Christen-vluchtelingen in Nederland bedreigd

0
156
Christelijke vluchtelingen krijgen in Nederland geregeld te maken met discriminatie. Gave, SDOK en Open Doors willen met een nieuw meldpunt (www.meldpunt.gave.nl) de omvang van dit probleem in kaart brengen en slachtoffers verder helpen. Het meertalige meldpunt is zowel voor asielzoekers die in een asielzoekerscentrum wonen, als ook voor statushouders.

Gave, SDOK en Open Doors starten meldpunt

“Allochtone christenen kunnen het hier heel moeilijk hebben”, weet Marco Vos, senior beleidsadviseur bij Gave. “Vooral moslims die zich bekeren tot het christendom, kunnen te maken krijgen met intimidatie of bedreiging. Niet allemaal worden ze bedreigd of lopen ze gevaar, maar ze verliezen wel de nauwe banden met hun familie en vrienden of worden door volksgenoten minachtend behandeld of uitgesloten. Het is belangrijk dat we hier oog voor hebben en naast hen staan.”

De omvang van dit probleem is niet bekend. Dit komt omdat bij een melding of aangifte niet wordt geregistreerd of een incident een religieus gemotiveerde oorzaak heeft. Harde cijfers zijn er dus niet. Maar het komt ook omdat vluchtelingen zich niet veilig voelen om discriminatie te melden en geen vertrouwen hebben dat hun melding tot verbetering leidt of zelfs vrezen dat een melding een negatief effect heeft op hun veiligheidssituatie of asielprocedure.

Met een eigen meldpunt willen de organisaties allereerst de omvang van dit probleem in kaart brengen, maar ook slachtoffers helpen of doorverwijzen naar hulpverlenende instanties. Gave en SDOK zullen daartoe gezamenlijk meldingen oppakken en afhandelen. Ook willen de organisaties bewustwording over (de oorzaken van) dit probleem op gang brengen. Marco Vos: “Door een veilige plaats te bieden om een melding te doen, krijgen we meer inzicht in de veiligheid van allochtone christenen in azc’s en daarbuiten. Vervolgens kunnen we dit bespreekbaar maken met de verantwoordelijke instanties om samen naar verbeteringen en oplossingen te zoeken.” Vluchtelingen die pastorale zorg nodig hebben n.a.v. gemelde incidenten kunnen via het kerkelijk netwerk van de betrokken organisaties hulp aangeboden.

De bedreiging van christenen in ons land is nog vaak onbekend bij verantwoordelijke instanties, zoals het COA, scholen voor inburgeringscursussen en de politie. Door de meldingen te verzamelen en er met betrokken partijen over in gesprek te gaan kunnen de gevoelens van onveiligheid en incidenten gericht worden aangepakt.

De drie organisaties hebben elkaar gevonden bij de opzet van het meldpunt. Open Doors en SDOK vanwege de aandacht die ze vragen voor christenvervolging wereldwijd, Gave vanwege het contact met christenen met een migratie-achtergrond in Nederland. Marco Vos: “Door hier samen de schouders onder te zetten hebben we een groter bereik als het gaat om het bekend maken van het meldpunt, maar ook als het gaat om het aanspreken van netwerken voor pastorale zorg en ondersteuning.”

Het meldpunt is vanaf maandag 26 november beschikbaar in Nederlands en Engels. Later wordt dit aangevuld met meerdere talen, waaronder Arabisch, Farsi, Somalisch en Urdu.

Over Gave
Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met vluchtelingen en hen Gods liefde te laten zien. Daarnaast komt Gave op voor de rechten van christen-asielzoekers. Als belangen behartiger is Gave in contact met de politiek, het COA en de IND over zaken die relevant zijn voor christen-asielzoekers. Kijk voor meer informatie op www.gave.nl.

Over Open Doors
Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd. Het is zorgelijk dat christenvervolging zich inmiddels ook naar Nederland verspreidt, doordat bijvoorbeeld christenen in asielzoekerscentra problemen ondervinden vanwege hun christelijk geloof. Omdat Open Doors werkt volgens de Ranglijst Christenvervolging in landen waar vervolging van christenen plaatsvindt, zijn we niet actief in hulpverlening in Nederland. Stichting Gave werkt wel in Nederland en heeft hier haar expertise opgebouwd en daarom steunen wij hen in dit initiatief. Kijk voor meer informatie op www.opendoors.nl.

Over Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK)
SDOK gelooft in de eenheid van het lichaam van Christus, de wereldwijde kerk. Een lichaam waarvan de leden betrokken zijn bij elkaar en ‘delen’ en ‘dienen’ centraal staan. Als er sprake is van vervolging, dan staat SDOK naast vervolgde christenen met praktische hulp en bemoediging, waar dan ook ter wereld.
SDOK ziet het als haar verantwoordelijkheid om met haar expertise, netwerk en mogelijkheden te zorgen dat christenen die met deze vervolging te maken hebben, ondersteund worden en vervult daarom samen met Gave een actieve rol in dit meldpunt. Kijk voor meer informatie op www.sdok.nl.