Bede om Israëls herstel

0
78

Het Psalmenboek is een verzameling gebeden aan God. Ze laten zien waarmee Israëlitische gelovigen vroeger worstelden. Naar voren komt hoe zij God kenden. Het zijn dus niet slechts lofprijzingsliederen, maar diepe uitingen over geloofsleven. Hoite Slagter heeft een studieboekje geschreven over Psalm 80. Een psalm die een voorbede is voor het herstel van Israël. Hoe legt hij deze psalm uit?

Gebed voor Israëls herstel
Afhankelijk van de vers-indeling bestaat Psalm 80 uit 19 of 20 verzen. De Psalm heeft 4 delen. In deel 1 (verzen 2-4 (1-3)) wordt God gevraagd om Jozef (Efraïm en Manasse) en Benjamin, Rachels kinderen, te herstellen. In deel 2 (verzen 5-8 (4-7)) stelt de bidder dat God boos op hun is, want hun land wordt herhaaldelijk aangevallen. In deel 3 (verzen 9-15 (8-14)) wordt gesteld dat God Israël uit Egypte heeft gehaald en ze geplant heeft in het Beloofde Land waar ze uitgroeiden, maar nu lijden onder invallen van buurlanden. Deel 2 en 3 herhalen beiden de reden van het gebed; Israël wordt door de volken bedreigd. In deel 4 (verzen 16-20 (15-19)) wordt ondanks het hopeloze vooruitzicht de verwachting uitgesproken dat God Israël herstelt. Het refrein staat in de verzen 4 (3), 8 (7) en 20 (19). Eigenlijk is vers 15 (14) een variatie daarop. Dit markeert de 4 delen.

De Here Jezus centraal
Slagter stelt in zijn studieboekje dat in het psalmenboek de Here Jezus centraal zou staan, net zoals in de rest van de Bijbel. Vervolgens geeft hij een korte inleiding op het boek Psalmen met woordstudies. Daarna besteedt hij aandacht aan het gebruik van het woord ‘zoon’ in het boek Psalmen, maar ook in andere Bijbelboeken. In de vertaling van Psalm 80 valt op dat Slagter in vers 18 (17) het onbepaalde Hebreeuwse woord ‘iesj – een man vertaald als ‘de Man’. Dit wijst meteen op een bepaalde interpretatie van dit vers. Daarvoor had hij het woord ‘Die’ toegevoegd aan vers 16. Hij vertaalt de onbepaalde woordcombinatie ben – ‘Adam – een zoon van Adam/een mensenkind als ‘de Mensenzoon’. Let op de hoofdletters! In de verzen 16 en 18 zou staan dat de bidder vraagt dat de Here Jezus plaatsvervangend zou lijden zodat Israël in leven wordt gelaten.

Evaluatie
Slagters korte, interessante studie is christocentrisch (uitvergroting op de Here Jezus); Psalm 80 zou profetisch over Hem en Zijn verlossing gaan. De Psalm gaat echter over Israëls herstel.
Toch vraagt vers 19 (18) aandacht, want daarin wordt de verwachting uitgesproken dat Israël, gerepresenteerd door ‘een man’ (verzen 16 (15) en 18 (17)), hersteld zal worden. Hiermee zijn de vromen onder Israël bedoeld, die garant staan voor de redding van heel Israël; de rest. De Here Jezus behoorde daar ook toe en werd hun Hoofd. Deze Psalm stelt dat Israëls herstel komt als het Gods Naam aanroept (en Torah navolgt). Zo zal het inderdaad gebeuren. Een aanrader.

Psalm 80
Een dringende bede tot de Herder van Israël
Everread/Het Morgenrood, Wijk bij Duurstede, 2017
c.64 pagina’s
€ 5,50
ISBN: 9789066943940