Vriendschap – deel 5 van 12

0
168
Vriendschap is een vorm van liefde

Lezen: 1 Samuël 18:2-14

Vers voor vandaag: “Een vriend heeft te allen tijde lief.” (Spreuken 17:17)

In 1 Samuël 20:23b kunnen wij lezen: “De Here is tussen mij en u voor altijd.”
In 1 Samuël 18:1 staat: “Terstond, nadat David opgehouden had tot Saul te spreken, werd de ziel van Jonathan verknocht aan die van David; en Jonathan had hem lief als zichzelf.”
Uit deze twee verzen volgen de eerste twee kenmerken van vriendschap

1. Vriendschap is een relatie tussen twee mensen en God
2. Vriendschap wil zeggen dat twee zielen aan elkaar geknoopt zijn

Vandaag het derde kenmerk van vriendschap zoals we dat vinden in de relatie tussen Jonathan en David.

3. Vriendschap is een vorm van liefde
In het bovenstaande vers – 1 Samuël 18:1 – wordt nog een belangrijk kenmerk van oprechte vriendschap genoemd en dat is: liefde. Onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke liefde. Er staat dat Jonathan David liefhad als zichzelf.

Wij kennen allemaal het grote gebod, waar Jezus zegt: “Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.” (Matthéüs 22:37-39). Dat is precies wat Jonathan deed. Hij had God lief en hij had David lief als zichzelf. En hoewel het er niet met zoveel woorden staat, weten wij dat deze liefde wederzijds was. David had Jonathan lief als zichzelf.

Vriendschap is liefde. Een bepaalde vorm van liefde, zoals ouderliefde en naastenliefde verschillende vormen zijn van liefde.
Helaas is het in onze tijd al gauw verdacht wanneer je spreekt over liefde tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Er zijn mensen die beweren dat David en Jonathan een homoseksuele relatie met elkaar hadden. Maar, voor die gedachte geeft de Bijbel geen grond. Iemand die beweert dat de liefde tussen Jonathan en David homoseksuele tendensen had is bezig met inlegkunde.

Een tijd geleden las ik ergens een definitie over vriendschap die mij aansprak. Daar stond kort en bondig: Vriendschap is liefde zonder seks.

Vriendschap is een vorm van liefde. Die vriendschap kan zijn tussen mensen van hetzelfde geslacht maar ook tussen mensen van verschillend geslacht. Maar zo gauw seksualiteit gaat meespelen in die vriendschap, dan krijgt die relatie een ander karakter. Dan krijgt die relatie iets exclusiefs. Die relatie wordt afgeschermd tegen té persoonlijke contacten met derden. Vriendschap is echter niet exclusief. We kunnen meerdere goede vrienden hebben, maar als het goed is tolereren wij maar één relatie waarin seksualiteit een rol speelt.

Toepassing: Schrijf eens op een stuk papier overeenkomsten en verschillen tussen een huwelijk en een vriendschap tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Hoe denkt u over vriendschap tussen mensen van verschillend geslacht?

Gebed: Heer, help mij om mijn vriendschappen in ieder opzicht zuiver te houden. Amen.

© Maximum Life