2017 jubeljaar = 2017 verandering?

0
157
In Leviticus 25 kunnen we lezen over de instelling van de Sabbatsjaren en de Jubeljaren. Kort gezegd: zes jaren wordt het land bewerkt maar het zevende jaar is een Sabbatsjaar en in dat jaar mag het land rusten en wordt het niet bewerkt. De mensen eten dan van de opbrengst van het jaar daarvoor. Het zevende Sabbatsjaar is dus (7×7) het 49e jaar. Dit jaar wordt gevolgd door het vijftigste en dat is het Jubeljaar.

Door Kees Abspoel

Jubeljaar
“Voorts zult gij u zeven jaarsabbatten tellen, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen van de zeven jaarsabbatten negenenveertig jaren zijn. Dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de zevende maand op de tiende van de maand; op de Verzoendag zult gij de bazuin doen rondgaan door uw ganse land. Gij zult het vijftigste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners, een jubeljaar zal het voor u zijn, dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren”. Leviticus 25:8-10

Rosh Hashanah
De tiende van de zevende maand is Tishri 10 of Rosh (of Yom HaZikkaron, de dag van de herinnering) op de Joodse kalender, en het is 23 september Hashanah op de Gregoriaanse kalender van 2017. Op deze dag zal bazuingeschal klinken en begint het jubeljaar. Rosh Hashanah wordt ook genoemd het Feest der bazuinen. Er wordt meermaals op de sjofar (een bazuin gemaakt van een ramshoorn) geblazen.

Bazuingeschal kondigt God aan
In Exodus 19 lezen we hoe de bazuin werd geblazen toen de Here God naderde tot het volk Israël in de woestijn, op de berg Sinaï. De bazuin kondigde de Here Gods aankomst aan. Net zo lezen we dat de Heer Jezus bazuingeschal verbindt aan Zijn eigen komst voor de Gemeente. (1 Thessalonicenzen 4:16)

Bazuingeschal roept het volk bijeen
Trompet of bazuingeschal dient ook om het volk te verzamelen: “Geeft men op beide (trompetten) een stoot, dan zal de gehele vergadering zich tot u verzamelen bij de ingang van de tent der samenkomst.” Numeri 10:2 We zien het oproepen van het volk (de Gemeente) ook in 1 Korintiërs 15:51,52 “Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.”

De poorten worden geopend: treedt binnen!
In de Joodse leer worden de poorten van de hemel op Rosh Hashanah geopend zodat de rechtvaardigen kunnen ingaan en zij geloven dat de opstanding der doden plaats vindt op Rosh Hashanah. (Talmoed, Rosh Hashanah 16b)

Wanneer is het jubeljaar?
Niet iedereen is het met elkaar eens over wanneer het jubeljaar in onze tijd plaatsvindt. De één zegt dat het van september 2016 tot september 2017 is; (het Joodse jaar overlapt twee van ‘onze’ jaren) de ander zegt dat het jubeljaar pas in september 2017 aanvangt. In elk geval is er een bijzonderheid met het getal 7 en de 50 jaren: 1917: De Balfour-verklaring over de oprichting van een Joodse staat. Vijftig jaar later: 1967 Israël herovert Jeruzalem (jubeljaar? Zij krijgen hun bezit terug?) en weer vijftig jaar later: 2017 het nieuwe jubeljaar? De profetie van Rabbi Judah Ben Samuel komt ook op 2017 uit.

Andere verwijzingen naar 2017
Behalve de hierboven reeds genoemde reeksen van vijftig jaren voor Israël, is er het bekende teken uit Openbaring 12, wat op 23 september 2017 verschijnt aan de sterrenhemel. Toen de Joodse soldaten in 1967 Oost-Jeruzalem en de Tempelberg veroverden, stond Rabbi Schlomo Goren, Israëls Hoofd Legerkapel, op de Tempelberg en blies hij op de shofar. Veel Joodse religieuze leiders beschouwen dit als een zeer belangrijke profetische gebeurtenis in het leven van Israël. Velen van hen geloven inderdaad dan ook dat er twee jubeljaren zitten tussen 1917, 1967 en 2017.

Het begin van Rosh Hashannah
Rosh Hashanah luidt het nieuwe jaar in en het is dit jaar op 23 september 2017. En toevallig (?) is dat precies de datum waarop het Openbaring 12 teken aan de hemel zal staan. De aanvang van Rosh Hashannah is wanneer de nieuwe maan wordt gezien in Jeruzalem door twee getuigen. Als de nieuwe maan niet wordt gezien, wordt de volgende dag opnieuw gekeken. Daarom wordt dit feest ook ‘de verborgen dag’ genoemd. En daarom ook dat de Heer Jezus zei: “van die dag en van dat uur weet niemand, alleen de Vader”. (Mattheus 24:36)

http://appie.abspoel.nl