Refo-evangelische uitleg van de Tempeloffers

0
129

Voor veel christenen is de offerwetgeving in de Bijbel een onbegrepen zaak. Dit ligt deels aan de veronderstelde ingewikkeldheid ervan, maar toch vooral aan de overtuiging dat het voor hen niet van toepassing is. Die onbekendheid heeft echter niet alleen tot gevolg dat veel uit het Nieuwe Testament ook onbegrepen blijft. Erger is dat daardoor niet goed begrijpen wordt wat de Here Jezus vandaag voor hen wil zijn. Daarover gaat een nieuw boekje van dominee De Vries. Hoe werkt hij dit uit?

Door Marco van Putten

Boekopbouw
De Vries (HHK) behandelt in zes hoofdstukken het onderwerp van de Tempeloffers. Het is gebaseerd op Studium Generale lezingen van De Vries. Voetnoten geven diepere uitleg en literatuurverwijzingen. De meeste aandacht richt hij op de vervulling en vervanging van de offerwetgeving door de Here Jezus en op het doel en de achtergrond ervan. Hij besteedt ook veel aandacht aan taal (Grieks en Hebreeuws) en de begrippen ‘vergeving’, ‘verzoening’ en ‘reiniging van zonden’ en aan de Grote Verzoendag. Het boek is eigenlijk een vervolg op zijn bijdrage in het boekje ‘De actualiteit van het Oude Testament’ dat in 2017 uitkwam bij De Banier (gerecenseerd op deze website). Een vijftal bijlage geven met diagrammen en kaartjes achtergrond bij de tekst. Het boekje sluit af met een lijst van afkortingen, een literatuurlijst en een register van Bijbelteksten.

Meerdere facetten
De Vries behandelt naast Tempeloffers ook allerlei problematiek en discussies erover. Hij brengt niet alleen christelijke antwoorden naar voren, maar ook die van rabbijnen en hun literatuur. Hij laat de ontwikkelingen rond de Tempeloffers zien en het verschil tussen de Mozaïsche ‘geboden’ en de afwijking ervan in het Tempelvisioen van Ezechiël. Hij daalt uiteindelijk ook voortdurend af naar Hebreeuwse concepten/woorden en vergelijkt dit met de Septuaginta (de Griekse vertaling van het Oude Testament) en het Nieuwe Testament.

Evaluatie
Dit is een stevige kennismaking met de Tempeldienst. Het is verrassend dat De Vries dit in zo’n dun boekje voor elkaar heeft gekregen. Weinig verrassend is dat bijna een derde ervan gaat over de christocentrische visie (de Here Jezus is en overstijgt alles) op de Tempeldienst. Toch bewaart hij dat tot het laatste hoofdstuk en heeft dat niet door de tekst van de voorafgaande hoofdstukken geweefd. Hij geeft ook onderbouwde kritiek op de slechte Bijbelvertalingen (o.a. de (H)SV). Dit is geen makkelijk boekje. Het veronderstelt voorkennis van Bijbel(talen) en kan soms technisch zijn. Het verwacht wat van de lezer, maar die krijgt ook veel. Jammerlijk zijn de (ernstige) fouten en gebreken en de herhalingen. Wat opvalt, is dat offers niet in het kader van Verbondstrouw (Torahnavolging) worden behandeld, maar als opzichzelfstaande rituelen. Typisch ‘christelijk’, maar mist het Israëlitische karakter ervan. De Vries neigt ook naar allegorie, zoals vergelijken van de Tempel en diens onderdelen met de Hof van Eden. Een zakenregister had niet mogen ontbreken. Zeker een aanrader.

Vries, P. de
Uw lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. De blijvende betekenis van de oudtestamentische offerwetgeving
2018, Labarum Academic, Apeldoorn
160 pagina’s
€ 18,95
ISBN: 9789402906554