De Gemeente – deel 1 van 5

0
174
Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus!

Lezen: Handelingen 2:37-47

Vers voor vandaag: “En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.” (Handelingen 2:47b)

Het ontstaan van de Gemeente
Na de opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus viel er een stilte. De achtergebleven gelovigen waren stuurloos geworden door de afwezigheid van Jezus. Ze waren timide en op zichzelf gericht, en dachten er niet aan om naar buiten te treden om het Evangelie te verkondigen. Integendeel, ze trokken zich terug in de bescherming van de eigen groep. In Handelingen 1:14-26 kunnen wij lezen dat zo’n 120 personen bijeen waren voor gebed. Petrus stelde toen voor om een nieuwe apostel aan te wijzen in de plaats van Judas, die zelfmoord had gepleegd. Er waren twee kandidaten: Justus en Matthias, ongetwijfeld twee mannen die Jezus persoonlijk hadden gekend. Het lot viel op Matthias. Deze Matthias komen wij echter hierna niet meer tegen in de Bijbel. Je kunt je afvragen of deze beslissing wel echt naar de wil van God was.

De doorbraak kwam op de dag van Pinksteren. In Johannes 14:16,17 had Jezus Zijn discipelen beloofd: “Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster (letterlijk staat er: een Ander zoals Ik) geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”
Jezus vertelde Zijn discipelen dat Hij niet meer lijfelijk bij hen zou kunnen zijn, maar dat Hij in de Heilige Geest voor altijd in hen en in alle andere christenen zou zijn. “Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.” (Johannes 14:18) Dat feest van die ‘wederkomst’ van Jezus in de Persoon van de Heilige Geest vond plaats op de Pinksterdag. Het betekende een verschil van dag en nacht voor het groepje achtergebleven volgelingen van Jezus. Ze ontvingen een ongelooflijke kracht, motivatie en moed om uit de bescherming van hun eigen bijeenkomsten te breken en er op uit te trekken om het Evangelie te verkondigen.

Na de wonderlijke gebeurtenissen van de Pinkstermorgen stond Petrus op om zonder enige voorbereiding het Evangelie te verkondigen. De boodschap kwam over, want de mensen werden diep in hun hart getroffen en vroegen: “Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.” (Handelingen 2:37b,38) Maar liefst drieduizend mensen kwamen in één keer tot bekering. “En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.” (Handelingen 2:42) Even verder staat nog dat zij alles gemeenschappelijk hadden en voor elkaar zorgden. De gemeente was geboren.

Kenmerken van een gemeente
Uit bovenstaande gebeurtenissen kunnen wij een aantal essentiële kenmerken voor de gemeente distilleren. Ik geef ze weer in acht kernbegrippen:
1. samenkomen en contact met elkaar hebben
2. onderwijzen en onderwezen worden
3. evangeliseren en oproepen tot bekering
4. dopen als teken van bekering en als bevestiging van vergeving
5. leven onder controle van de Heilige Geest
6. breken van het brood om te herdenken wat Jezus voor ons heeft gedaan
7. bidden en God loven
8. bezittingen delen en voor elkaar zorgen

Toepassing: Denk eens na over bovenstaande ‘blauwdruk’ voor een gemeente. Bent u deel van zo’n gemeenschap? Wat zijn sterke en wat zijn zwakke punten in uw gemeente?

Gebed: Heer, dank U dat U ons de gemeente geschonken hebt. Amen.

© Maximum Life