Verlossing

0
86
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verlore ga, maar eeuwig leven hebbe. Johannes 3:16

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Romeinen 10:9,10

Al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden. Romeinen 10:13

En verder: Psalm 27:1, Psalm 62:2,3, Psalm 85:10, Jesaja 25:9, Jona 2:9, Handelingen 4:12, 1 Thessalonicenzen 5:8, 2 Petrus 2:2.