Satan – deel 4 van 4

0
41
Opmerkelijk is dat satan nooit zo actief was als ten tijde van Jezus.

Lezen: Openbaring 19:17-21

Vers voor vandaag: “De God nu des vredes zal weldra de satan onder uw voeten vertreden.” (Romeinen 16:20a)

Satan is overwonnen
In Genesis hoofdstuk 3 kunnen wij lezen over de zondeval met alle destructieve gevolgen van dien. Satan, de grote verleider, wist Adam en Eva ertoe te bewegen om hetzelfde te doen wat hij eens gedaan had: rebelleren tegen God in een poging om aan God gelijk te worden. In Romeinen 5:12 staat over de zondeval: “Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben.” Onmiddellijk na de zondeval beloofde God echter de overwinning op satan: “Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.” (Genesis 3:15)

Heel opmerkelijk is dat satan nergens in de geschiedenis van de mensheid zo direct actief is geweest als ten tijde van Jezus. Dat moet ons niet verbazen. Nooit heeft satan zich zo bedreigd gevoeld als toen Jezus hier op aarde rondliep met als doel om het rijk van satan te overwinnen. “Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.” (1 Johannes 3:8b)

Gelijk na de geboorte van Jezus probeerde satan via koning Herodes Jezus te laten doden. Voordat Jezus als volwassen man aan zijn publieke bediening kon beginnen bezocht hij Jezus in de woestijn, met als doel om Hem met mooie beloften en zoete woorden te verleiden af te zien van Zijn roeping. Gedurende het hele leven van Jezus was satan aanwezig om te proberen Hem te weerhouden van de opdracht die Hij van de Vader had ontvangen.

In zijn ijver om Jezus ‘kapot’ te maken werd satan zelf echter een werkstuk in zijn eigen vernietiging. Hij voer in Judas (Lucas 22:3a) om deze discipel van Jezus het ondenkbare te laten doen. Hij zette de leiders en het volk op tegen Jezus. Hij dacht met de dood van Jezus voor altijd de overwinning behaald te hebben. Het tegenovergestelde is echter waar. Jezus werd niet min of meer toevallig ‘weggeruimd’, maar Hij stierf bewust om de zonden van de mensen op zich te nemen en daarvoor boete te doen tegenover God. Ineens had ‘de aanklager’ niets meer aan te klagen. Ineens stond hij met lege handen voor God. Immers, de straf is gedragen. “Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.” (2 Corinthiërs 5:21)

Ik las een verhaal in de krant over een man die een misdrijf had begaan. Hij werd opgepakt en tot een gevangenisstraf veroordeeld. Omdat de gevangenissen echter allemaal overvol zaten moest hij wachten tot hij aan de beurt kwam om zijn straf uit te zitten. Triest was dat die man in de tussentijd wel doorging met zijn misdadige leven.

Dat is een goed beeld van satan.
Satan, de misdadiger, is veroordeeld. Hij is nog vrij omdat zijn tijd nog niet gekomen is, maar eens zal hij zijn straf moeten uitzitten. “En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.” (Openbaring 20:10)

Toepassing: De beste toepassing van deze studie over satan is om bewust te leren satan te weerstaan door ons te beroepen op de autoriteit van Jezus. Maak het tot een gewoonte om in de Naam van Jezus te zeggen: “Ga weg, satan!” telkens als u wordt aangevallen.

Gebed: Halleluja, dank U Heer, voor de overwinning die er is in U. Amen.

© Maximum Life