Esther

0
175
Lees het boek Ester, hoofdstukken 1-10 (afbeelding Haman, Ester en Ahasveros)

Inleiding
Ester was een Jodin uit de stam van Benjamin. De naam Ester betekent ‘ster’. Dit is afgeleid van de naam van de goddeloze Ishtar. Ester werd ook bekend als Hadassah wat ‘mirte’ betekent. Mirte takken betekenen vrede en dankzegging.

Ester verschijnt eerst in het boek Ester, hoofdstuk 2. Ze is een Joodse wees, opgevoed door haar neef Mordekai (Ester 2:5-7).

Het verhaal
Het boek Ester leert veel meer dan het leven van één dame. Er zijn vijf hoofdkarakters in dit verhaal: koning Ahasveros, koningin Wasti, Mordekai, Ester en Haman. Als je het verhaal leest in Ester, hoofdstukken 1 – 10, zorg ervoor dat je de rollen van deze vijf karakters begrijpt.

In deze korte studie zullen we ons concentreren op het leven van Ester.

In hoofdstuk een van het boek Ester besluit koning Ahasveros om voor 180 dagen zijn overvloedige rijkdom ten toon te spreiden, gevolgd door een feest van zeven dagen. Een verkwistende manier om zijn macht aan de dag te leggen. Op de zevende dag roept koning Ahasveros koningin Wasti om haar schoonheid aan het volk te tonen. Ze weigert om te komen en wordt uiteindelijk voor haar leven verbannen uit de tegenwoordigheid van de koning. Er wordt een nieuwe koningin gezocht.

Het boek Ester is uniek in die zin dat de naam van God nooit direct genoemd wordt.

In hoofdstuk twee wordt Ester tot koningin gekozen. Ze gaat door de normale twaalf maanden met schoonheidsbehandeling voordat ze de koning ontmoet. God bereidt ons nog voor, voor zijn werk vandaag de dag (1 Petrus 3:3-4).

Hoofdstuk twee vermeldt ook de goede daden van Mordekai bij het redden van het leven van de koning door hem te waarschuwen voor een sluipmoord aanslag op zijn leven. Deze daad staat opgetekend in het archief en wordt later een zegen voor Mordekai.

God vergeet nooit onze werken uit liefde (Hebreeën 6:10).

In hoofdstuk drie wordt Haman door de koning geëerd en heeft hij een hoge positie in het koninkrijk gekregen. Haman is geïrriteerd over Mordekai omdat Mordekai weigert om voor hem neer te knielen. De kwaadheid van Haman leidt ertoe dat hij de executie beraamt van alle Joden in het koninkrijk.

Om de executie van alle Joden te voorkomen roept Mordekai Ester op om te bemiddelen bij de koning. Het enige probleem hier is dat de koning niet weet dat Ester een Jodin is. Ester had er geen idee van hoe de koning zou reageren op dit nieuws. Ofschoon God nooit in het boek Ester genoemd wordt, kunnen we Zijn handelingen op de achtergrond zien. Er is niets waarvan God niet op de hoogte is.

Esters tegenzin om de koning te benaderen wordt door Mordekai beantwoord met harde woorden. In hoofdstuk 4:14 zegt hij: Want, als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding en uitkomst opdagen, maar gij en uws vaders huis zult omkomen, en wie weet, of gij niet juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt.

Ester gaat uiteindelijk akkoord om een beroep op de koning te doen. Hieraan voorafgaand vraagt ze Mordekai om voor haar een vastentijd te organiseren. Ze is zich wel bewust dat ze Gods gunst nodig heeft om succesvol te zijn.

Het vasten is een godsvruchtige oefening die ons dichter bij God brengt.

In hoofdstuk vijf benadert Ester de koning en nodigt hem en Haman uit voor een feestmaal. Dit is een poging om de timing juist te krijgen voordat zij de koning informeert over het complot van Haman om de Joden, waarvan zij er een is, te vermoorden. Ester had het feit dat zij een Jodin was voor de koning verborgen gehouden op advies van Mordekai.

Gods tijd is altijd de beste. We moeten op Gods tijd wachten om dingen te doen. Het is gevaarlijk om voor de tijd naar buiten te springen.

Intussen groeide de haat van Haman voor Mordekai en op advies van zijn vrienden en vrouw had hij naast zijn huis een speciale galg laten klaarmaken waar Mordekai aan zou hangen. In hoofdstuk zes onderneemt God stappen om de Joden te redden.
De koning kan niet slapen en vraagt om het gedenkboek, de kronieken, om alles hardop aan hem voor te lezen. De daden van Mordekai, om de koning in het verleden te redden, worden voorgelezen.

In een buitengewone verandering van gebeurtenissen vraagt de koning aan Haman wat gedaan zou moeten worden met een man die de koning eer wil bewijzen. In zijn arrogantie denkt Haman dat de koning naar Hem verwijst en adviseert een verkwistende vertoning van rijkdom en eerbied dat publiekelijk aan de man geschonken zal worden. De koning beveelt Haman om dit met Mordekai te doen. Kun jij je de schok, de gruwel en vernedering voorstellen die Haman geleden moet hebben! (Je moet het boek Ester lezen)

In hoofdstuk zeven openbaart Ester aan de koning dat zij een Jodin is en dat Haman een plan gesmeed heeft om hen allemaal te vermoorden. Haman wordt aan zijn eigen paal opgehangen. In de hoofdstukken acht, negen en tien worden alle Joden gered en de kinderen van Haman worden gedood.

Ester redde de Joden. Haar leven leert ons deze belangrijke lessen:

1. Er is een tijd van voorbereiding.
Ze stond zichzelf toe om voorbereid te zijn op de taak. Gods voorbereidingstijd kan soms lang en rustig zijn. Mozes bracht 40 jaar in de woestijn door met het zorgen voor schapen voordat hij de Israëlieten kon verlossen. Het verbeteren van onze karakters is zeer essentieel voor Gods plan voor ons leven. God kan geen trotse vrouw (of man) gebruiken.

2. We hebben de gunst van God nodig.
Ester vond de gunst van de Koning en zo ook Mordekai. Zelfs Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen (Lukas 2:52). Als jij een leven leidt dat God behaagt, door zijn wil te gehoorzamen, zul je genade bij Hem vinden. God zal je ook genade geven bij mensen.

3. God werkt op Zijn eigen tijd en seizoen.
Ester kreeg ook haar timing in orde. Misschien heeft God het op je hart gelegd om iets voor Hem te doen. Spring er niet ineens in, maar wacht op Zijn tijd. Jozef was in de gevangenis totdat het Gods tijd voor hem was om vrijgelaten te worden. God zal op Zijn tijd bewegen als wij getrouw blijven aan en waakzaam op zijn leiding.

4. Je achtergrond belemmert niet je toekomst met God.
Ester was een wees. God verhief haar en gebruikte haar. Enkele van Jezus’ discipelen waren vissers, belastingontvangers, en een was een arts. Je achtergrond bepaalt niet wat God met jou kan doen. Je geloof wel.

Vragen
1. Wie was Ester?
2. Welke rol speelden koning Ahasveros, koningin Wasti, Mordekai en Haman in het boek Ester?
3. Welke voorbereiding moest Ester ondergaan om koningin te worden?
4. Welke voorbereiding laat God ons ondergaan?
5. Wat is het belang van Gods tijd in jouw leven?
6. Hoe keerde God de samenzwering van Haman om?
7. Welk effect had de achtergrond van Ester op Gods plan voor haar leven?
8. Wat belemmert mensen om in hun leven in Gods plan te wandelen?