
De vijf boeken van Mozes leggen de basis voor het Joodse en Christelijke geloof!

Lezen: Exodus 24:1-18

Vers voor vandaag: “Mozes schreef al de woorden des Heren op.” (Exodus 24:4a)

Inleiding
Met de Pentateuch worden de eerste vijf boeken van de Bijbel aangeduid. Het woord Pentateuch is een samenstelling van twee Griekse woorden, die ‘vijf rollen’ betekenen. Het gaat dus om vijf boeken die een eenheid vormen. Je zou ook kunnen spreken van één boek dat bestaat uit vijf delen: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. In het Hebreeuws worden deze vijf boeken ‘de Thora’ of ‘de Wet’ genoemd.

Alhoewel algemeen aanvaard wordt dat Mozes de schrijver is van deze vijf boeken zijn er toch mensen die zijn auteurschap in twijfel trekken. Als wij echter de Bijbel laten spreken en Schrift met Schrift vergelijken, dan wordt het overduidelijk dat we Mozes moeten zien als de schrijver van de Pentateuch. (Overigens worden deze boeken in het Duitse taalgebied aangeduid als: het eerste boek van Mozes, het tweede boek van Mozes, enz.)

Vanaf Exodus hoofdstuk 2 (Mozes’ geboorte en opvoeding) tot en met het laatste hoofdstuk van de Pentateuch, Deuteronomium 34 (Mozes’ dood) gaat het om gebeurtenissen die Mozes zelf heeft meegemaakt.
Natuurlijk ligt dat anders met het Bijbelboek Genesis. Het is echter heel goed voor te stellen dat Mozes het eerste boek van de Bijbel heeft kunnen schrijven gebaseerd op overleveringen en Goddelijke inspiratie. Dat Mozes de verzen over zijn dood (Deuteronomium 34:1-12) niet heeft kunnen schrijven is duidelijk, maar deze ‘redactionele’ toevoeging doet niets af aan het auteurschap van Mozes.

Vaak wordt in het Oude en Nieuwe Testament verwezen naar Mozes in verbinding met de Wet. Ook Jezus noemt Mozes diverse keren en onderstreept daarbij zijn rol als schrijver van deze boeken. “Denkt niet, dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; uw aanklager is Mozes, op wie gij uw hoop gevestigd hebt. Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven. Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven?” (Johannes 5:45-47)

De vijf boeken van Mozes (een vijfde deel van het Oude Testament) leggen de basis voor het Joodse en Christelijke geloof door vier belangrijke thema’s te bespreken.

1. De schepping en de zondeval (Genesis 1-4)
2. De uitverkiezing en het verbond
God koos één volk uit voor Zijn handelen met de hele mensheid. (Zie bijvoorbeeld Genesis 9:9, het verbond met Noach; Genesis 15:18, het verbond met Abraham; en Exodus 24:7,8, het verbond met Mozes en het volk.)
3. De wet
Centraal in de Pentateuch staat de wet. Daarbij moeten wij niet alleen denken aan de tien geboden, maar ook aan allerlei andere wetten (Exodus 21-23, Leviticus, en Deuteronomium 12-26).
4. De uittocht uit Egypte (Exodus 1-12)

Toepassing: Waarom zou God het Joodse volk hebben uitverkoren? Had Hij een ander volk kunnen kiezen? Hoe zou de mensheid op ‘dat andere volk’ gereageerd hebben?

Gebed: Heer, dank U dat U het Joodse volk hebt uitgekozen om Uzelf aan de mensheid te openbaren. Amen.

© Maximum Life