Toewijding – deel 7 van 12

0
215
Leven vanuit de zekerheid van geloof en verlossing!

Lezen: De bijbelgedeelten die vandaag genoemd worden.

Vers voor vandaag: “Wie de Zoon heeft, heeft het leven.” (1 Johannes 5:12a)

Toewijding 6 – Leven vanuit de zekerheid van geloof en verlossing
Jezus Christus heeft eens de straf gedragen die wij mensen verdiend hebben. Wanneer wij dat erkennen en Hem aanvaarden als onze persoonlijke Verlosser neemt God ons aan als Zijn kinderen. In Johannes 1:12 staat: “Doch allen die Hem (Jezus Christus) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven.” Als wij Jezus Christus hebben aanvaard als onze persoonlijke Verlosser mogen wij ook zeker zijn van onze relatie tot God.

Toch is het ontbreken van zekerheid één van de grootste problemen onder christenen. Er zijn zoveel christenen die in onzekerheid leven. Hun hele leven blijven ze hopen. Hun hele leven proberen zij de relatie met God waar te maken. Altijd zijn ze bang, dat die relatie met God ineens zal eindigen. Maar zo’n houding is niet bijbels.

In 1 Johannes 5:11,12 staat: “God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.”

En Paulus schreef aan de christenen in Rome: “Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden, noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.” (Romeinen 8:38,39)

Deze twee bijbelgedeelten spreken van een diepe en rotsvaste zekerheid. Een zekerheid die niet gebaseerd is op wat wij doen of hoe wij leven, maar een zekerheid die gebaseerd is op wat Hij voor ons heeft gedaan. Een zekerheid gebaseerd op Zijn eeuwige trouw. Een zekerheid die voor alle christenen geldt.

Wanneer u niet zeker bent van uw relatie tot God, dan zijn er in principe twee mogelijkheden. In de eerste plaats is het mogelijk dat die zekerheid ontbreekt, omdat u Jezus Christus nooit hebt aanvaard als uw persoonlijke Verlosser. Misschien dat u geregeld naar de kerk gaat. Misschien leest u dagelijks in de Bijbel. Misschien praat u regelmatig met God, maar u bent nooit tot een punt gekomen waarop u uw leven volkomen en onherroepelijk aan Hem hebt overgegeven. Dan kunt u ook niet zeker zijn van uw relatie tot God. Dan mag u zelfs niet zeker zijn, want het zou een valse zekerheid zijn.

Het is ook mogelijk, dat u in uw leven heel oprecht Jezus Christus hebt aanvaard als uw persoonlijke Verlosser, maar toch niet zeker bent van uw relatie tot God. Als dat zo is doet u God een groot verdriet. U doet Hem tekort. Kennelijk durft u niet te aanvaarden wat Hij u in Zijn Woord aanbiedt. U durft Hem niet te vertrouwen. U twijfelt.

Toepassing: U kunt zeker zijn van uw relatie tot God. Als u Jezus Christus nooit bewust aanvaard hebt als uw persoonlijke Verlosser, dan wil ik u vragen om het onderstaande gebed te bidden en uw leven voor eens en voor altijd in Zijn handen te leggen. Als u Jezus Christus al eerder aanvaard hebt als uw persoonlijke Verlosser, maar toch niet echt kunt leven vanuit de zekerheid van uw geloof, neem dan de tijd om deze gedachten en gevoelens als zonden te belijden.

Gebed: Heer Jezus, ik open heel bewust mijn leven voor U. Wilt U alstublieft de Heer van mijn leven worden. Verander mij zo dat ik word zoals U mij hebben wilt. Dank U dat ik zeker mag zijn van mijn relatie tot U. Dank U dat ik eeuwig leven heb. Amen.

© Maximum Life