De zegen van vriendschap!

0
45
Vriendschap is een van de mooiste geschenken die God de mensen heeft gegeven. In de Bijbel vinden wij een prachtig voorbeeld van vriendschap: die tussen David en Jonathan (1 Samuël 18 – 2 Samuël 1). In dit artikel tien kenmerken van die vriendschap ter overdenking.

1. Een driehoeksrelatie
Direct nadat David de reus Goliath had gedood, werd hij als held bij koning Saul gebracht. Hij had het van bloed druipende hoofd van Goliath nog in zijn hand. De koning vroeg hem met een mengeling van ontzag en verwondering: “Wie ben jij eigenlijk jongeman?” David antwoordde timide: “De zoon van uw knecht, de Betlehemiet Isaï”. Het was de eerste keer dat David en Jonathan elkaar ontmoetten en er gebeurde iets bijzonders. Jonathan – die bewezen had dat hij dezelfde moed en hetzelfde geloofsvertrouwen kon opbrengen als David toen hij samen met zijn wapendrager het leger van de Filistijnen tegemoet trok met de prachtige woorden “De Heer kan evengoed verlossen door weinigen als door velen” (1 Samuël 14:6) – zag in David een geestverwant. Hij voelde zich meteen tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. Het klikte meteen tussen die twee.

Vriendschap in de Heer is een driehoeksrelatie. Het is een verhouding tussen drie personen; twee mensen en de Heer. Dat komt ook heel bijzonder tot uiting in het mooiste vers in de Bijbel over vriendschap. Dat vinden wij in 1 Samuël hoofdstuk 20:23. Daar zegt Jonathan tegen David: “De Heer is tussen mij en u voor altijd.” In wezen zegt Jonathan hier tegen zijn vriend: “De Heer staat centraal in onze relatie, onze relatie draait om Hem, onze God.”

2. Aan elkaar geknoopt
Het tweede kenmerk van vriendschap vinden wij in 1 Samuël 18:1. Daar staat: “De ziel van Jonathan raakte verknocht aan die van David.” Verknocht is een ouderwets woord. Letterlijk staat er ‘aan elkaar geknoopt’ of ‘verknoopt’. Dat is een heel mooi beeld. Neem maar eens twee stukken touw. Het ene touw stelt de ziel van Jonathan voor, het andere de ziel van David. Knoop dan die twee touwen aan elkaar. Dat is het beeld wat in dit vers wordt gebruikt. Eigenlijk staat er dat de ziel van Jonathan vast geknoopt werd aan de ziel van David.

3. Een vorm van liefde
Wij kennen allemaal het grote gebod, waar Jezus zegt: “Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.” (Matthéüs 22:37-39). Dat is precies wat Jonathan deed. Hij had God lief en hij had David lief als zichzelf. En omgekeerd.

Vriendschap is een vorm van liefde, zoals ouderliefde, naastenliefde en de liefde tussen man en vrouw verschillende vormen van liefde zijn. Er zijn mensen die beweren dat David en Jonathan een homoseksuele relatie met elkaar hadden. Maar, voor die gedachte geeft de Bijbel geen enkele grond. Iemand die beweert dat de liefde tussen Jonathan en David ook seksueel was, is bezig met inlegkunde. Het gaat hier om een liefdevolle vriendschapsrelatie.

4. Een verbond
In 1 Samuël 18:3 wordt het vierde kenmerk van vriendschap genoemd. Daar staat: “Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem liefhad als zichzelf.”

Als twee mensen met elkaar trouwen, gaan ze een verbond met elkaar aan. Ze gaan naar het stadhuis en de kerk om hun liefdesrelatie wettelijk en ook voor het aangezicht van God vast te leggen en te bevestigen. Als teken van hun voorgenomen trouw geven zij een ring aan elkaar. Het is van af dat moment voor iedereen zichtbaar dat die twee bij elkaar horen. Vrienden maken hun relatie meestal op een minder directe manier zichtbaar, maar in wezen gaat het om hetzelfde. Ook vriendschap is een verbond.

5. Bezittingen delen
In 1 Samuël 18:4 lezen wij dat Jonathan zijn mantel en zijn hele wapenuitrusting aan David gaf. Hij schonk het beste wat hij had aan zijn vriend. Het gevolg daarvan was dat David rondliep als een prins. Vanaf dat moment was het voor iedereen zichtbaar dat die twee een vriendschapsband en een verbond met elkaar hadden. De bereidheid om bezittingen te delen is zeker een kenmerk van echte vriendschap.

6. Voor elkaar opkomen
David werd zó populair onder de mensen dat Saul zich al gauw bedreigd voelde. Als primitieve reactie daarop besloot hij David te doden. Jonathan hoorde daarvan en sprak zijn vader erop aan. Hij verdedigde David. (1 Samuël 19:4-6) Jonathan nam het op voor zijn vriend toen deze in de problemen was. Hij zorgde ervoor dat David in ere hersteld werd. Het gevolg was dat hij Saul weer mocht dienen als tevoren.

7. Elkaar helpen
In 1 Samuël 20:1-4 kunnen wij lezen, dat David zijn vriend Jonathan opzocht om bij hem zijn hart uit te storten. Jonathan reageert met de woorden: “Wat begeert gij? Ik zal het voor u doen.” Dat is als het geven van een blanco cheque met de mededeling: vul zelf het bedrag maar in. De bereidheid om alles voor elkaar te doen en elkaar te helpen is een kenmerk van vriendschap.

Jezus gaat in zijn uitleg van vriendschap nog veel verder. In Johannes 15:13 staat: “Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.” Dat is het ultieme geven, de maximale bereidheid om elkaar te helpen. Dat is precies wat Jezus voor ons heeft gedaan.

8. Emoties delen
Het achtste kenmerk van vriendschap is de bereidheid om je hart voor elkaar te openen. Het verlangen om gevoelens, blijdschap en verdriet met elkaar te delen. Dat deden David en Jonathan telkens weer. Een paar voorbeelden: “Zij weenden met elkander” (1 Samuël 20:41b) “Jonathan versterkte Davids vertrouwen op God (1 Samuël 23:17) David zong in zijn klaaglied over Saul en Jonathan: “Gij waart mij zeer lief” (2 Samuël 1:26)

9. Elkaar bemoedigen
In 1 Samuël 23:14-28, kunnen wij lezen dat David en Jonathan elkaar voor het laatst ontmoetten. Het is een ontroerend afscheid van twee hartsvrienden. In die laatste ontmoeting van deze twee mannen van God gebeurden drie belangrijke dingen. In de eerste plaats versterkte Jonathan het Godsvertrouwen van David. Beide mannen hadden er blijk van gegeven God te durven vertrouwen voor het onmogelijke. Maar, ons vertrouwen op God is niet iedere dag hetzelfde. Telkens opnieuw moeten wij bewust besluiten ons vertrouwen op God te stellen. Op dit moment in zijn leven had David deze aanmoediging nodig. Jonathan sprak met hem, bemoedigde hem en sterkte zijn verzwakte vertrouwen op God.

In de tweede plaats deed Jonathan iets heel bijzonders. Hij erkende David als zijn meerdere. Het is zo interessant om de vriendschap tussen Jonathan en David te bestuderen. Aanvankelijk had Jonathan de leiding in die vriendschapsrelatie. Jonathan nam telkens het initiatief. Dat is niet zo verwonderlijk; per slot van rekening was hij de zoon van de koning, terwijl David een eenvoudige herdersjongen was. Maar, na verloop van tijd kwam er verandering in die vriendschap. David werd steeds meer de dominante figuur. En Jonathan erkende gaandeweg de bijzondere kwaliteiten van David en accepteerde het feit dat hij de eerste was geworden in hun relatie. Hij bood David het koningschap aan, dat hem eigenlijk toebehoorde, en stelde voor om zelf de tweede man in het koninkrijk te worden. Dat is nogal wat. Deze Jonathan had toch wel een heel bijzonder karakter. Aan de ene kant was hij een keiharde man, die er niet voor terugdeinsde om soldaten van vijandelijke legers te doden, maar aan de andere kant was hij een gevoelig iemand, een man die zeer loyaal was. In de eerste plaats tegenover God, maar hij was ook tot het uiterste loyaal tegenover zijn vriend.

10. Trouw blijven
In 2 Samuël 1:4 kunnen wij lezen, dat David een slechte boodschap ontving. Jonathan was gevallen op het slagveld in een nieuwe oorlog tegen de Filistijnen. Saul had zich in diezelfde strijd het leven genomen, toen hij zag dat er geen hoop meer was. David was zeer ontdaan door de dood van Saul en Jonathan. Hij scheurde zijn kleren, huilde en vastte. Ook schreef hij een klaagzang over de dood van deze twee mannen; zijn grootste vijand en zijn grootste vriend. Hij eindigt dit klaaglied met een paar prachtige, intieme woorden over zijn vriendschap met Jonathan. “Het verdriet verstikt me, Jonathan, je was mijn broeder, en mijn beste vriend. Jouw liefde was mij dierbaar, meer dan die van vrouwen.” (2 Samuël 1:26 NBV)

Toch was de vriendschap hiermee niet afgelopen. Er kan nog een voorbeeld van de bijzondere trouw tussen David en Jonathan genoemd worden. Dat kunnen wij vinden in 2 Samuël 9:1-13. Jonathan had een kreupele zoon, Mefiboseth, die aan beide voeten verlamd was. Na de dood van Jonathan nam David deze gehandicapte zoon van Jonathan onder zijn hoede. Hij gaf hem al de bezittingen van het huis van Saul en behandelde hem als zijn eigen zoon.

Zo zien wij een prachtig voorbeeld van vriendschap. Twee mannen die aan elkaar verbonden waren als twee touwen die samengeknoopt zijn en die ons door hun bijzondere relatie iets laten zien van de geweldige rijkdom van vriendschap. De vriendschap die zo’n prachtig geschenk van God is.

Misschien een goed moment om eens na te denken over vriendschappen in uw leven. Denk eens aan uw beste vriend of vriendin en vraag u af hoe die vriendschap is in vergelijk met de voorgenoemde tien punten.

Leo Habets