We oogsten wat we zaaien

0
229
Ik ben geboren en opgegroeid op een kleine boerderij in North Carolina, waar we melkkoeien hielden. Elke morgen stond ik vroeg op om te melken en elke middag nadat ik uit school kwam, molk ik deze zelfde koeien. Mijn vader plantte in het voorjaar graan om voldoende voedsel voor de koeien te hebben in de winter. Elke herfst oogstten we.

Door Billy Graham, vertaling Anneke Bor

De Bijbel heeft heel wat te zeggen over zaaien en oogsten. Om te kunnen oogsten moeten we eerst zaaien. Alle levensterreinen hebben te maken met zaaien en oogsten. Juristen, artsen, wetenschappers en professoren hebben heel wat jaren gestudeerd. Je hebt een buitengewone oogst als je inspanningen zaait, maar je moet wel zaaien om te kunnen oogsten.

We lezen in Jeremia 4:3: “Ontgin een nieuw land …”. In Psalm 126:6 lezen we: “Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven.” Zo is het ook met evangelisatie. We moeten erop uitgaan en het zaad van het Woord van God zaaien. Dan zullen we weerkomen, dragende onze schoven. Hosea 10:12 zegt: “Zaait in gerechtheid, oogst in liefde, ontgin u nieuw land. Dan is het tijd om de Here te zoeken.”

Het is tijd om de Here te zoeken. Veel van jullie levens zijn verdeeld. Alles is vermengd, jullie zijn in verwarring. Jullie hebben Christus nodig om je leven op orde te brengen.

Als je zaait, zul je oogsten. De Bijbel zegt: “Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten” (Galaten 6:7) en “En weet dat de straf van uw zonde u zal vinden” (Numeri 32:23).

Ik hoorde een verhaal over een man die zijn zoon vertelde: “Ga niet naar dat paadje bij de watermeloenen. De meloenen zijn nog niet rijp.” Toen ging de vader naar de stad. De jongen ging toch naar het paadje bij de watermeloenen en vond een meloen die wel rijp was. Hij plukte hem, brak hem open boven een rots en at hem op. Hij wist, dat hij fout geweest was. Hij wist dat hij zijn vader ongehoorzaam was geweest, maar hij was niet gesnapt.

Er ging een aantal weken voorbij. Toen de vader een koe uit de wei dreef, zag hij iets vreemds aan de andere kant van het hek. Hij zag kleine watermeloenscheuten tussen een paar rotsen. Hij hurkte neer bij de nieuwe plantjes en zag de oude schillen, waarvan de zaadjes aan het uitkomen waren. Hij wist wat er was gebeurd. De jongen was gesnapt.

De Bijbel leert ons dat satan een grote bedrieger is. God is Heer van het universum, maar er is ook een kwade kracht in het universum. Zijn naam is satan, ook wel duivel genoemd. De Bijbel waarschuwt ons in Galaten 6:7-8: “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten.” Als we lust en drugs en alcohol en al dit soort dingen zaaien, dan zullen we verderf oogsten. In het boek Spreuken lezen we: “Een goddeloos mens … smeedt aldoor kwaad, hij zaait verdeeldheid. Daarom zal het onheil hem plotseling overvallen, in een oogwenk wordt hij onherstelbaar verbrijzeld” (Spreuken 6:12, 14-15).

God kent de gedachten en de bedoelingen van ons hart. We hebben allemaal gezondigd en we hebben allemaal de genade van God nodig. Daarom kwam Christus en stortte Zijn bloed voor onze zonden. Hij stierf aan het kruis en stond op uit de dood. God houdt van ons ondanks al onze zonden, en Hij zal ons vergeven als we in geloof naar Zijn Zoon, Jezus Christus, toegaan en onze zonden belijden.

Kaïn vermoordde zijn broer Abel omdat hij jaloers op hem was. Maar vervolgens zei hij: “Mijn straf is groter dan ik kan dragen.”

Simson kwam ten val door zijn begeerte naar Delila, en de Filistijnen staken zijn ogen uit. Haman richtte een galg op om Mordechai daar aan te hangen, maar hij werd er zelf aan gehangen. Daniël werd in de leeuwenkuil gegooid, maar God sloot de muilen van de leeuwen toe en ze deden Daniël geen kwaad. De volgende morgen toen de koning de opdracht gaf om Daniëls beschuldigers in de kuil te gooien, werden ze door de leeuwen gedood.

Wat een man of vrouw zaait, zal hij of zij maaien. Dat is een natuurwet en het is de wet van God.

We zullen oogsten, wat we zaaien. Job 4:8 zegt: “Wie onrecht ploegen en moeite zaaien, die maaien het ook”.

We zien elke dag mensen die verkeerde daden hebben gezaaid – lust, jaloezie, leugens, te veel drinken, drugsgebruik, winkeldiefstal of oneerlijkheid bij het aangeven van het inkomen aan de belastingdienst. Sommige mensen leven met de filosofie, dat je de hele week wilde haver kunt zaaien en dan op zondagmorgen naar de kerk kunt gaan en kunt bidden om een mislukte oogst. Maar de Schrift zegt: “Wie zijn zonden bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar wie zijn zonden belijdt en nalaat, die vindt ontferming” (Spreuken 28:13). Let erop, dat we onzen zonden moeten belijden en nalaten. Dan zullen we ontferming vinden.

Maar we kunnen niet denken, zoals veel mensen doen, dat het genoeg is om op zondag naar de kerk te gaan. De Bijbel openen om een paar verzen te lezen gedurende de week of ons tot God wenden met een kort gebed tijdens de dag is niet genoeg. We denken, dat we goed zitten, maar dat is niet zo.

De Bijbel zegt: “Het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23). Er moet een hoge prijs betaald worden voor een lage levensstandaard en zonde heeft geen respect voor personen. De enige manier om de zonde weg te nemen is aan het kruis.

Onwetendheid over wat je zaait, betekent niet dat je niet zult oogsten. Leviticus 19:19 zegt: “Uw akker zult gij niet met tweeërlei zaad bezaaien.” De duivel zaait onkruid. Dat is zijn beroep. Waar het Woord van God verkondigd wordt, komt de duivel en zaait onkruid.

Er is een duivel; er zijn demonen; ze zijn echt; ze zijn gevaarlijk. Jezus zei: “Wie de zonde doet, is uit de duivel” (1 Johannes 3:8). Alle zonde vindt zijn oorsprong in de duivel. “Want hiervoor is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel ongedaan zou maken” (1 Johannes 3:8).

We kunnen alleen een christelijk leven leiden met de hulp van de Heilige Geest. De Heilige Geest komt in ons hart, als we Christus ontvangen. Hij leeft het christelijke leven door ons heen en produceert de vrucht van de Geest, die bestaat uit liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, geloof, mildheid, gematigdheid. Niemand kan het christelijke leven op zichzelf leven. Als we het zelf proberen te doen, zullen we falen. Satan is te sterk. De duivel zit elke dag achter ons aan. Daarom is het belangrijk om de Bijbel elke dag te lezen. Toen Jezus de duivel ontmoette en de duivel Jezus beproefde, was het een echte verzoeking. Hij probeerde Hem te verleiden om stenen in brood te veranderen en alle hongerige mensen te voeden. Jezus zou dat hebben kunnen doen, maar Hij was hier om mensen in de hemel te brengen, hen eeuwig leven te geven. En dat kon Hij alleen maar doen door naar het kruis te gaan en hun veroordeling en hel op Zich te nemen. Vanaf het kruis zei Hij: “Ik houd van je, wie je ook maar bent.” Hij zou aan dat kruis gestorven zijn, als jij de enige persoon in de hele wereld zou zijn geweest. Hij houdt van je. Je bent belangrijk voor Hem.

De apostel Paulus zei: “God….. beveelt alle mensen overal zich te bekeren, omdat Hij een dag heeft bepaald waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door de Man, die Hij heeft gekozen” (Handelingen 17:30-31). Jezus Christus is Redder, maar eens zal Hij de Rechter zijn. Hij kwam om satan in je leven te verslaan, als je Hem dat toestaat. Ga je je toevertrouwen aan God of aan de duivel? De duivel belooft heel veel. Hij zal je alles in de wereld beloven, als je hem wilt volgen en voor hem wilt buigen.

Maar de Bijbel zegt: “Hij, die in u is, is groter dan hij die in de wereld is” (1 Johannes 4:4). Als je tot Christus komt, heb je een kracht in je die groter is dan de kracht van de duivel. Die kracht is de Heilige Geest.

Je zult meer oogsten dan je gezaaid hebt. “Ze zaaien wind. En ze oogsten storm” (Hosea 8:7). Heb je wel eens een orkaan of een tornado gezien? Het begint met een zacht briesje. Dan verzamelen de wolken zich en de wind steekt op.

In Johannes 4:36 lezen we: “En die maait, ontvangt loon.” De dingen die je zaait als je jong bent of als iemand van middelbare leeftijd, zal je oogsten als je ouder wordt. Dan zal je je afvragen: “Waarom heb ik de richting van mijn leven niet veranderd?”

Ken je Christus? “Wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven maaien” (Galaten 6:8). Kom tot Christus. Laat Hem je zonden vergeven. Hij stond op uit de dood. Hij leeft. Hij houdt Zijn armen wijd voor je open en wil je zeggen: “Ik houd van je. Ik vergeef je. Ik geef je eeuwig leven.”

Ben je er zeker van, dat je Christus kent? Als er ergens twijfel in je verstand of hart is, of je Christus wel echt kent, vraag Hem dan nu om in je leven te komen.