Toewijding – deel 8 van 12

0
233
Reine levens leiden en radicaal afrekenen met zonden!

Lezen: De bijbelgedeelten die vandaag genoemd worden.

Vers voor vandaag: “Beijvert u, onbevlekt en onberispelijk te blijven voor Hem.” (2 Petrus 3:14)

Toewijding 7 – Reine levens leiden en radicaal afrekenen met zonden
G.I.G.O is een term die gebruikt wordt in de wereld van computers. Het betekent: ‘Garbage In, Garbage Out’, wat zoveel wil zeggen als ‘afval erin, afval eruit’.
De bedoeling is duidelijk. Wanneer wij waardeloze of verkeerde informatie aan de computer toevoegen, dan kan die computer niet anders dan diezelfde waardeloze of verkeerde informatie terugspuien.

Zo is het ook in het christenleven.
Als wij onze gedachten en ons hart vullen met verkeerde dingen, dan kunnen er alleen verkeerde dingen uit terugkomen. Hier is ook zeker het spreekwoord van toepassing: Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet. En dat is nou juist wat het zo moeilijk maakt. Iedere dag en overal zijn wij omgeven door dat ‘pek’. Van alle kanten worden wij met de zonde geconfronteerd. Van alle kanten doet de zonde een beroep op ons. En is het niet ons eigen hart dat ons telkens opnieuw verraadt? Geven wij niet vaak toe aan de zonde omdat die zo aantrekkelijk wordt voorgesteld? Is het niet zo, dat we ook gemakkelijk toegeven aan de zonde, omdat de zonde zo normaal is geworden? Van alle kanten wordt ons opgedrongen dat het ‘christelijk’ is tolerant te zijn, zelfs ten aanzien van de zonde. Tolerantie ten aanzien van zonden is echter niet bijbels. Telkens opnieuw waarschuwt de Bijbel ons voor de vernietigende invloed van de zonde.

“Indien uw rechterhand u tot zonde zou verleiden, houw haar af en werp haar van u; want het is beter voor u, dat een uwer leden verloren ga en niet uw gehele lichaam ter helle vare.” (Matthéüs 5:30)

“Zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.” (Jacobus 1:14,15)

“Raakt het onreine niet aan, gaat weg uit haar midden, reinigt u.” (Jesaja 52:11a)

“Houdt niet vast aan het onreine.” (2 Corinthiërs 6:17b)

“Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.” (Hebreeën 12:14)

“Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heeft en lof verdient, bedenkt dat.” (Filippenzen 4:8)

Waarom die sterke nadruk op reinheid in de Bijbel?
Heel eenvoudig omdat wij een God mogen kennen en mogen dienen die heilig is. We kunnen alleen maar in relatie tot Hem leven en door Hem worden gebruikt als onze levens rein zijn.

Toepassing: Is er misschien iets in uw leven dat uw relatie tot God in de weg staat? Een zonde, waar u niet mee hebt afgerekend? Ruzie met iemand? Een onreine relatie met een ander? Een ongezonde hang naar materiële rijkdom? Oneerlijkheid? Reken dan met die zonden af. Radicaal en resoluut. Belijd uw zonden tegenover God. Maak het weer goed, als er iets goed te maken is. Begin opnieuw. Het kan!

Gebed: Heer, ik verlang ernaar een rein leven te leiden tot eer van Uw Naam. Amen.

© Maximum Life