Geloven en doen – lessen n.a.v. Jakobus

0
124

Aangenomen wordt dat de brief van Jakobus geschreven is door een broer van de Here Jezus en een leider van de gemeenschap van Zijn discipelen in Jeruzalem van 44 tot 62 n. Chr. Deze brief zou chronologisch het tweede geschrift zijn van het Nieuwe Testament en rond 48 n. Chr. zijn ontstaan. Zijn positie als leider in Jeruzalem en familielid van de Here Jezus maakt deze brief een van de belangrijkste geschriften na de Evangeliën. Toch was de brief lange tijd omstreden en staat het tegenwoordig achter in de Bijbel. Lange tijd wilden christenen deze brief niet opnemen in de Bijbel. Zelfs vele eeuwen later maakte belangrijke christelijke leiders, zoals Maarten Luther, grote bezwaren tegen deze brief. Dat wijst juist op het bijzondere belang van deze brief en het nut deze goed te leren kennen. Ark Media heeft een boekje over deze brief uitgegeven in samenwerking met de IZB in een ‘Kringserie’.

Hervormd onderwijs voor Bijbelkring & zelfstudie
Dit boekje is geschreven door Cock Kroon, een kerkelijk werker praktische theologie in de Hervormde Gemeente Ede. Wat meteen opvalt, is het protestants (midden-)orthodoxe karakter van de uitleg zonder grote nadruk op confessie. Het is dus onderwijs dat sterk gericht is op de eigen specifieke achterban.

Het boekje is vooral bedoeld om in een Bijbelkring te worden gebruikt. Het is immers een deel in de Kringserie. Toch kan het ook gebruikt worden voor persoonlijke studie. Een aantal vragen aan het einde van elk van de 8 lessen in dit boekje helpen om de bestudeerde stof te verwerken. Aan het einde van elke les zijn een aantal pagina’s voor notities opgenomen. Dit maakt het een boekje waarin de lezer ook eigen ontdekkingen en accenten kan vastleggen. Het kan daardoor ook een heel praktische waarde krijgen.

Moeilijk is het boekje niet. Kroon behandelt het Bijbelboek in circa 30 pagina’s. Elke les heeft een titel, een korte inleiding, achtergrondinformatie, aantekeningen op versniveau, een toepassing en sluit af met een aantal verwerkingsvragen. Kroon beoogt de gelovige te confronteren met enkele thema’s of woorden uit de behandelde tekst.

Evaluatie
Kroon haalt de brief van Jakobus door een filter van Hervormdheid. Wat overblijft, is direct toepasbaar gemaakt voor die PKN-leden. Echter, dat maakt dit geen ‘onbevangen’ onderwijs en plaatst de boodschap, waarmee Jakobus zijn doelgroep in zijn tijd inscherpte, in het beste geval op de achtergrond. Kroon laat de kerkelijke praktijk doorwegen op de historische context en geeft het een nut voor die praktijk. Zijn nadruk ligt op het praktische nut voor vandaag.

Jakobus was echter zeker geen protestant, maar een Israëliet geworteld in het Midden-Oosten van de eerste eeuw die een dito doelgroep in de Diaspora opbouwt. Kroon doet dan wel recht aan de ondertitel ‘over de brief van Jakobus’. Hij leidt lessen ervan af en heeft een andere, eigen boodschap. Bijbelstudies zijn het echter niet.

Kroon C.
Geloven en doen
Bijbelstudies over de brief van Jakobus
Ark Media, Amsterdam, 2016
64 pagina’s
€ 6,95
ISBN: 9789033801112