Sara

0
249
Genesis hoofdstukken 15 – 21

De vrouw van Abraham. Een unieke vrouw. Ze was erg knap en dit bracht Abraham in de problemen – Genesis 12, Genesis 20.

Ze was het eens met haar man om te liegen over haar echte relatie met hem. De Farao nam haar in huis als een van zijn bijvrouwen. God beschermde haar bovennatuurlijk (Genesis 12). Dit was een gevolg van Gods belofte aan Abraham en Sara (Genesis 12:2-3).

Toen God de Farao en zijn huishouden met een ziekte sloeg, omdat hij Sara genomen had, handelde hij volgens Zijn woord in Genesis 12:3.

Alle beloften in de Heilige Schrift zijn zowel aan mannen als aan vrouwen gegeven. God houdt van Zijn kinderen en Hij wil ons beschermen. Als vrouw ben je ook een dochter van Abraham. Zoek uit wat de beloften van God in de Heilige Schrift zijn en eis ze op in geloof. Merk op dat er niets speciaals was aan Sara en Abraham. Het is een feit dat ze allebei lafaards waren. Abraham was vooral zielig. Stel je voor: liegen over je eigen vrouw en haar blootstellen aan het zekere risico om verkracht te worden.

God Zelf beschermde Sara bovennatuurlijk bij twee aparte gelegenheden tegen onteerd worden. Wie zei dat God vrouwen als tweederangs burgers behandelt?

Vrouw, misschien hebt u ook een onbetrouwbare echtgenoot, die jou aan onnodig gevaar of stress blootstelt. Wees niet bitter tegen hem. Neem je bescherming van Gods beloften. Bidt dat God het hart van je echtgenoot zal aanraken. Sara maakte Abraham als de man van God zoals we hem allemaal tegenwoordig kennen. Zij speelde haar deel in Gods plan voor het menselijk ras.

Sara was een meelevende vrouw. Omdat ze geen kind had en ten onrechte dacht dat het haar schuld was, vroeg ze Abraham om een kind te krijgen via haar slavin Hagar (Genesis 16). Wat een fout.

Had ze maar gewacht op Gods tijd. Kinderen zijn een zegen van de Heer. We vertrouwen op God voor kinderen. Sara moet zichzelf de schuld gegeven hebben voor het niet hebben van kinderen. Gods zegen is niet onderworpen aan biologische omstandigheden.

Het resultaat van de fout van Sara, die Abraham graag steunde, was verdriet in het huis. Sara reageerde het af op Abraham. Misschien was dit gerechtvaardigd. Abraham had beter moeten weten. Niettegenstaande dat had Sara hier ook grote schuld in.

Hoe vaak heb jij je echtgenoot de schuld gegeven van iets dat jij veroorzaakte?

God kwam weer tussenbeide in het leven van Sara. Hij veranderde haar naam (van Sarai naar Sara) en beloofde hen een kind (Genesis 17).

De verandering van Sara’s naam was meer dan een woordenspel. Sara betekent moeder der naties. Elke keer als iemand Sara riep of iedere keer als zij zichzelf aan iemand voorstelde deed ze een geloofsverklaring, omdat ze zichzelf de moeder van vele naties noemde zelfs voordat ze een kind had. Tegen die tijd was ze reeds 90 jaar oud.

Geloof noemt die dingen die niet zijn zoals ze lijken. Dit is wat alle geloofsvrouwen zouden moeten doen. Spreek Gods woorden en beloften voortdurend over jezelf uit en over je families en kinderen. Er is kracht in woorden.

Aanvankelijk geloofden noch Sara noch Abraham Gods beloften voor hen (Genesis 17:17-18, Genesis 18: 11-12).

Gods kracht en zegen was met Sara en Abraham ondanks hun situatie en duidelijk gebrek aan vertrouwen in Hem.

Abraham, de man die geen kinderen had, bad voor anderen en ze hadden kinderen (Genesis 20). Kun jij je voorstellen waar Abraham en Sara doorheen moesten? Ze zagen dat anderen de zegeningen ontvingen waar zij naar verlangden.

Toch bleven ze God getrouw dienen. Dit is geloof. Ze geloofden dat God een beloner was van hen die Hem ijverig dienden.

Sara baarde uiteindelijk Isaak.

Vragen
1. Wie was Sara?
2. Wat waren haar goede kwaliteiten?
3. Wat waren haar zwakheden?
4. Hield ze van haar echtgenoot?
5. Hoe beschermde God haar tijdens moeilijke perioden?
6. Denk je dat God van Sara hield?
7. Denk je dat God van jou houdt?
8. Welke dingen heb je geleerd van het leven van Sara?