Romeinen 6:1-14

0
120
Romeinen 6 opent geen nieuw gedeelte in de Romeinenbrief maar sluit aan bij het voorgaande. Dus geen scheiding tussen de Rechtvaardigmaking en Heiligmaking. Sommige uitleggers maken deze scheiding ik wil een andere voorzet geven!

Lees eens de laatste verzen van Rm.5! “De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest, opdat evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heere.”

Twee dingen vallen op allereerst lijkt de genade te groeien door de overvloed van zondevergeving en de wet lijkt de zonde te stimuleren. Sla nu even op Rm. 6, 14 “Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet maar onder de genade.” Paulus zijn onderwijs kan op deze manier uitgelegd worden als wetteloos, zondig maar want de vergeving doet de genade groeien, en Rm. 6, 1 als reactie lijkt deze stelling te veronderstellen en te weerleggen in het verder van Rm. 6.

Paulus zou verder als een tegenstander van de wet kunnen worden aangemerkt en dus gaat hij deze aantijging te lijf in Rm.7. Ik geloof dat Romeinen 6 en 7 een tussen gedeelte vormen die bredere uitleg geven over bovengenoemde zaken
Ik wil u vragen Rm. 5, 21( al weergegeven) te lezen en daarna Rm. 8, 1 f. “Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn…,”
U zult met mij eens zijn dat deze verzen m.b.t. de inhoud bij elkaar aansluiten.

De Bijbelstudie
Rm. 6, 1-4 “Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij bij de zonde blijven opdat genade toeneemt.”
Een retorische vraag, n.a.v. Rm. 5, 20, welke Paulus zelf beantwoordt. Paulus volgt vaker deze methode. Genade kan niet worden ingewisseld voor zonde! Dat nooit staat er letterlijk in het volgende vers. Een scherpe afwijzing, een afdoend antwoord moet nu volgen. Dit antwoord komt er ook; Paulus zoekt zijn antwoord in het genadewerk van Christus. Dit past hij toe, d.m.v. een geloofséénheid op het leven van de gelovige Hij stelt dat de gelovige overleden is met Christus, maar (zie Rm. 6, 8) eveneens is opgestaan met Christus.

Wij stierven aan de zonde, dit is een feit; zie ook Rm. 6, 6.7.8.10.11. Wat betekent dit feit wij stierven met Christus aan de zonde? Veel antwoorden zijn gegeven en de Studie laat die voor wat ze zijn. Paulus refereert naar een feit uit het verleden dat werkzaam is in het leven nu; door dit feit is de rest van Rm. 6, 1-14 gekleurd. De apostel bedoelt dat wij stierven (een aorist vertaald met een verleden tijd en geen voltooide tijd met nadruk op gebeurtenis) aan de slavernij van de zonde om daarom door geloof een bevrijd leven te kunnen en mogen leven. Hoe stierven wij aan de zonde?
Wij zijn in de dood van Christus gedoopt omdat wij door Christus zijn gedoopt. Welke doop heeft Paulus in gedachten? De waterdoop, zo wordt dit uitgelegd. Ik geloof dat de doop als middel wordt aangewezen welke heeft veroorzaakt dat de gelovige met Christus stierf, evenals de dood doorgegaan is doordat Adam zondigt en wij eveneens zondigen.
Opnieuw de vraag welke doop wordt bedoeld? Er kan in wezen maar één doop als middel worden aangewezen en dat is de doop met de Heilige Geest; Johannes doopte met water maar Ik, zegt Jezus, doop met de Geest; zie Ef. 2, 1.5-8. dat tenslotte hetzelfde zegt!

Rom. 6, 5-11 In deze verzen, staan een paar uitdrukkingen welke even mogen worden uitgelegd!
De eerste, we zijn met Christus één plant geworden. Vervolgens de uitdrukkingen de oude mens en het lichaam der zonde. Dan nog een uitdrukking en deze is gerechtvaardigd of rechtens vrij van zonde.

De uitdrukking één plant, zijn, geeft de éénheid weer (door het geloof) met Christus, zodat wij mogen zeggen dat wat er met Christus is gebeurd in zijn sterven en opstaan, eveneens met ons is gebeurd. Wij stierven aan de zonde, wij zijn opgestaan uit het zondegraf. Vervolgens de uitdrukking de oude mens en het lichaam der zonde. Deze worden vaak eenduidig uitgelegd en dat is niet de zaak. De oude mens stierf met Christus dit is de oude Adam welke slaaf van de zonde was; dus onderworpen aan de dood, Het lichaam der zonde heeft elders in de Romeinenbrief andere namen. Deze zijn het vlees, met zijn gezindheid en bedenkingen en ook de oude natuur.

Het lichaam der zonde is niet vernietigd, maar zijn kracht ontnomen zoals de NBG vertaalt!
Dan ten slotte de uitdrukking gerechtvaardigd of rechtens vrij van zonde.
Paulus wijst met deze zinsnede op God die de zondaar door het geloof rechtvaardig verklaard.
God houdt de gelovige voor een rechtvaardig, let wel dat is hij/zij niet en dat wordt hij/zij in dit ondermaanse ook niet, maar de Vader houdt /hem/haar voor een rechtvaardige.

Waarom? Welnu, dan mag worden gewezen op de afdoende genade van de Vader die de gelovige alle vrucht van Het werk van Christus toeschikt; zie Rm. 5, 1. Paulus zegt in een van zijn brieven: Christus is voor ons tot zonde gemaakt en wij zijn door Hem rechtvaardig gemaakt.
Degene die met Christus stierf rest eigenlijk niet anders dan een leven door geloof; zie Gl. 2, 20.
Het gaat in dit leven om niets anders dan om de opstandingskracht van Christus; Paulus zegt elders Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding. Christus leeft en sterft nooit meer, de dood heerst niet meer over Hem en deze feiten garandeert iedere gelovige het eeuwige leven.
Nu reken uzelf dan als een dode voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. Houdt het daarvoor, laat dit voor u vast staan
Broeder zuster, Paulus spreekt hier de taal van het geloof en niet als een gewoonte of iets dergelijks, integendeel hij weet dat dit werkt.

Nu hoe werkt het geloofsleven. Een voorbeeld: Een auto met een LPG tank en een benzinetank. Op beide soorten brandstof rijdt de auto en de bestuurder mag kiezen. Stel nu dat de benzine de kracht van de zonde uitbeeldt en de LPG tank het leven vanuit de opstandingskracht van Christus.
De benzine zit wel in de tank maar als de christen deze negeert is de kracht waardeloos; er is keuze vrijheid, als de gelovige kiest om op benzine te rijden dan slaat de zonde toe.
Een auto uitgerust met een LPG tank rijdt normaliter op LPG dat is goedkoper en de belasting moet er uit.
Ik hoop dat het voorbeeld overkomt. Kies dan wie u wilt dienen, stel uw leden niet als wapens voor de ongerechtigheid maar jaag de gerechtigheid na; dien elkaar door de liefde.
Geloven is kiezen het is niet automatisch, integendeel het is een leerproces laat de apostel in Rm. 7 weten. De opstandingskracht van Christus beheerst de regering van de genade.
‘Houden voor’ of ‘laat het voor u vast staan’ is een uitdrukking in de Grondtekst die in Rm. 4 in een andere vervoeging voorkomt; daar wijst het woord op de toerekening van Gods rechtvaardigheid door het geloof aan Gods kind.
Samengevat De gelovige is één plant met Christus gemaakt en heeft nieuw leven vanuit de opstandingskracht van Christus!

Rm. 6, 12-14 De praktische toepassing van de apostel en tegelijkertijd een opstapje naar Rm 6, 15, Deze praktische wenken zijn al aan de orde geweest. Eigenlijk kan het met één zin worden samengevat. Laat de zonde niet over u heersen – u weet wat zonde is dingen die u beschamend voorkomen. In die dienst van God staan wil zeggen losgemaakt van de zonde; verlossing, vrijgekocht door het bloed van het Lam van de slavenmarkt van de zonde. De zonde en een leven in de zonde levert als vrucht de dood op, maar heiliging heeft als einddoel eeuwig leven zal Paulus in Rm. 6, 15-14 uitleggen.

Eerst maar veel zegen toegebeden met deze studie en tot de volgende keer.

Drs. A. ten Napel Joure 7-4- 2016