Daniël, profeet voor vier koningen

0
104

De boeken van het Oude Testament hebben minder aandacht dan die van het Nieuwe Testament. Vooral de profetenboeken. Ondanks dat deze heel belangrijk zijn. Het laat zich verklaren uit het feit dat ze soms moeilijk te begrijpen zijn.
De indrukwekkende en inspirerende film ‘The book of Daniel’ geeft een inkijk in dit profetenboek. Het gaat over Gods machtige handelen tijdens Israëls ballingschap in Babylonië (c.605-535 v. Chr.), zoals het sparen van Daniël in de leeuwenkuil.

Gods handelen in Babylonië
Daniël maakte de eerste aanval mee van koning Nebukadnezar op Judah en Jeruzalem (c. 605 v. Chr.). Hij werd samen met leden van Israëls elite naar Babylon gebracht om deze koning te dienen (2 K 24:1; Dan 1:1-7). Daniël, die Beltesassar werd genoemd, werd als profeet erkend nadat hij de droom van de koning verklaarde. Hierdoor kreeg Daniël grote godsdienstige en politieke invloed in het Babylonische rijk.

De koning komt ook onder de indruk van God als zijn drie metgezellen, die Sadrak, Mesak en Abednego werden genoemd, de vurige oven ongeschonden overleven.
Gedurende het verblijf van Israël in Babylonië doet God nog andere grote wonderen. Maar Daniël kende ook de eerdere profetieën over zijn volk. Zo wijst hij jaren later God erop dat Jeremia had geprofeteerd dat Israëls verbanning 70 jaar zou duren (Jr 29:10). Die tijd was bijna om. Op dat moment wordt hij gearresteerd door Koresj, de koning van Perzië, die net Babylon had ingenomen.

Koresj, koning van Perzië
Met die arrestatie begint deze film. Daniël krijgt echter de kans om Koresj te vertellen over Gods handelen met vier koningen heersende in Babylon. Koresj vertelt hem over zijn eigen voorgeschiedenis. Daniël legt uit hoe Jesaja’s profetieën vervuld worden met de komst van Koresj, maar die kan niet begrijpen dat Jesaja c.150 eerder zijn naam noemt als bevrijder van Israël. Dat doet Koresj besluiten om Gods wil te doen. Hij laat Israël naar huis terugkeren en de Tempel herbouwen. Daniël heeft Jeruzalem echter nooit meer teruggezien.

Evaluatie
De makers van deze film geven niet alleen een realistisch, maar ook een uiterst Bijbelgetrouwe weergave van het leven van de profeet Daniël. Hoewel het ook wat geromantiseerd is. Zo wordt er grote nadruk op gelegd dat de Joden hun gebruiken en Torah strikt naleefden. Dit is belangrijk, want dat wijst erop dat niet alle Joden God hadden verlaten. Echter, God had ze niet zo maar verbannen. Ook staat in de Bijbel dat slechts een deel van de Joden naar huis terugkeerde en dat daarna Ezra onder hen nog een collectieve bekering moest doorvoeren.

Deze film gaat over Gods handelen in Babylonië. Volgens velen was dit alleen ten bate van Israël, maar dan wordt vergeten dat Israël Gods licht moest zijn voor de wereld (Js 49:6).

Waarschijnlijk is dit de meest belangrijke Bijbelse film van de afgelopen tijd.

The book of Daniel
In een tijd van valse profeten sprak alleen één man voor God.
NEEMA Media B.V.
2014
c.90 minuten
€ 6,99
ISBN 9789491001673