Wijsheid – deel 1 van 4

0
122
Een weldaad aan wijsheid in de Bijbel!

Lezen: 1 Koningen 3:16-28

Vers voor vandaag: “De vreze des Heren is het begin der wijsheid.” (Spreuken 9:10)

Spreuken van wijsheid
In 1 Koningen 3 en 4:29-34 kunnen wij lezen dat Salomo een heel wijs man was. Er staat o.a.: “God gaf Salomo wijsheid en zeer veel verstand en een begrip, zo wijd als het zand aan de oever der zee, zodat de wijsheid van Salomo groter was dan die van allen uit het Oosten, en dan al de wijsheid van Egypte. Ja, hij was wijzer dan alle mensen ……. Hij sprak immers drieduizend spreuken en liederen van hem waren er duizend vijf. Hij sprak over de bomen, van de ceder op de Libanon af tot de hysop toe, die aan de muur uitschiet; hij sprak ook over het vee, het gevogelte, het kruipend gedierte en de vissen. En uit alle volken kwamen er om de wijsheid van Salomo te horen, van al de koningen der aarde, die van zijn wijsheid gehoord hadden.”

Enkele van die spreuken zijn opgetekend in het boek Spreuken. In hoofdstuk 1:1-4 staat: “De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, om wijsheid en tucht (dat wil zeggen zelfdiscipline) te verkrijgen, om verstandige woorden te verstaan, om de tucht aan te nemen, die verstandig maakt, gerechtigheid en recht en rechtschapenheid; om de onverstandigen schranderheid, de jongeling kennis en bedachtzaamheid te geven.”

Ook in Spreuken 10:1 en 25:1 wordt vermeld dat dit de spreuken van Salomo zijn, alhoewel anderen deze spreuken kennelijk verzameld hebben. In Spreuken 25:1 staat: “Ook dit zijn spreuken van Salomo, welke de mannen van Hizkia, de koning van Juda, hebben bijeengebracht.” Koning Hizkia leefde ongeveer 250 jaar na de dood van Salomo. Uit Spreuken 30:1 en 31:1 blijkt dat ook de wijsheid en spreuken van anderen hun weg in dit boek hebben gevonden (De woorden van Agur, de zoon van Jake. Woorden van Lemuël, de koning van Massa, waarmee zijn moeder hem vermaande).

Het boek Spreuken kan op de volgende manier onderverdeeld worden:
1. Een inleiding (1:1-7)
2. Wijsheid en reinheid (1:8 – 9:18)
3. Salomo’s lessen van levenswijsheid (10:1 – 22:16)
4. Andere wijsheden (22:17 – 31:9)
5. De degelijke huisvrouw (31:10-31)

In de inleiding wordt duidelijk gemaakt wat het doel van het boek is; in de eerste plaats is dat om de lezers kennis, wijsheid en inzicht te geven. Maar dat op zich verandert helemaal niets. We moeten ook leren deze wijsheden toe te passen in ons leven.

De basis voor dit alles vinden wij in Spreuken 9:10: “De vreze des Heren is het begin der wijsheid.“ Dat dit echt de kern van dit bijbelboek is, blijkt wel uit het feit dat de uitdrukking ‘de vreze des Heren’ maar liefst 14 keer voorkomt in het boek Spreuken.

Toepassing: Iedere dag ontvangt u door middel van Manna geestelijke impulsen. Met die lessen uit het Woord van God is het echter ook zo dat ze weinig of geen waarde hebben als geen toepassing volgt. Ga voor uzelf eens na wat u de afgelopen tijd met uw persoonlijke toepassingen hebt gedaan. Misschien kunt u deze toepassingen wat meer aandacht geven.

Gebed: Heer, dank U voor de wijsheid van Uw Woord. Amen.

© Maximum Life