Mag een christen twijfelen?

0
45
Nee, zeggen veel christenen en halen dan graag Jacobus 1:6 aan: “Wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Heer zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.”

Dat zijn radicale woorden. Wie wil graag vergeleken worden met opgejaagde vluchtigheid? Of wie wil onzeker en besluiteloos zijn? Deze woorden werden geschreven door Jacobus, de broer van Jezus, zoon van Maria en Jozef. Die had natuurlijk een streepje voor, omdat hij zijn hele leven met Jezus had doorgebracht.

Ik kan nu een heel vroom artikel schrijven en u aanmoedigen niet te twijfelen, maar dat zou niet eerlijk zijn, want ik heb ook vragen. Natuurlijk zijn er dingen die ik niet begrijp en die ik graag anders zou willen zien. Ja, de twijfel is mij ook niet vreemd.

Waaraan ik niet twijfel
Laat ik eerst vaststellen waar ik niet aan twijfel. Ik twijfel niet aan het bestaan van God. Bij die uitspraak wil ik graag Romeinen 1:20 aanhalen: “Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.” Met andere woorden als ik kijk naar de ongelooflijk complexe, veelzijdige en fantastisch mooie schepping kan mijn verstand alleen maar tot de conclusie komen dat God er is. De meest logische verklaring voor ons bestaan is niet een enorme oerknal, waarbij alles toevallig uit niets ontstaan is, maar een Schepper die aan het begin van alles is.

Ik twijfel ook niet aan het feit dat Jezus Christus naar deze wereld is gekomen en in onze plaats onze straf heeft gedragen. Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 15:14: “Indien Christus niet is opgewekt … is uw geloof zonder inhoud.” De komst van Jezus, Zijn plaatsvervangend lijden en sterven neem ik graag en in dankbaarheid als waarheid aan.

Deze waarheden zijn de basis van mijn geloof. Een ding is zeker: wat dat betreft lijk ik niet op een golf in de zee. Daar ben ik niet ongestadig. Maar, met wat dan wel?

Waaraan ik wel twijfel
Mijn vragen en mijn twijfel hebben veel meer te maken met mijn eigen kleine dagelijkse leven en mijn omgang met de Heer. Of om het anders te zeggen: mijn twijfel richt zich veel meer op Zijn omgang met mij. Ik vraag mij in donkere momenten af: heeft Hij werkelijk belangstelling voor de kleine zorgen waarmee ik worstel? Heeft Hij echt al mijn haren geteld? En hoe zit het met de verhoring van mijn gebeden? Dat is overigens precies het thema dat Jacobus in zijn briefje aansnijdt. Ook in zijn radicale uitspraak gaat het om gebedsverhoring.

Ik lees de bijbel en wordt bemoedigd door de fantastische beloften die ik daar tegenkom. En dan kijk ik naar mijn leven en vind er zo weinig van terug. Het lijkt dan soms alsof God Zijn beloften niet nakomt. Waarom zegt Jezus in Mattheus 7:7: “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal open gedaan worden.” En dan bid ik, soms maandenlang, en ik ontvang geen antwoord. Dan begrijp ik het niet meer. En dan slaat de twijfel toe. Niet of God er is, ook niet of Jezus mijn straf in mijn plaats heeft gedragen, maar wel met betrekking tot de worsteling van mijn leven hier op aarde.

Natuurlijk ken ik ook het vers in Jesaja 55:8,9 dat wij zo graag aanhalen als wij geen (of een ander) antwoord op onze gebeden ontvangen. “Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.”
Ik weet dat dit waar is. Ik weet dat God soeverein is. Hij kan doen en laten, antwoorden en niet antwoorden, verhoren en niet verhoren, zoals Hij dat wil. Maar die wetenschap helpt mij niet als ik hunker naar Zijn aanwezigheid. Het feit dat ik geen antwoord ontvang wakkert de twijfel over Zijn handelen met mij aan. Hoe vaak heb ik met David geroepen: “Wees mij genadig en antwoord mij … verberg uw aangezicht niet voor mij.” Psalm 27:7-9

Twijfelaars in de bijbel
Met mijn vragen en mijn twijfels ben ik niet alleen. Ik kan mij zóóóó goed vinden in de naamloze vader van de bezeten zoon (Marcus 9:17-29). Deze man zocht Jezus op omdat hij een probleem had. Terwijl de Schriftgeleerden met Jezus aan het redetwisten waren drong hij zich naar voren. Het was hem om het even wat de mensen dachten. Het meest belangrijke wat we van deze man kunnen leren is dat hij zijn nood bij Jezus bracht. Hij had geen idee of Jezus tijd voor hem had. Hij wist niet of Jezus zou toehoren. Hij wist niet of Jezus wilde ingrijpen. Maar, hij ging en sleurde zijn zoon mee. Vertwijfeld fluisterde hij: “Jezus, als u iets kunt doen, help ons en heb medelijden met ons!”
Jezus reageerde: “Als Gij kunt! Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.” Met andere woorden: lieve man, Ik kan het. Ik heb hemel en aarde geschapen. De vraag is of jij de moed hebt te geloven dat Ik het kan.
En direct schreeuwde de man: “Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!”
Wow!
Dan denk ik: DAT BEN IK!
Ik ga naar Jezus toe.
Ik maak mijn wensen en mijn noden aan Hem bekend.
Ik weet dat Hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde (Mattheus 28:18)
Maar, nog voordat ik mijn wensen heb uitgesproken is de twijfel er. Wil God werkelijk naar mij horen? Is mijn nood belangrijk genoeg voor Hem? Wil Hij mijn gebeden verhoren? En dan stamel ik: “Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!”

Een andere notoire twijfelaar is Thomas. Ook niet de eerste de beste. Hij was een discipel van Jezus. Hij was getuige geweest van de vele wonderen die Jezus had gedaan. En toch waren er twijfels. “Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven” (Johannes 20:25). Met andere woorden: jullie kunnen mij wat! Bewijzen wil ik zien!

Weet u wat zo mooi is? Jezus veroordeelt de vader en Thomas niet vanwege hun twijfel. Hij zegt niet: beste jongens, jullie lijken op een golf die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Hij zegt niet: jullie zijn innerlijk verdeeld, ongestadig op al jullie wegen. Nee, tegen de een zegt Jezus: “Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.” Tegen de ander: “Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven.”
Nog een keer: Wow!

Dat is nou één van de vele redenen waarom ik van Jezus houd. Hij begrijpt mij! Hij veroordeelt mijn vragen en mijn twijfels niet! Hij bemoedigt mij! Ja, ik voel mij veel beter begrepen door Jezus dan door zijn jongere broertje Jacobus.

Mag ik twijfelen? Eerlijk gezegd: ik kan niet anders. Voor mij horen geloof en twijfel bij elkaar. Ze zijn als de twee kanten van een medaille. Op de ene kant staat in mooie sierlijke letters: IK GELOOF. Op de ander kant staat in een klein en onopvallend schrift: Kom mijn ongeloof te hulp. En ik vrees dat het zo zal blijven zolang ik ‘in het vlees ben’.

Leo Habets