Wijsheid – deel 3 van 4

0
186
Bijbelse wijsheid m.b.t.  (seksuele) reinheid en trouw!

Vers voor vandaag: “Voor de ogen des Heren liggen ieders wegen open.” (Spreuken 5:21a)

Wijsheid en reinheid
Vandaag een aantal teksten uit het boek Spreuken, die vooral te maken hebben met (seksuele) reinheid en trouw.

“Van honingzeem druipen de lippen der vreemde vrouw (of vreemde man; meer in het algemeen – seksuele verleiding), gladder dan olie is haar gehemelte, maar op het laatst is zij bitter als alsem, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood, haar schreden raken het dodenrijk. Opdat gij het pad des levens niet zoudt inslaan, zijn haar gangen doolwegen, zonder dat gij het weet. Houd uw weg ver van haar, nader niet tot de deur van haar huis, opdat gij uw luister niet aan anderen geeft noch uw jaren aan een meedogenloze; opdat vreemden zich niet verzadigen met uw vermogen, en uw moeizaam verworven goed niet kome in het huis van een onbekende, zodat gij in het laatst zoudt kermen, als uw vlees en uw lijf verteerd zijn.” (Spreuken 5:3-6 en 5:8-11)

“Drink water uit uw eigen regenbak en welwater uit uw eigen bornput. Moeten uw bronnen op straat overstromen, (uw) waterbeken op de pleinen? Zij moeten voor u alleen zijn, niet voor vreemden nevens u. Uw bron zij gezegend, verheug u over de vrouw uwer jeugd: een lieflijke hinde, een bekoorlijke ree; laat haar boezem u te allen tijde vreugdedronken maken, wees bestendig verrukt over haar liefkozingen. Waarom zoudt gij dan, mijn zoon, afdwalen naar een vreemde, de boezem van een onbekende omarmen? Want voor de ogen des Heren liggen ieders wegen open, Hij weegt al zijn gangen.” (Spreuken 5:15-21)

“Zal iemand vuur in zijn boezem halen, zonder dat zijn klederen in brand geraken? Of zal iemand op gloeiende kolen lopen, zonder dat zijn voeten verbranden?” (Spreuken 6:27,28)

“Wie overspel pleegt met een vrouw (of een man), is verstandeloos; wie dit doet, richt zichzelf te gronde.” (Spreuken 6:32)

“Zij haalde hem over (hij haalde haar over – of meer in het algemeen de seksuele zonde) door haar redenering, met haar gladde lippen verleidde zij hem. Argeloos liep hij haar na als een rund dat naar de slachtbank gaat, als een dwaas in boeien geslagen, totdat een pijl zijn lever doorboorde; gelijk een vogel zich haast naar het klapnet, zonder te weten, dat het tegen zijn leven gericht is. ” (Spreuken 7:21-23)

Toepassing: Seksualiteit is een van de sterkste menselijke drijfveren. Heel wat weldenkende mensen, christenen en niet-christenen, zijn op dit punt de mist in gegaan. Vaak met destructieve gevolgen voor zichzelf en voor de mensen die hen dierbaar zijn. Seksuele zonde is als een vuur dat van binnenuit het leven aantast. Het is niet voor niets dat de Bijbel zo indringend waarschuwt tegen misstappen op dit gebied.

Het is goed om vandaag de dreiging van seksuele fouten eens eerlijk onder ogen te nemen. Hebt u zich voldoende gewapend tegen misstappen op dit gebied? Of zijn er mogelijk nu dingen in uw leven, die niet in orde zijn? Als dat zo is kunnen wij elkaar alleen maar aanmoedigen daar heel snel en heel concreet mee af te rekenen. Daarbij mogen wij onze hand leggen op de fantastische belofte in 1 Johannes 1:9: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9)

Gebed: Heer, help mij om rein te leven. Amen.

© Maximum Life