Korte Hervormde studies over Samuël

0
109

De begintijd van Israël werd bepaald door van Godswege aangestelde sjoftiem – beslechters; de zogenoemde richterentijd. Over de duur ervan bestaan verschillende meningen. Feit is dat de Israëlieten er op een bepaald moment genoeg van hadden. Ze wilden het beslechterschap meer permanent en beter georganiseerd hebben. Net zoals in de omringende natiën wilden ze ook een koning als beslechter. De profeet Samuël, die ook tot de sjoftiem gerekend kan worden, moest dat voor hen regelen. Wie was Samuël eigenlijk? Dat probeert ds. Westland te laten zien in een achttal korte Bijbelstudies. Hoe heeft hij dat gedaan?

Door Marco van Putten

Een boze tijd
De tijd van de sjoftiem was boosaardig. Israëls geschiedenis was vanuit christelijk perspectief eigenlijk zelden fraai, maar in de Bijbel staan taferelen uit deze tijd die wel heel ernstig zijn. Iedereen deed wat goed was in diens eigen ogen en bijna alles werd gedoogd. Geregeld stelden God een beslechter aan, die in korte tijd de (rechts)orde weer op het pad van Gods wil bracht of die een fase van Zijn heilsplan vervuld. Daarnaast waren er enkele profeten of mannen Gods die Zijn oordeel over een situatie lieten horen. Meestal nare boodschappen. Er moet gesteld worden dat in deze tijd weinig heil van God waargenomen werd in Israël (1 S 3:1). Zeker als aangenomen wordt dat deze tijd c.300 jaar duurde.

Korte studies
Westland laat zijn studies van uit het boek 1 Samuël vooraf gaan door een Inleiding en een landkaartje. De studies, die (gedeelten uit) zo’n negen hoofdstukken uit het Bijbelboek Samuël behandelen, hebben een vaste opbouw. Een introductie, achtergrond en een uitleg. Elk studie wordt afgesloten met gespreksvragen voor Bijbelkringen, een relevant stukje uit de belijdenisgeschriften (de Drie Formulieren van enigheid) en liedsuggesties. Dat geeft de indruk dat met dit boekje vooral een kerkelijk nut is beoogd voor de Gereformeerde Bond van de PKN. Het boekje verschijnt in een nieuwe Bijbelstudiereeks genaamd Artios.

Westland geeft geen vers-voor-vers uitleg, maar springt door de verzen heen. Bij het onderdeel ‘achtergrond’ vat hij steeds de tussenliggende verzen samen die niet behandeld worden in de studies. Zo wordt de lijn van het verhaal vastgehouden. Centraal staat de gehoorzaamheid van Samuël aan God.

Evaluatie
Dit boekje geeft een snelle kennismaking met het bijzondere leven, wereld en werk van de profeet Samuël. Jammer is wel dat Westland er een middenorthodoxe draai aan geeft, hoewel van de Gereformeerde Bond toch een rechtlijnige uitleg verwacht zou mogen worden. Ook is het een echt domineesboek; vanuit een bepaalde impuls wordt steeds een vergelijk gemaakt met de Here Jezus of moeten de gebeurtenissen uit het Bijbelboek een plaats krijgen in de moderne tijd. Hij laat soms belangrijke vragen onbeantwoord of geeft dogmatische gevormde antwoorden. Ook omzeilt hij moeilijke onderwerpen en vragen door er een positieve draai aan te geven. Maar zo wordt geen recht gedaan aan het begrip van de historische Samuël. Een aanrader.

Westland, W.J.
Uw dienaar luistert
Bijbelstudies uit 1 Samuel
2018, Groen, Heerenveen
75 pagina’s
€ 9,95
ISBN: 9789088971969