Innovatie & Evangelisatie

0
187
In een editie van Lausanne’s ‘Global Analysis’ vraagt Paul Dzubinski zich af hoe we meer creatief denken en handelen in de verspreiding van het evangelie kunnen brengen. De aandacht voor innovatie vinden we vooral in de zakenwereld en in de technologie. Maar wat zou het betekenen als we de principes van vernieuwing zouden toepassen bij het uitvoeren van de opdracht om het goede nieuws aan heel de wereld te brengen?

Dzubinski vertrekt vanuit de ‘Kaapstad Verklaring’ over integrale zending. Een dergelijke missie vraagt het onderscheiden en proclameren van de Bijbelse waarheid dat het evangelie het goede nieuws van God is – door de kruisdood en opstanding van Jezus Christus – voor ieder persoonlijk, voor de maatschappij en voor Gods schepping.
 
Op deze drie vlakken zien we de gevolgen van de zonde, maar alle drie zijn ze het voorwerp van Gods liefde. Daarom moeten deze drie deel uitmaken van Gods taak voor Zijn volk. Vanuit deze definitie van integrale zending kunnen we stellen dat een volgeling van Jezus drie verplichtingen heeft als het gaat om de boodschap van de Bijbel: onderscheiden, verkondigen en leven in overeenstemming met de Bijbelse boodschap. Dat dient op drie terreinen te gebeuren: individuele levens, maatschappij en schepping.

Wat is innovatie?
Er is veel geschreven over innovatie. Een snelle verkenning op het internet komt tot zo’n 76.000 titels van boeken. In de academische literatuur worden er zo’n 41 definities gegeven van het begrip ‘innovatie’. Als het onderwerp overweldigend lijkt, is dat niet vreemd. Marry Keeley beschreef het in een boek als volgt: “Door het veel te vaak te gebruiken, misbruiken en hypen, heeft het woord eigenlijk veel van zijn betekenis verloren”. Zoals met alle zaken zullen we een richting moeten kiezen en van daaruit verder gaan. Het terrein van maatschappelijke innovatie is ook enorm uitgebreid. Integrale zending heeft een aantal zaken gemeenschappelijk met de zakenwereld en de technologie, maar legt vooral de nadruk op persoonlijke en sociale transformatie.

In de zakenwereld focust men zich in de eerste plaats op een nieuw aanbod. Bij maatschappelijke innovatie gaat het in de eerste plaats op het scheppen en implementeren van nieuwe oplossingen voor sociale problemen. Van daaruit kunnen we een definitie opstellen die van toepassing is op onze missie. Innovatie voor integrale zending is het scheppen van duurzame nieuwe oplossingen voor de problemen op het vlak van onderscheiden van, verkondigen van en leven volgens Gods goede nieuws voor individuele personen, maatschappijen en de schepping, of kortweg ‘het voorzien in duurzame nieuwe oplossingen voor de problemen waarmee de integrale missie van de kerk te maken heeft’. De Verklaring van Kaapstad zegt: “onze verkondiging heeft maatschappelijke gevolgen wanneer we de mensen oproepen tot bekering op alle terreinen van het leven. En onze maatschappelijke betrokkenheid heeft evangeliserende gevolgen als we getuigen van de transformerende genade van Jezus Christus’.

Het woord ‘duurzaam’ kan wellicht voor wat verwarring zorgen. Het duidt op het verschil tussen een intuïtief idee en echte innovatie. Soms heeft iemand de overtuiging dat iets goed is of heeft iemand een geweldig idee zonder dat dat uitgebreid geanalyseerd moet worden. Dat is op zich heel goed. Maar een inzicht wordt een innovatie wanneer het de tijd overleeft en zichzelf in stand kan houden. Wanneer iemand in een hele arme wijk van Sao Paulo een idee ontwikkelt over hoe de inwoners een beroep kunnen doen op degelijke tandverzorging, is dat geweldig, maar totdat er effectief tandartsen zijn die zo’n dienst kunnen aanbieden, is het een intuïtief idee en geen innovatie.

Leren van de industriële innovatie
Welke principes uit de industriële en sociale innovatie kunnen we toepassen in onze bedieningen? In een artikel in het Zweedse tijdschrift ‘Journal of Systems en Software’ worden vier algemene terreinen van innovatie genoemd: producten, processen, markten en organisaties. Er kan een eindeloze lijst gemaakt worden van innovaties die er op het vlak van evangelisatie gedaan zijn. Daarbij kan men denken aan het beschikbaar maken van allerlei materialen via het internet en initiatieven zoals dat van Jesus.net (in Vlaanderen bekend van de website IkZoekGod.be). Er bestaat tegenwoordig ook heel veel op het vlak van informatica en Bijbelvertaling. Zo ontwikkelde Wycliffe programma’s waardoor de Bijbel ook kan worden vertaald in talen die alleen mondeling bestaan en nog niet op schrift staan.

Uitdagingen in innovatie
Jammer genoeg slaagt niet iedere poging tot innovatie. Uit onderzoekt blijkt dat de meeste innovaties niet succesvol zijn. 90 procent van de startups faalt in het eerste jaar. Dat hoeft niet hetzelfde te zijn voor innovaties op het vlak van zending, maar het maakt duidelijk dat het streven naar vernieuwing gepaard moet gaan met bidden. Het vraagt veel gebed, planning en hard werk om een intuïtief idee om te zetten in een missionaire innovatie.

Maatschappelijke transformatie is onzeker
Zal een holistische bediening in de sociale sector een verandering in de maatschappij tot stand brengen? Het is niet gemakkelijk daar een antwoord op te geven. Een onderzoek van een duizendtal maatschappelijke innovaties had als conclusie dat de relatie tussen sociale innovatie en sociale verandering nog veel te weinig onderzocht is. Aan de andere kant hebben onderzoekers wel ontdekt dat mensen die veranderd zijn wat betreft gedrag en levensstijl de basis vormen van maatschappelijke verandering. Dat is hoopgevend, want het duidt er op wat het gevolg van het geloof in Jezus kan zijn. Maatschappelijke verandering wordt versterkt door heiliging en gebed.

Onderscheiding
In het begin van dit artikel hebben we het belang van onderscheiding van Bijbelse waarheid benadrukt. Er zijn veel facetten aan het evangelie. Daaronder zaken als ‘geschapen naar het beeld van God, zonde, schaamte, liefde, verzoening, nederigheid, begrip, enzovoort. Wat goed nieuws is voor de ene cultuur kan in een andere cultuur geen ingang vinden. In de ene samenleving kan men diep onder de indruk komen van het concept ‘geschapen naar Gods beeld’, terwijl een andere groep diep gebukt gaat onder zondebesef. Hoe kunnen we in verschillende omstandigheden innoveren? Hoe maken we het juiste onderscheid bij het ontwikkelen van evangelisatiematerialen? Diepgaand nadenken, diepgaande spiritualiteit en vooral diepgewortelde liefde zijn daarbij nodig. Toch zijn de mensen die veel nadenken niet altijd degenen die inzicht in innovatie kunnen omzetten. Zij die innoveren besteden niet altijd weken aan diep nadenken. Dus moeten we, in het belang van het evangelie, samenwerken. Denkers moeten de doeners aanmoedigen, en doeners de denkers.

Conclusie
Innovatie voor integrale zending is het creëren van duurzame nieuwe oplossingen voor de problemen bij het onderscheiden van, het verkondigen van en het leven volgens het goede nieuws van God voor individuele personen, samenlevingen en de schepping. De opdracht om te evangeliseren vergt meer innovatief en dieper denkwerk, gebed, plannen en handelen zodat we het evangelie over de hele wereld kunnen verspreiden.

(bron: Lausanne Comité)