Satan – deel 3 van 4

0
49
Hoe kunnen wij weerstand bieden aan satan?

Lezen: Openbaring 20:1-10

Vers voor vandaag: “Wederstaat hem, vast in het geloof.” (1 Petrus 5:9a)

De aard van satan
In de Bijbel worden veel namen gebruikt voor satan. Laten wij er eens een aantal bekijken.

Zoon van God (o.a. Job 1:6) – Op het eerste gezicht een verbazingwekkende naam voor satan; maar als we bedenken dat satan als een machtige engel geschapen werd, dan wordt duidelijk waarom deze naam gebruikt wordt (zie ook de studie van gisteren over het ontstaan van satan).
Satan (o.a. Zacharia 3:1) – Een Hebreeuws woord dat ‘aanklager’ betekent. Dat is precies wat satan doet in Zacharia 3:1. Satan klaagt ons allemaal voortdurend aan bij God.
Beëlzebul (o.a. Matthéüs 12:22-37) – De naam betekent: ‘Heer der vliegen’. Een heel toepasselijke naam als wij bedenken hoe zwermen vliegen zonder ophouden mensen en dieren lastig kunnen vallen en het leven haast ondraaglijk kunnen maken.
Overste dezer wereld (o.a. Johannes 12:31) – Deze naam laat er geen twijfel over bestaan wie het voor het zeggen heeft in deze wereld. In 2 Corinthiërs 4:4 wordt hij zelfs “de god dezer eeuw” genoemd.
Antichrist (o.a. 1 Johannes 4:3) – Anti betekent tegen. De duivel is tegen Jezus. Eén van zijn strategieën is om Jezus na te bootsen. Zie ook 2 Corinthiërs 11:14.
Verzoeker (o.a. 1 Thessalonicenzen 3:5) – Zoals satan eens zelf bewust tegen God gekozen heeft, zo wil hij anderen verleiden datzelfde te doen. Denk daarbij o.a. aan Adam, Job en Jezus.

Veel van het karakter van satan kunnen wij aflezen uit zijn namen. Enkele andere eigenschappen zijn:

Satan is sluw“De slang nu was het listigste van alle dieren des velds.” (Genesis 3:1a)
Satan is machtig“Ik, Paulus, heb namelijk een en andermaal tot u willen komen, doch de satan heeft het ons belet.” (1 Thessalonicenzen 2:18)
Satan is gewelddadig“Uw tegenpartij, de duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.” (1 Petrus 5:8)
Satan kan beslag op iemand leggen“En de satan voer in Judas.” (Lucas 22:3a)
Satan is een leugenaar“Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.” (Johannes 8:44) Jezus is de waarheid (Johannes 14:6); de duivel is de leugen.

Allemaal beangstigende gedachten. Toch is satan overwonnen (daarover morgen meer). Hij is machtig, maar niet almachtig.

Toen Jezus verzocht werd in de woestijn zei Hij: “Ga weg, satan!” (Matthéüs 4:10b). Onmiddellijk liet de duivel Hem met rust en engelen kwamen om Hem te dienen. In Jacobus 4:7 staat: “Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden.” In 1 Petrus 5:9, het vers dat volgt op satan als de ‘brullende leeuw’, staat: “Wederstaat hem, vast in het geloof.” (1 Petrus 5:9a)

Het is dus heel goed mogelijk om weerstand te bieden aan satan. Hoe?
Door bescherming te zoeken bij Jezus. Door te vertrouwen op Hem. Door onze hand te leggen op Zijn overwinning op Golgotha. Dat is onze hoop!

Toepassing: Hoe valt de brullende leeuw u aan?

Gebed: Heer Jezus, dank U dat U mij kunt beschermen tegen de ‘brullende leeuw’. Amen.

© Maximum Life