Zendings-Diaconessenhuis: twee ton verlies

0
90
Het Zendings-Diaconessenhuis in Amerongen leed vorig jaar een financieel verlies van €197.000. Dat was overigens kleiner dan de begrote bijna vier ton. Er was gerekend op €853.000 aan inkomsten, maar er kwam €1.055.000 binnen. De uitgaven waren evenwel €198.000 hoger.

In 2013 boekten de diaconessen nog een saldo van € 268.000. De opbrengsten uit eigen belegd vermogen waren toen bijna een miljoen euro, maar voor vorig jaar werd op iets minder dan vier ton gerekend. De opbrengsten resulteerden evenwel in €587.000.

De inkomsten uit gastenwerk en conferenties bedroegen vorig jaar €84.000, twaalf mille minder dan was begroot. Er kwam 22 mille aan giften en €164.000 aan huur en erfpacht binnen. De personeelskosten en zusterkosten bedroegen vorig jaar respectievelijk €436.000 en €165.000. Verder waren er €136.000 algemene en €286.000 huisvestingskosten. Er werd €156.000 afgeschreven op materiële vaste activa.