Wijsheid – deel 4 van 4

0
164
Bijbelse wijsheden over ons werk, onze bezittingen en leiding geven!

Vers voor vandaag: “Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.” (Spreuken 16:32)

Effectief en efficiënt werken
Op deze laatste dag dat wij ons bezighouden met het boek Spreuken willen wij een aantal teksten op ons af laten komen, die voornamelijk te maken hebben met ons werk, onze bezittingen en met leiding geven.

“Een bedrieglijke weegschaal is de Here een gruwel, maar een zuivere weegsteen is Hem welgevallig.” (Spreuken 11:1)

“Als beleid ontbreekt, komt het volk ten val; maar er is redding, als er vele raadgevers zijn.”
(Spreuken 11:14)

“Wie zijn akker bewerkt, zal zich met brood verzadigen; maar wie ijdele dingen najaagt, is verstandeloos.” (Spreuken 12:11)

“Sommigen stellen zich rijk aan, terwijl ze in het geheel niets hebben; anderen houden zich arm bij veel bezit.” (Spreuken 13:7)

“Een vermogen, uit niets verkregen, slinkt weg; maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk.”
(Spreuken 13:11)

“Plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.” (Spreuken 15:22)

“Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.” (Spreuken 16:9)

“Zonder verstand deugt zelfs ijver niet, wie haastig is met zijn voeten, begaat een misstap.” (Spreuken 19:2)

“Plannen komen tot stand door beraad, voer dus de strijd met overleg.” (Spreuken 20:18)

“Een bezit, in het begin te spoedig verworven, zal ten slotte niet tot zegen zijn.” (Spreuken 20:21)

“Door wijsheid wordt een huis gebouwd, door verstand wordt het bevestigd.” (Spreuken 24:3)

“Een stad met omgehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft.” (Spreuken 25:28)

“Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.” (Spreuken 27:17)

“Wie zijn nek verhardt ondanks herhaalde vermaning, wordt opeens onherstelbaar gebroken.”
(Spreuken 29:1)

“Geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld; opdat ik, verzadigd zijnde, U niet verloochene en zegge: Wie is de Here.” (Spreuken 30:8,9)

Toepassing: Kies voor vandaag een van de hierboven aangehaalde spreuken uit en doe er iets mee!

Gebed: Heer, help mij om praktisch te zijn. Amen.

© Maximum Life