Dagboek over de grote morgen

0
127

Het vooruitzicht op het leven in Gods Koninkrijk geeft gelovigen moed. Maar daar gaat van alles aan vooraf en die moed – uit hoop op de toekomst – moet naar vandaag worden omgezet. Daarover bestaan nogal wat vragen. In het Bijbelse dagboek ‘Op weg naar de grote morgen’ gaan zes auteurs uit vier verschillende gereformeerde kerkgenootschappen daarop in. Zij doen dat vanuit allerlei invalshoeken in. Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten
Klik hier om dit boek te bestellen!

Veelkleurige insteek
De auteurs (docenten, hoogleraren en (emeritus) predikanten) komen uit de grootste (bevindelijk) protestantse kerkgenootschappen (PKN (3*), CGK, HHK en GG). Vanouds een bolwerk van Bijbelkennis. De eerste twee maanden (januari-februari) beginnen met aandacht voor het Oude Testament (OT) gevolgd door vijf maanden (maart-juli) voor het Nieuwe Testament (NT). Dan wordt er twee maanden (augustus-september) gekeken naar wat in de Drie Formulieren van Enigheid (Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelberger Catechismus en Dordtse Leerregels) staat over ‘de grote morgen’. Daarbij is ook aandacht voor het OT en NT. In de laatste drie maanden van het jaar wordt gekeken naar de aspecten heiliging, getuigen en gebed in verband met de toekomstverwachting, waarbij ook uit OT en NT wordt geput. Een apart gedeelte is gereserveerd voor de ‘christelijke’ feestdagen, waarin terecht de Kersttijd ontbreekt. Elke overdenking per dag wordt afgesloten met een prikkelende vraag. In dit dagboek is, zoals te verwachten, alleen gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling (HSV). De appendix is een tekstregister.

Christocentrische insteek
De theologie van dit dagboek volgt, hoe kan het ook anders in een Reformatorisch boek, de veronderstelling dat de Here Jezus centraal zal staan in het einde der tijden. Ook wordt verondersteld dat Hij alles zal realiseren. Zo zal Hij alle mensen uit de dood opwekken. Opmerkelijk is hierbij de gedachte dat mensen na de dood in tweeën worden verdeeld; het lichaam gaat naar het graf, maar de ziel gaat naar de hemel. Uiteindelijk brengt de Here Jezus deze weer samen in de opstanding. Na zijn eindoordeel (ten goede of ten kwade) draagt Hij Zijn Middellaar-Koningschap over aan God (1 Kor 15:24), maar dan zou God Hem tot eeuwig Koning maken. De gelovigen zouden daarna één met Hem worden. Al deze zaken staat echter niet in de Bijbel. Ze zijn ervan afgeleid (kerkelijke dogma’s).

Evaluatie
Dit dagboek zal zeker in een behoefte voorzien, want ‘de grote morgen’ heeft God juist bedoeld als vooruitzicht voor gelovigen op gerechtigheid. Opvallend is dat een inhoudsopgave en de paginanummering ontbreken. Jammer is dat een zakenregister ontbreekt, waardoor zoeken ondoenlijk is. Enigszins merkwaardig en suggestief is de classificatie ‘Bijbels Dagboek’. Alsof zoiets zou bestaan. Er wordt ook grotendeels gewerkt vanuit de dogmatiek van de orthodox bevindelijk gereformeerde kerken. Verder is er de merkwaardige veel grotere aandacht voor het NT dan voor het OT. Wat opvalt, is dat de personalia van alle auteurs is gegeven, behalve van M. van Campen. Toch zeker een aanrader.

Campen, M. van en J. Hoek (red.)
Op weg naar de grote morgen
Bijbels dagboek
2018, Groen, Heerenveen
384 pagina’s
€ 19,95
ISBN: 9789088971921