Profiel van een leider – deel 1 van 5

0
144
Eisen en voorwaarden waaraan een leider moet voldoen!

Lezen: 1 Timótheüs 3:1-13

Vers voor vandaag: “Indien iemand staat naar het opzienersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak.” (1 Timótheüs 3:1b)

In de context van Manna bespreken wij een aantal series gebaseerd op de brieven van Paulus aan Timótheüs. De reden daarvoor is het feit dat deze brieven zo praktisch zijn en zo boordevol met goede, toepasbare adviezen staan. Vandaag beginnen wij aan een serie studies over leiderschap, gebaseerd op 1 Timótheüs 3:1-13 en de brief aan Titus.

Een voortreffelijke taak
Volgens het vers voor vandaag is het niet verkeerd om ambitieus te zijn. Diegenen die leiding willen geven in het Koninkrijk van God worden zelfs geprezen; zij begeren een voortreffelijke taak. Essentieel is natuurlijk de motivatie waarop dat ‘begeren’ gebaseerd is. Willen wij leiding geven om onszelf te eren, of om anderen te dienen? Overigens geldt dit alles ook voor leiding geven in het algemeen. Het is een voortreffelijke taak als de motivatie juist is.

Maar, alleen zo’n taak begeren is natuurlijk niet voldoende. Er zijn heel wat eisen waaraan iemand moet voldoen voordat hij of zij leiding kan geven binnen het werk van de Heer. Paulus gebruikt maar liefst 18 verzen in zijn brieven aan Timótheüs en Titus om de eisen en de voorwaarden te beschrijven waaraan een leider moet voldoen.

Nou zijn er een paar problemen in het toepassen van de eisen die Paulus noemt in onze situatie.
In de eerste plaats heeft Paulus het over opzieners, diakenen en oudsten. Wat deze functies precies inhielden in de eerste gemeenten is niet altijd even duidelijk. In ieder geval hebben wij die taken (vaak per kerkgenootschap) een eigen invulling gegeven.
Het tweede probleem is dat de kerkelijke situatie in de dagen van Paulus veel verschilt van die in onze tijd.
Daarom is het niet zo gemakkelijk kerkelijke structuren en functies te vergelijken.
Ten slotte is het zo dat alle voorwaarden die Paulus noemt voor leiders (op één of twee voorwaarden na) van toepassing zijn op alle christenen, en niet alleen op diegenen die leiding geven.

Daarom heb ik in deze serie studies de vrijheid genomen om al de voorwaarden die Paulus noemt voor de verschillende functies samen te voegen en te zien als een profiel voor christelijk leiderschap. Of eigenlijk zou ik het nog breder willen formuleren: wat wij gaan bespreken geldt voor ieder christen die zijn of haar taak binnen het Koninkrijk van God serieus wil nemen. Daarmee wil ik echter niets afdoen aan de speciale taak en verantwoording die leiders hebben binnen het werk van de Heer. Voor hen gelden diezelfde voorwaarden met nog meer kracht en betekenis.

Zo gezien bevatten de aangehaalde bijbelgedeelten heel belangrijke lessen voor ieder christen. Wij kunnen ons deze voorwaarden voorhouden als een spiegel. Ook kan het profiel dat Paulus ons aanreikt een belangrijk hulpmiddel zijn bij het vinden en selecteren van nieuwe leiders.

In de volgende studie zullen wij te beginnen met het bespreken van 17 voorwaarden voor leiderschap. Daarnaast zullen wij stilstaan bij wat Paulus te zeggen heeft over de partner van de leider en zijn of haar gezin.

Toepassing: Geeft u leiding? Ziet u uzelf als een leider/leidster? Zou u misschien leiding kunnen/moeten geven?

Gebed: Heer, dank U dat U een taak hebt voor een ieder van ons. Amen.

© Maximum Life