Waarom is Jezus gekomen?

0
28
Jezus is niet naar deze wereld gekomen om ons een comfortabel leven te geven!

Door Leo Habets

Wie beweert dat Jezus Christus naar deze wereld is gekomen om ons een goed leven te geven is een valse profeet. En toch willen mensen steeds die kant op. Dat was in de tijd van Jezus al het geval: mensen wilden geloven dat Hij hen zou verlossen van de Romeinse overheersing om hen daardoor een vrijer en beter leven te geven. Helaas is dat nog steeds zo. Veel (tv)predikers beloven mensen voorspoed, genezing en succes als ze Jezus volgen. Maar dat was zeker niet het doel van Zijn komst.

Zijn bediening was kort, tijd en plaatsgebonden 
Het bezoek van Jezus aan onze planeet was geografisch beperkt. Ook de tijd dat Hij hier verbleef, was maar zeer kort. Mensen die in Israël woonden voordat Jezus geboren werd en zij die daar leefden nadat Jezus ten hemel was gevaren hebben Hem nooit in levenden lijve ontmoet. Maar ook de mensen die wèl leefden gedurende de tijd dat Hij in Israël was, maar 500 meter verderop aan het werk waren hebben Jezus nooit ontmoet. Het verblijf van Jezus hier op aarde en de mogelijkheid Hem te ontmoeten werden volkomen ingeperkt door tijd en plaats. Met andere woorden je moest op het juiste moment op de juiste plaats zijn om Jezus te ontmoeten. En hoewel grote scharen Hem volgden is het aantal mensen dat Jezus in levenden lijve heeft ontmoet een zeer, zeer klein percentage van de mensheid.

Zijn wonderen hadden maar één doel
Toen God deze wereld bezocht in de Persoon van Jezus Christus had Hij een probleem. “Als Ik als mens geboren word en er precies zo uit zie als alle andere mensen, hoe weten zij dan wie Ik ben?” Immers grote woorden spreken kan iedereen. Dat zegt op zich niets. Dat was Jezus zich goed bewust wat blijkt uit Zijn uitspraak: Hoe zult gij mijn woorden geloven (Johannes 5:47)?

Om duidelijk te maken dat Jezus de Zoon van God is deed Hij iets wat geen mens kàn doen. Hij handelde zó opvallend en zó overtuigend dat geen mens het kon missen. Hij veranderde (tijdelijk) Gods natuurwetten. Wonderen noemen wij dat.

Sommige predikers willen ons doen geloven dat Jezus naar deze wereld is gekomen om mensen te genezen van hun ziekten en om wonderen te doen. Dat is echter niet waar. Hij deed wonderen en genas mensen volgens eigen zeggen om hen mede daardoor te overtuigen dat Hij werkelijk de Zoon van God is en de lang verwachtte beloofde Messias. Zijn wonderen onderbouwden Zijn woorden en Zijn bediening. Niet méér en niet minder.
Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, gelooft om de werken zelf (Johannes 14:11). Zie ook Johannes 10:25, 10:38, Handelingen 2:22.

Wie werd genezen?
Jezus genas veel zieken. Maar heel veel mensen werden niet genezen.
Wie werd wel genezen?
ALLEEN DIE MENSEN DIE JEZUS FYSIEK ONTMOETTEN? 
Vier vrienden lieten een verlamde man door het dak van het huis, waar Jezus zich bevond, naar beneden (Marcus 2:1-12). Jaïrus, een overste van de synagoge smeekte Jezus met hem mee te komen om zijn stervende dochter te genezen (Marcus 5:22-43). En de man die al 38 jaar ziek was werd door Jezus genezen in het bad Bethesda (Johannes 5:1-9). (Overigens werden al die andere zieken (een menigte zieken), blinden, verlamden en verschrompelden, die volgens Johannes ook in het bad aanwezig waren, niet genezen!)

Een paar keer genas Jezus ook mensen ‘op afstand’ (Matthéüs 8:5-13, 15:21-28, Johannes 4:46-54). In alle drie gevallen had Jezus echter eerst een lijfelijke ontmoeting met een representant van de zieke of bezetene (de hoofdman, de moeder, de hoveling).

Wat betekent dat voor ons?
Niemand van ons heeft Jezus in levenden lijve ontmoet. Mogen wij dan wel verwachten dat Jezus ons geneest als wij ziek zijn?
Wat is onze Bijbelse basis om te verwachten dat Jezus ons zal genezen, terwijl Hij niemand heeft genezen die Hij niet fysiek ontmoet heeft?

Hier moet u echt eens in alle rust over nadenken, omdat een verkeerd begrijpen van de wonderen die Jezus deed onherroepelijk zal leiden tot teleurstellingen. Want als u bidt tot Jezus voor genezing van uw ziekte(n) en Hij geneest u niet dan ligt twijfel op de loer. Natuurlijk kan God in Zijn soevereine macht genezen wij Hij wil. Veel oprechte gelovigen zullen echter het wonder van genezing nooit ervaren. Jezus Christus is NIET naar deze wereld gekomen om ons te genezen van onze (tijdelijke) lichamelijke ziekten. Zijn opdracht was oneindig veel groter.

Waarom kwam Jezus dan wel?
Ieder, zichzelf respecterend bedrijf, maakt tegenwoordig een ‘mission statement’. Ze proberen dan in één zin te formuleren wat het doel is van die firma.
Jezus had ook een ‘mission statement’. In één zin vertelde Hij, waarom Hij naar deze wereld is gekomen. In Lukas 19:10 staat dat Jezus over zichzelf zei: Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Dat is in één zin, de missie, de opdracht en het doel van Jezus. Niet meer en niet minder!

Één thema: verlossing
Wij vinden de persoon van Jezus, Zijn woorden en Zijn wonderen zó fascinerend dat we gemakkelijk kunnen vergeten waar het werkelijk om gaat. Jezus deed wonderen om Zijn woorden gezag te geven. En Zijn woorden leren ons veel over God, over verlossing en eeuwig leven. Maar, Zijn eigenlijke missie waren niet Zijn woorden en niet Zijn wonderen. Zijn werkelijke opdracht was (en is) afgedwaalde en zondige mensen terug te brengen naar God.

Laten wij eerlijk zijn, wij christenen willen zó goed en zó aangenaam mogelijk door het leven gaan. Dat is onze focus! We bidden tot God, of Jezus, of de heilige Geest om ons te helpen; om onze wensen te vervullen en ons leven beter te maken. Dat is echter NIET de focus die Jezus had. Hij had bij Zijn komst maar één doel; het verlorene te zoeken en te redden. Jezus is NIET naar deze aarde gekomen en Hij is NIET aan het kruis gestorven om ons een aangenaam christenleven te geven of om ons te genezen van lichamelijke kwalen. Hij is gekomen, gestorven en opgestaan om ons te REDDEN.

Hij is weer weggegaan
Jezus Christus heeft de weg voor alle mensen geopend. Hij heeft Zijn opdracht volbracht (Johannes 19:30). Daarna is Hij teruggegaan naar de Vader, waar Hij volgens eigen zeggen nu twee taken heeft: Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben (Johannes 14:2,3). In de eerste plaats ‘werkt’ Jezus aan een verblijfplaats voor Zijn volgelingen. Als Hij daar mee klaar is komt Hij terug om de mensen die Hem toebehoren op te halen.

Jezus is dus niet meer in ons midden. En juist daarom heeft Hij de Trooster gezonden (Johannes 14:15-20). Dat had Hij niet hoeven te doen als Hijzelf in ons midden was gebleven.

De heilige Geest
Wij leven zogezegd in het tijdperk van de heilige Geest. Hij is de God van onze eeuw. Maar, de heilige Geest heeft een heel andere bediening dan God de Vader of Jezus Christus.

God de Vader is de Schepper, Hij koos een volk om met hen te communiceren. Hij beloofde de komende Messias. Hij is ook de God van toorn.
Jezus Christus is onze Verlosser. Hij is naar deze wereld gekomen met als doel ons vrij te kopen van de toorn van God. Hij is niet de Persoon van de Godheid die ons leidt in ons dagelijkse leven. Dat is de heilige Geest.
De heilige Geest is de God van deze eeuw. Hij vertegenwoordigt God en heeft de plaats ingenomen van Jezus Christus. Hij is onze Trooster in het moeizame leven hier op aarde.

(In de volgende Uitdaging wil ik met u nadenken over het werk van de heilige Geest. De God van deze eeuw heeft een heel andere bediening dan veel christenen geloven).

Leo Habets