Wat zal de Messias doen?

0
271

Velen verlangen naar de spoedige komst van de Messias en naar de vestiging van het Koninkrijk van God, de Vader. Alleen zijn de voorstellingen en theorieën erover nogal uiteenlopend en tegenstrijdig. Inconsequent en onlogisch zelfs. Kortom, er is nogal wat verwarring over. Wat staat er eigenlijk over in de Bijbel?

Hoewel de meeste mensen het niet beseffen is volgens de Bijbel het huidige bestel van de mensheid niet zoals God het bedoeld heeft. Het is in verval (Ef 2:2) of heeft minstens een corrupte status (Rm 8:20-22)[1]. Het zal ertoe leiden dat een wereldrijk zal worden gevestigd dat openlijk volledig tegen Gods bedoeling met de fysieke schepping zal ingaan en zal dat verdraaien [2]. In de Bijbel wordt dit Babylon genoemd (Opb 17:5).

Maar door de komst van de Messias zal Babylon plotseling onthutst en geschud worden. Hij zal de val van Babylon veroorzaken. Toch zal de Messias niet alles herstellen. Zo zal Hij het bestel van de wereld niet wijzigen[3]. Zijn opdracht blijkt volgens de Bijbel ingekaderd en beperkt te zijn. Waarom en wat zijn die?

Aanstelling van Gods Messias
Als God de Messias zal aanstellen is dat de langverwachte vervulling van de door Mozes aangekondigde komst van zijn opvolger (Dt 18:17-19). Maar de Messias zal Iemand zijn Die zelfs groter zal zijn dan Mozes (Hb 3:3), want bij Zijn komst zal Hij ‘boven’ Mozes (en de profeten) blijken te staan en het godsdienstige kader van Gods volk bepalen [4]. Maar dit kader staat natuurlijk op het fundament dat Mozes en de profeten hebben gelegd.

Israël de eerste prioriteit
De genoemde opdracht van de komende Messias is gericht op het herstel en vervulling van het volk Israël, waar de gelovigen uit de volken uiteraard baat bij hebben omdat ze Israël nodig hebben. Ze zullen er deel van uit maken[5].

Het is echter een vergissing van velen te denken dat de Messias Zich koning van Israël zal maken. Hij zal Zich namelijk ‘boven’ alle oversten van de volken stellen. Hij is immers de beproefde representant van de mensheid gebleken[6].

Maar Hoofd van de volken betekent niet dat Hij God, de Vader, zal voorbijstreven. De Messias is naar Diens bediening ondergeschikt aan God. Alleen God, de Vader, is Koning van de schepping.

Israëls vernieuwing
Als God Israël diens eindbestemming zal laten bereiken door hun eerst terug te halen uit hun verbanning, zal daardoor hun Mondelinge Torah (MT), zoals de Talmoed, grotendeels overbodig worden. Die MT was immers een product van Israëls verstrooiing onder de natiën.

Maar de MT zal ook zinloos en onzinnig blijken als de Messias het Hoofd van de natiën zal worden[7]. Dat vraagt om een vernieuwing van Gods Verbond. Het Nieuwe Verbond (NV) zal dan pas vervuld worden[8].

Herstel Bijbelse eredienst
Pas met de komst van de Messias zal de centrale eredienst worden hersteld die dan pas zal voldoen aan Gods wil. De Messias zal opdracht geven tot de bouw van de NV-Tempel in Jeruzalem en opnieuw kohaniem (Israëlitische priesters[9]) aanstellen[10]. Dat zal de ontmanteling betekenen van het leiderschap in Judaïsme en christenheid, want dit was ingegeven vanuit Israëls verbanning.

Pas met de komst van de Messias zal het Verbond van Horeb (Mozes) definitief worden opgeheven. Zolang dat Verbond echter nog actief is kan God Israël niet verwerpen (Rm 11:1), ondanks dat Hij hen heeft verbannen[11].

Maar het van kracht blijven van dit Verbond van Horeb is nogal ongunstig voor het NV (Gods Verbond, waartoe de discipelen van de Here Jezus sinds Zijn dood kunnen toetreden). Daarom is de komst van de Messias in Verbondstechnische zin zeer gewenst. Hij zal Israël uitnodigen tot het NV toe te treden, zodat ze weer als volk en natie God welgevallig kunnen zijn.

Als Israël collectief toetreedt tot het NV kan er dus feitelijk geen herstel van Israëls Mozaïsche eredienst zijn. De NV-Tempeldienst zal namelijk expliciet open staan voor alle natiën en niet meer alleen voor Israël (Js 2:2-3).

Nieuw leergezag
Het leergezag zal echter weer terugkeren tot de kohaniem, zoals dat oorspronkelijk ook zo was. Toch zullen de apostelen hun leergezag behouden, want het moet duidelijk zijn dat de geloofsgemeenschap bij de komst van de Messias nog altijd een minderheid van de mensheid zal omvatten. Zending blijft dus ook onder de Messias een hoofdprioriteit.

Er zullen ook profeten blijven optreden, omdat de wereldbevolking, hun koningen en leiders gecorrigeerd moeten worden[12].

Voortzetting geloofsgemeenschap
Net als de komst van de Here Jezus, zal de komst van de Messias staan voor de voorafschaduwing[13] van het oprichten van het Koninkrijk van God[14]. De Messias zal van Godswege aangesteld worden als de Koning van alle aarde koningen[15]. Dat betekent dat in Israël een koning van het huis van David zal worden gekroond.

Maar omdat het Messiaanse koninkrijk een zendingsgerichte wereldmacht in een corrupte wereld blijft, zal het binnen de natiën vertegenwoordigd blijven door (lokale) NV-geloofsgemeenschappen[16]. Dat betekent ook een instandhouding van de oorspronkelijk door Gods Geest ingestelde en in stand gehouden organisatie, zoals bedieningen en ambten, gaven en vrucht.

Israëlitisch karakter
Het is nog maar de vraag of de christenheid de vestiging van het Messiaanse Koninkrijk zal accepteren. Vooral, omdat het volk Israël dan weer aan Gods volk zal worden toegevoegd ondanks hun verleden. Sterker, de NV-geloofsgemeenschap van de Messias zal Israëlitisch zijn en niet langer dominant heidens. Gelovigen zullen alleen nog als Israëliet[17] deel kunnen hebben aan de geloofsgemeenschap.

Net als vandaag bedoeld is, zullen nieuwe toetreders tot de geloofsgemeenschap dan een gewenningstijd gegund zijn. Ook in die zin zal de NV-geloofsgemeenschap ook in de Messiaanse tijd een diversiteit[18] laten zien.

Wat de Messias niet doet
Aan wat de Messias zal doen is ten onrechte steeds meer toegeschreven, maar veelal zonder de logica van de Bijbel. De volgende zaken vallen daar zeker onder:

• Opname van de christenen
De Messias komt niet om de christelijke geloofsgemeenschap op te nemen in de hemel[19]. Zijn opdracht betreft Gods volk in de huidige corrupte fysieke schepping. Daar zal Hij als Messias geopenbaard worden en werkzaam zijn.

• Opstanding van de doden
Velen denken dat met de komst van de Messias alle doden zullen opstaan, maar dat kan niet juist zijn (Job 14:12; Opb 20:5). De Messias brengt immers Gods eindoordeel niet, want dat laatste staat alleen in verband met de toegang tot de nieuwe schepping. Alleen bijzondere gelovigen die eerder gestorven waren worden voor een speciale opdracht opgewekt door God, de Vader, in het Messiaanse Koninkrijk.

• Vrederijk
De Messias zal wel de antichrist doden in de oorlog van Gods volk tegen zijn gecombineerde legers bij Megiddo (Zach 12:11; Opb 19:17-21) en Gods vijanden overwinnen. Maar Hij zal geen blijvende wereldvrede brengen, zoals velen denken. Er moet immers nog een laatste toets komen van de mensheid (20:7), die de meesten helaas niet zullen doorstaan. Ook tijdens de regering en het optreden van de Messias zal er verzet tegen Hem blijven bestaan en de gevolgen van de corrumpering van de schepping merkbaar blijven.

• Vestigen van Gods eeuwige Koninkrijk
De Messias zal niet definitief Gods Koninkrijk op aarde vestigen, want dat is gereserveerd voor de nieuwe schepping. Hij zal Gods orde brengen in de huidige, van God afgevallen schepping.

Einde optreden Messias
Zowel de bediening van de Messias als Zijn door God gevestigde Koninkrijk zijn in Bijbelse zin beschreven als eindige zaken (1 Cor 15:28; Opb 20:5, 7). Als het einde van de Messias en Zijn regeringsperiode is gekomen, zal Hij de volgende doelen in volgorde hebben bereikt:

1. Gods belangrijkste vijanden hebben onderworpen
Daartoe moet eerst satan door God, de Vader, gebonden worden en tijdelijk gevangen gezet in de onderwereld (Opb 20:1-3). Gods vijanden (mensen) zullen er dan echter nog wel zijn, maar alleen tijdens de regering van de Messias in bedwang blijven en geen grote schade kunnen toebrengen aan Gods volk.

2. Israël diens eindbestemming aanbieden
Dat begint met het opheffen van hun verbanning. Dan kunnen ook zij als natie[20] toetreden tot het NV en zo hun eindbestemming bereiken.

3. Instelling van de Bijbelse godsdienst
Tot nu toe mankeert de godsdienst van Joden en christenen door de verbanning (verstrooiing) van Israël waardoor de centrale eredienst aan God op aarde is opgehouden. De Messias zal die centrale eredienst naar het NV instellen.

4. Zending
Het binnenhalen van de grote oogst[21] onder de mensheid (Opb 7:9).

Vervolg
Als de opdracht van de Messias is afgerond, zal God, de Vader, satan tijdelijk weer loslaten in de huidige fysieke schepping. Daartegen is ook de Messias en Zijn Koninkrijk niet bestand en daarom zal God, de Vader, de Messias voortijds wegnemen[22] en het Messiasschap opheffen[23].

God zal dan Zijn volk, waaraan de grote oogst is toegevoegd, in de huidige schepping toetsten. Dan zal blijken wie stand zal houden in Gods liefde. Deze periode van chaos, oorlog en boosaardigheid wordt wel de periode van de ‘grote’ verdrukking genoemd (Mt 24:21; Opb 7:14). Dit is de opmaat naar het einde der tijden[24].

+++
[1] De zondemacht of macht van satan zou heersen over de fysieke schepping (Gal 1:4; 1 Jh 5:19).
[2] Deze wereldmacht zal voorafgaan aan het Koninkrijk van de Messias en zal diens tegenhanger zijn.
[3] De Messias zal niet de vrije keuze van de mensen opheffen. Ze moeten zichzelf vrijwillig aan God onderwerpen door toe te treden tot Zijn verbond.
[4] Het Nieuwe Testament gaat bijna voortdurend over die toekomstige omstandigheden. Maar de christenheid meent dat dit al gerealiseerd is met de komst van de Here Jezus, Die als Messias wordt opgevat. Maar deze naïeve interpretatie staat in schril contrast met de werkelijkheid, waaruit blijkt dat de Messias nog moet komen.
[5] De christenheid mankeert al bijna twee millennia het ‘gat’ van het ontbreken van het volk Israël. Maar de christenheid probeert dat herhaaldelijk weg te redeneren.
[6] De laatste Adam (1 Cor 15:45); Adams Hersteller.
[7] De MT sluit immers uit dat de Messias het hoofd van de natiën zal worden. Ondanks dat dit in de Bijbel staat (B.v. Ps 2:8; 7:8; 22:28). Door velen wordt uitgegaan van de onzinnige gedachte dat de natie Israël ‘boven’ de andere natiën zal worden gesteld.
[8] Ondanks dat de christenheid ervan overtuigd is dat dit vanaf de opstanding van de Here Jezus zo is.
[9] Volgens Jesaja zullen daaronder ook zijn die uit de natiën komen.
[10] Zoals bijvoorbeeld de profeet Ezechiël werd geopenbaard.
[11] De vervloekingen van het Verbond van Horeb zijn op Israël tot die tijd (Dt 28:15).
[12] De Messias zal, net als de Here Jezus, door Zijn afdaling naar de fysieke schepping gebonden zijn aan plaats en tijd. Hij zal dus niet alles Zelf doen.
[13] Het vestigen van het Koninkrijk van de Messias is echter nog steeds niet de volledige vestiging van Gods Koninkrijk. Dat zal pas gebeuren nadat de huidige corrupte schepping zal zijn vernietigd en vervangen door de nieuwe.
[14] Hoewel het Koninkrijk van God in principe al is gevestigd in de geloofsgemeenschap (in spirituele zin).
[15] Niet al die koningen en leiders van de natiën en volken zullen zich zonder slag of stoot en vrijwillige aan Hem onderwerpen. Dat bewerkstelligen zal namelijk een van de primaire opdrachten van de Messias zijn, waarin Hij overigens ook niet zal kunnen slagen. Ondanks dat tijdens de Messiaanse regeerperiode de satan tijdelijk weggenomen zal zijn. De corrumpering van de huidige schepping zal te chronisch en permanent blijken.
[16] Dit is wat anders dan de huidige synagogale of christelijke gemeenten.
[17] Israëlitisch betekent in de Messiaanse tijd niet zozeer fysiek toebehoren tot het volk Israël (hoewel dat in feitelijk zin gehandhaafd zal blijven), maar de Bijbelse godsdienst navolgen (toegetreden zijn tot het NV en diens voorwaarden).
[18] In de zin van gevorderd zijn in de Israëlitische godsdienst.
[19] Dit denken nogal wat christenen, maar dat is onzin. Een messias heeft in Bijbelse zin alleen een opdracht in en voor de fysieke schepping.
[20] Dat betekent hun volledige terugkeer naar het hun beloofde Land en het aanstellen van een eigen regering over hen.
[21] Het huidige zendingswerk, hoe goed bedoeld ook en hoe goed de Heilige Geest ook werkt, is een haperend en beperkt werk, dat niet in staat is verder te komen dan het binnenhalen van de ‘eerstelingen’.
[22] Dat zal ook meteen het einde van het Messiaanse Koninkrijk betekenen. God zal namelijk geen opvolgers aanstellen of het in stand houden.
[23] Het Messiasschap vertegenwoordigt immers het bestaan van de huidige, corrupte schepping. Wordt die schepping opgedoekt, dan kondigt dat het beëindigen van de noodzaak voor messiassen aan.
[24] Het vervangen van de huidige schepping in vuur (eindoordeel) door de nieuwe (Js 65:17; Hb 1:12; Opb 21:1).