De Heer Jezus en de Islam

0
46
Soms lees je een bijbelgedeelte twintig keer maar het dringt niet werkelijk tot je door. En dan ineens krijg je een nieuw perspectief. Dat overkwam mij tijdens het lezen van Jezus’ ‘rede over de laatste dingen’ in Matthéüs 24. Graag wil ik mijn gedachten in dit artikel met u delen. Ik ben benieuwd wat u er van vindt. Online kunt u reageren.

Door Leo Habets
Klik hier om een grotere versie van de afbeelding te zien!

In die bewuste rede zegt de Heer Jezus o.a. het volgende: Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judéa zijn, vluchten naar de bergen (Matthéüs 24:15,16). In het parallelgedeelte in het Marcus evangelie staat: Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan, waar hij niet behoort – die het leest, geve er acht op – laten dan die in Judéa zijn vluchten naar de bergen (Marcus 13:14).

De Heer Jezus verwijst met die uitspraak naar drie verzen in het boek Daniël: Op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe (Daniël 9:27b). Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden; zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijkse offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt (Daniël 11:31). En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt … (Daniël 12:11).

Wat is de heilige plaats?
De Heer Jezus en Daniël verwijzen naar de ‘heilige plaats’, ‘ het heiligdom’ en de ‘vesting’. Dat kan niets anders zijn dan de berg Moria in het huidige Jeruzalem, waar Abraham van God de opdracht kreeg zijn zoon Izaäk te offeren (Genesis 22). Later kocht David deze plaats van de Jebusiet Arauna om er een altaar voor de Heer te bouwen en brandoffers en vredeoffers te brengen (2 Samuël 24:18-25). Salomo bouwde er de eerste tempel (1 Koningen 6:1-38) waarbij God de belofte deed: Ik zal (in dit huis) te midden van de Israëlieten wonen (1 Koningen 6:12,13). Na de ballingschap in Perzië bouwde Zerubbabel er de tweede tempel (Ezra 3), die later onder Herodes de Grote gerenoveerd en uitgebreid werd. Dit was de tempel die de Heer Jezus bezocht en waarvan Hij zei: Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen (Johannes 2:19). Het was de tempel waarvan het voorhangsel scheurde toen Jezus stierf voor de zonden van de mensheid (Lucas 23:44,45).

Met andere woorden er is geen plek op deze aarde waar God directer en intiemer is omgegaan met Zijn uitverkoren volk en met de hele mensheid, dan deze berg Moria, de berg des Heren (Genesis 22:14), de Tempelberg.

Wat is de gruwel?
Alles wat op deze plaats ‘staat’ wat niet past bij datgene wat deze plaats heilig maakt moet een gruwel voor God zijn.
En wat staat er?
De Al-Aqsamoskee gebouwd in 660 na Christus en de Rotskoepel een islamitische gedenkplaats gebouwd tussen 688 en 692 na Christus. En alleen moslims mogen op die heilige plaats, de Tempelberg, bidden. De Joden is niets anders overgebleven dan een stukje muur aan de buitenkant van de Tempelberg.

In Jeruzalem komen drie religies samen: het Jodendom, het Christendom en de Islam. Het Jodendom heeft de oudste rechten getuige de geschiedenis en de verhalen uit het Oude Testament. Het Christendom is als een nieuwe spruit geënt op – en voortgekomen uit – het Jodendom (Jesaja 11:1-5). De indringer in dat alles – en daardoor de vreemde eend in de bijt – is de Islam. En juist die Islam heeft de beste plaatsen op de ‘heilige plaats’, ‘de berg des Herren’ opgeëist en heeft de Joden en de Christenen als een koekoek uit het nest gestoten. En volgens Daniël 9:27 blijft dit zo tot aan ‘de voleinding’. De Heer Jezus zei hierover: Als je de gruwel der verwoesting ziet staan waar hij niet behoort (Marcus 13:14). Als mijn uitleg klopt zegt de Heer Jezus hier: Die islamitische aanwezigheid hoort niet op deze heilige plaats waar de enig ware God Zijn uitverkoren volk en de mensheid telkens opnieuw heeft ontmoet.

Opmerkelijk in dit verband is ook nog dat de Heer Jezus in Zijn rede over de laatste dingen een aantal keren waarschuwt voor valse profeten (Mattheus 24:11,24 en 26). In het laatste vers waarschuwt Hij voor een valse profeet die uit de woestijn komt!!!

Welke verwoesting?
Op tv zien wij beelden van Mosul in Irak, Palmyra in Syrië en vele andere steden waar ISIS zijn vernietigende sporen heeft achtergelaten. Nee, de Islam is geen religie van vrede zoals sommigen beweren, maar een religie van geweld, die de strijd aangaat met iedereen die geen moslim is, de zogenaamde ‘ongelovigen’. Daarbij heb ik het niet over de vele aardige en goedwillende individuele moslims, maar over de religie als zodanig, het systeem, de geschiedenis, de voorschriften en de sjaria -wetten die daaruit voortkomen. Dat dit waar is blijkt o.a. uit het volgende drie punten:

1. Het voorbeeld van Mohammed
Moslims geloven dat Mohammed door Allah gezonden werd als profeet en dat zijn woorden en daden daarom richtinggevend moeten zijn voor de hele mensheid. Maar juist deze Mohammed voerde oorlogen, dwong mensen hun vroegere geloof te laten vallen en liet gevangenen onthoofden.
Mohammed trouwde als 52-jarige met een kind (de 9-jarige Aisha), bezat meer dan een dozijn vrouwen, die hij ten dele van zijn rooftochten tegen andere stammen als oorlogsbuit had meegenomen. Nadat hun families vermoord waren, nam hij ze als vrouw of slavin in zijn harem op, liet afvalligen van het geloof kruislings een hand en een voet afhakken. Hij liet ze verdorsten, vermoordde zijn critici en beloofde de moordenaars grote beloningen in het hiernamaals. Mohammed heeft geen leven geleefd, dat als voorbeeld voor de mensheid kan dienen, maar een leven dat afschrikt en alleen al voldoende zou moeten zijn om de religie, die hij creëerde, radicaal af te wijzen.

Wat een verschil met de Heer Jezus, die zachtmoedig en nederig van hart is (Matthéüs 11:29) en niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen (Marcus 10:45).

2. De boodschap van de koran
De koran is opgebouwd uit 114 hoofdstukken, die soera’s worden genoemd, die weer onderverdeeld zijn in verzen. In honderden van deze verzen worden moslims opgeroepen de strijd aan te gaan met alle niet-moslims (ongelovigen), hen te onderwerpen of te doden. Hier enkele voorbeelden:

Soera 2, vers 191
Dood hen (de niet-moslims), waar je hen ook ontmoet en drijft hen uit.
Soera 4, vers 89
Neemt geen vrienden uit hun (niet-moslims) midden totdat zij voor de zaak van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt.
Soera 5, vers 72
Zij lasteren Allah, die zeggen: ´Waarlijk God, Hij (Jezus) is de Messias, de zoon van Maria’.
Soera 8, vers 12
Ik zal de harten van hen die ongelovig zijn (alle niet-moslims) schrik aanjagen. Houwt dan in op de nekken en houwt hen op al hun vingers. Een andere vertaling zegt hier zonder omwegen: Slaat daarom hun hoofden af en slaat alle toppen van hun vingers af. Dat doet denken aan die verschrikkelijke beelden ergens op een strand, waar christenen geknield voor hun moordenaars zitten totdat hun hoofden worden afgesneden.
Soera 9, vers 29
Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in God noch in de laatste Dag geloven (d.w.z. Joden en christenen), noch voor onwettig houden wat God en Zijn boodschapper (Mohammed) voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst (d.w.z. de Islam) belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.

3. De praktijken van moslimgroepen
Veel islamitische groepen, zoals de Taliban, Al-Qaida, Boko Haram, Hezbollah, Hamas en de IS, nemen die uitspraken uit de koran letterlijk en zetten die om in de praktijk. Met een volkomen verachting voor andersdenkenden worden bezittingen onteigend, vrouwen verkracht en mensen vermoord. Dat is geen ‘simpele’ boosaardigheid van slechte jonge mannen, maar een door de koran voorgeschreven omgang met ‘ongelovigen’. En die voorschriften worden ook gelezen – en gelden ook voor – de vele gematigde moslims. Dat betekent dat er in de moslimwereld een latente en zeer explosieve ondergrond is, die ieder moment in al zijn hevigheid kan losbarsten. Iets daarvan hebben wij in Nederland gezien toen dit voorjaar de Turkse minister van onderwijs geen toegang kreeg tot de Turkse ambassade om daar een toespraak te houden. De vlam kan heel snel in de pan slaan. En het is naïef om te geloven dat het beter wordt. Integendeel de strijd die de Islam voert zal zeer toenemen omdat het uiteindelijke doel is de hele wereld te onderwerpen aan Allah.

(Zie ook mijn artikel: ‘Wordt Nederland een islamitisch land`

Natuurlijk kunt u tegenwerpen dat ook in het Oude Testament geweld voorkomt en dat in Gods opdracht volkeren werden uitgeroeid en dat christenen tijdens de kruistochten moslims hebben bestreden en gedood. Dat klopt, maar nergens in de bijbel vinden wij de oproep ongelovigen (niet-christenen) te doden. Integendeel: de oproep, vanaf het begin van het Oude Testament is om onze naasten lief te hebben als onszelf (Leviticus 19:18). De Heer Jezus gaat zelfs nog veel verder door te zeggen: Hebt uw vijanden lief, en doet hen goed (Lucas 6:35). Slaat iemand u op uw wang, keer hem dan ook de andere toe, neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen (Lucas 6:29). De boodschap van de bijbel is diametraal anders dan de boodschap van de koran.

Daarom is de bewering dat Allah en God één en dezelfde persoon zijn niets anders dan blasfemie. Toch geloven en prediken veel christenen dat. Het is hetzelfde als beweren dat de goden uit de Griekse mythologie gelijk zijn aan Elohim, Adonai, Jahweh. Is er een grotere Godslastering denkbaar?

Vluchten
En wat kun je doen als het mensen verachtende geweld in al zijn hevigheid losbarst? Dan is er nog maar één mogelijkheid: vluchten. Dat hebben wij de afgelopen jaren gezien. Miljoenen vluchtelingen (waaronder natuurlijk ook veel economische vluchtelingen) zijn uit de door islamitische groepen bedreigde en volledig verwoeste landen naar het ‘veilige’ Europa gerend. Ook de Heer Jezus geeft aan dat vluchten voor deze gruwel van verwoesting, zolang het nog kan, de enige mogelijkheid is het vege lijf te redden.

Mijn vraag aan u!
Is het mogelijk dat de Heer Jezus ons in Zijn rede over de laatste dingen, met verwijzing naar de gruwel der verwoesting, waarschuwt voor de religie en het systeem van de islam, dat als een verwoestende en blijvende gruwel het leven hier op aarde meer en meer kapot zal maken? In ieder geval bindt Hij ons op het hart om deze tekenen niet aan de kant te schuiven, maar acht te geven op die gruwel der verwoesting.