De liefde en Hooglied

0
172
Wekt de liefde niet op en prikkelt haar niet.

Door Bert Dorenbos

Hooglied 2:7
Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem,
bij de gazellen of bij de hinden des velds,
wekt de liefde niet op en prikkelt haar niet,
vóórdat het haar behaagt.

Hooglied 4:12
Een afgesloten hof zijt gij, mijn zuster, bruid,
een afgesloten wel, een verzegelde bron.

Hooglied 8:4
Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem,
waarom wilt gij de liefde opwekken en prikkelen,
vóórdat het haar behaagt.

Hooglied 8:6
Want sterk als de dood is de liefde
onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht,
haar vlammen zijn vuurvlammen,
een vuurgloed des HEEREN.

Hooglied 8:8,9
Wij hebben een jonge zuster,
die nog geen borsten heeft,
Wat zullen wij met onze zuster doen
ten dage, dat iemand naar haar dingt?
Als zij een muur is,
dan bouwen wij daarop een zilveren tinne;
maar als zij een deur is,
dan sluiten wij haar af met cederen planken.

Hooglied is de uitdaging om al of niet verleid te worden.
De liefde wordt op hoge toon beschreven.
Hoort eigenlijk niet thuis in het normale verkeer.
Het is zo intiem dat het thuishoort in de exclusieve intieme relatie tussen een man en een vrouw.

De schrijver herhaalt dan ook drie keer dat hij de dochters van Jeruzalem bezweert de liefde niet op te wekken voordat het haar behaagt.

En de Here Jezus doet er nog eens een schepje boven op door te zeggen in de Bergrede: Matteüs 5:27,28 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.

En denk aan alle verzen in het boek Spreuken over liefde en verleiding en ontucht en alle plaatsen waar God op ondubbelzinnige wijze vertelt wat ware liefde is. Er is geen gezonder en beter Handboek Seksualiteit dan de Bijbel.

Mijn gedachten gaan naar Hebreeën 12:4
Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde

Hebreeën 12:12,13
Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën, en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat hetgeen kreupel is niet uit het lid gerake, doch veeleer geneze.

Hebreeën 12:28,29
Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehaaglijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur.

2 Petrus 1:10 Onze trouwtekst
Beijvert u daarom des te meer broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.

Vandaag nu seksualiteit te grabbel is gegooid in onze seculariserende maatschappij en het pornovirus ook de kerken en de christenen aantast is meer dan noodzakelijk om onze kinderen op te voeden bij de vreze des HEEREN.

Deuteronomium 6 en Psalm 78 zijn hoekstenen voor gezonde opvoeding.
Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.

Amen

Exodus 35:1-29  Hooglied 3:1-5